logo
logo bip

 

Nazwa sprawy:

 

Karta Dużej Rodziny (Program rządowy)

 

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny.

 

 

Informacje o Karcie Dużej Rodziny:

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, zwana dalej ?Kartą?, wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez Burmistrza Gminy Kórnik.

 

Do korzystania z programu uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:

1) rodzic (rodzice) ? przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2) małżonek rodzica;

3) dziecko ? przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą,

 

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18 roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25 roku życia ? w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

3) bez ograniczeń wiekowych ? w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio.

 

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. W sytuacji gdy członkowie rodziny wielodzietnej mają miejsce zamieszkania w różnych gminach, każdy członek powinien złożyć wniosek o przyznanie Karty  w gminie właściwej dla swojego miejsca zamieszkania.

 

Wniosek o przyznanie Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku odpowiednio o przyznanie Karty  oraz do odebrania Karty  w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

 

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o zmianach. Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty.

 

W przypadku gdy po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu, pozostali członkowie rodziny wielodzietnej nie tracą uprawnień wynikających z programu.

 

W przypadku, gdy Karta zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, należy złożyć wniosek o duplikat Karty. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia oraz należy dołączyć  potwierdzenie dokonania opłaty.

Opłata za duplikat wynosi 9,40 zł. na Rachunek Banku Spółdzielczego w Kórniku : Nr 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002

W przypadku osób, które ukończyły 18 lat Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub w szkole wyższej.

Wykaz ulg i zwolnień znajduje się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl

 

Wymagane dokumenty:

 

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica ? dokument potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku rodziców ? akt małżeństwa

2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia ? akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia ? dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia ? dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka ? postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ? oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

W przypadku cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składając wniosek, poza ww. dokumentami, okazuje dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Termin złożenia oświadczenia:

 

 

Wnioski można składać od dnia 16 czerwca 2014 roku.

Przejdź do strony z wnioskami...

 

  

 

Miejsce złożenia wniosku:

 

 

Biuro Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim Kórniku;

 62-035 Kórnik Plac Niepodległości 1

 

 

Miejsce odbioru kart:

 

Wydział Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Kórniku;

62-035 Kórnik (Bnin), Rynek 1 tel. 618 301-014

 

 

Jednostka odpowiedzialna:

 

Wydział Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Kórniku;

62-035 Kórnik, Rynek 1 tel. 618 301-014

 

 

Więcej informacji https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny