logo
logo bip

 Czytaj więcej https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny

 Nazwa sprawy:

Karta Dużej Rodziny (Program rządowy)

 

Podstawa prawna:

Uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
(Dz. U z 2014 r., poz.430 )

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz.755)

 

Informacje o Karcie Dużej Rodziny:

 Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, zwana dalej ?Kartą?, wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez Burmistrza Gminy Kórnik.

Do korzystania z programu uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:

1) rodzic (rodzice) ? przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2) małżonek rodzica;

3) dziecko ? przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, 

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18 roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25 roku życia ? w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

3) bez ograniczeń wiekowych ? w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. W sytuacji gdy członkowie rodziny wielodzietnej mają miejsce zamieszkania w różnych gminach, każdy członek powinien złożyć wniosek o przyznanie Karty  w gminie właściwej dla swojego miejsca zamieszkania. 

Wniosek o przyznanie Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku odpowiednio o przyznanie Karty  oraz do odebrania Karty  w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

 

Wymagane dokumenty:

 

W przypadku osób posiadających PESEL dodatkowo należy przedłożyć:

 • ojciec i matka - oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • dzieci powyżej 18 lat, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej ? oświadczenie
  o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka ? oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • dzieci z rodzin zastępczych albo rodzinnego domu dziecka ? postanowienie
  o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
 • dzieci powyżej 18 r.ż. które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo
  w rodzinnym domu dziecka ? oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.  

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznać poprzez umieszczenie w nich klauzuli następującej treści ?Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia?.

 W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

1) w przypadku rodzica ? dokument potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku małżonka rodzica ? dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia ? akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia ? dokument potwierdzający tożsamość;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia ? dokument potwierdzający tożsamość.

 Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP, chyba że wójt / burmistrz / prezydent miasta może bez opłat samodzielnie potwierdzić to prawo.

 Osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 Termin złożenia oświadczenia: 

 Wnioski można składać od dnia 16 czerwca 2014 roku. 

 Miejsce złożenia oświadczenia: 

 Biuro Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim Kórniku;

 62-035 Kórnik Plac Niepodległości 1

 Jednostka odpowiedzialna:

 Wydział Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Kórniku;

62-035 Kórnik, Rynek 1 tel. 618 301-014