logo
logo bip

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - informacje i deklaracje składane przez podatników

Podstawa prawna:

Art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1785 ze zm.).

Art. 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1892 ze zm.).

Art. 5 i 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1821).

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeżeli okolicznością, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Jeśli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. 

Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - IN-1 oraz załączniki w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane składać w terminie:

 • Do 31 stycznia, organowi podatkowemu deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1
 • Do 15 stycznia, organowi podatkowemu deklaracji na podatek rolny DR-1
 • Do 15 stycznia, organowi podatkowemu deklaracji na podatek leśny DL-1

oraz załączniki, a jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób fizycznych płatny jest w czterech ratach:

 • I rata - 15 marzec,
 • II rata płatna - 15 maj,
 • III rata płatna - 15 wrzesień,
 • IV rat płatna - 15 listopad,

na podany przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych indywidualny rachunek podatnika lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Kórnik i SGB KÓRNIK 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002.

Podatek od nieruchomości osób prawnych płatny jest do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Podatek rolny i podatek leśny płatny jest w czterech ratach:

 • I rata płatna-15 marzec,
 • II rata płatna - 15 maj,
 • III rata płatna - 15 wrzesień,
 • IV rata płatna - 15 listopad,  

na podany przez Wydział Podatków indywidualny rachunek podatnika

lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Kórnik: SGB KÓRNIK 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002

 

Wymagane dokumenty wraz z załącznikami:

Osoby fizyczne:

1.IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

2.Z-1 Dane o podatnikach podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

3.Z-2 Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania

 

Osoby prawne:

1.      Podatek od nieruchomości: 

 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • Z-1 Dane o podatnikach podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
 • Z-2 Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania 

 

2.      Podatek rolny: 

 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 • Z-1 Dane o podatnikach podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
 • Z-2 Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania 

 

3.      Podatek leśny: 

 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 • Z-1 Dane o podatnikach podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
 • Z-2 Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania    

 

Załączniki:

 • Przedłożyć do wglądu dokumenty na potwierdzenie wystąpienia nowych okoliczności (akt notarialny, rozwiązanie umowy dzierżawy i inne). 

Opłata skarbowa: Opłata skarbowa nie występuje.  


Termin odpowiedzi:
 Miesiąc   

 

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

- Arleta Małecka - podatki od osób fizycznych

- Ewa Kędziora - podatki od osób fizycznych

- Agnieszka Zdziebkowska - podatki od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej  

 

Tryb odwoławczy: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kórniku.  

Załączniki obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku:

IN-1 informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - pobierz: .doc | PDF  

DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości.doc | PDF

DR-1 deklaracja na podatek rolny.doc | PDF

DL-1 deklaracja na podatek leśny.doc | PDF

Z-1 dane o podatnikach podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.doc | PDF

Z-2 Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania- .doc | PDF

DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych- kliknij tutaj

 

Załącznik do DT-1- kliknij tutaj  

 

Pełnomocnictwa:

Pełnomocnictwo do doręczeń - PDF

Pełnomocnictwo szczególne - PDF

Zawiadomienie o zmianie - odwołaniu - wypowiedzeniu - pełnomocnictwa do doręczeń - PDF

Zawiadomienie o zmianie - odwołaniu - wypowiedzeniu - pełnomocnictwa szczególnego - PDF 

 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej - PDF
 • Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej - PDF

 

 

Załączniki obowiązujące do 31 grudnia 2015 roku:

 

IN-1 informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - kliknij tutaj

 

DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomościkliknij tutaj

 

DR-1 deklaracja na podatek rolnykliknij tutaj

 

DL-1 deklaracja na podatek leśnykliknij tutaj

 

Z-1 dane o podatnikach podatku od nieruchomości, rolnego, leśnegokliknij tutaj

 

Z-2 Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania- kliknij tutaj

 

DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych- kliknij tutaj

 

  Uchwała r XV/159/2015
Rady Miejskiej w Kórniku 
z dnia 25 listopada 2015 roku

 w sprawie: określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego 


Pobierz wersję PDF