logo
logo bip

WB1-PP.6733.105.2017

WB1-PP.6733.105.2017                                       Kórnik, dnia 22 grudnia 2017 r.

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 21 grudnia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniulokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 180/1, 159, 141/5, 141/1,położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

 Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.104.2017

WB1-PP.6733.104.2017 Kórnik, dnia 22grudnia 2017 r.


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 21 grudnia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na zaplecze gospodarcze, na działce oznaczonej nr ewid. 25, położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gm. Kórnik. Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.
Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik,  Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

WB1-PP.6733.84.2017-1

     Kórnik, dnia 14 grudnia 2017 r.

 WB1-PP.6733.84.2017

 OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej n/c dn 160 mmPE,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 135, 140, 271, położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.100.2017

WB1-PP.6733.100.2017                                       Kórnik, dnia 14 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie pomostu pływającego,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 961/17, 9/2,położonej w obrębie geodezyjnym Kórnik, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.77.2017-1

Kórnik, dnia 29 listopada 2017 r. 

WB1-PP.6733.77.2017

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 1, 18/2, 18/5, 18/13 , położonej w obrębie geodezyjnym Bnin, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.101.2017

WB1-PP.6733.101.2017                                         Kórnik, dnia 13 grudnia 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 5 grudnia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie i przebudowie sieci EE SN 15kV,na działce oznaczonej nr ewid. 259/1,położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.96.2017

WB1-PP.6733.96.2017                                         Kórnik, dnia 13 grudnia 2017 r.

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 4 grudnia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej tj. budowie linii kablowej SN-15kV,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 36, 32/2, 37/1, 37/2,położonej w obrębie geodezyjnym Gądki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

WB1-PP.6733.72.2017-1

     Kórnik, dnia 5 grudnia 2017 r.

WB1-PP.6733.72.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie przyłącza elektroenergetycznego kablową linią SN 15kV 3xYHAKXS 120/150mm2 12kV/20kV,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 20, 42/4, 43/10, 43/16, 43/15, położonej w obrębie geodezyjnym Koninko, gm. Kórnik oraz na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 48/12, 47/7, 60/4, położonej w obrębie geodezyjnym Żerniki, gm. Kórnik.

 Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.78.2017-1

     Kórnik, dnia 8 grudnia 2017 r.

WB1-PP.6733.78.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 141/1, 141/5, 159, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gmina Kórnik.

 Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.82.2017-1

Kórnik, dnia 5 grudnia 2017 r.

 WB1-PP.6733.82.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie dróg obejmujących ulice: Witosa, Mikołajczyka, Droździka, Wójkiewicza, Kanałowa, Michałowskiego, ks. Szczepana Janasika, Ładnej w Kórniku, obręb Bnin z kanalizacją deszczową i usunięciem kolizji,na działce oznaczonej nr ewid. 426,położonej w obrębie geodezyjnym Bnin,  gm. Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.83.2017-1

     Kórnik, dnia 8 grudnia 2017 r.

WB1-PP.6733.83.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 31/7, 31/11, 31/27, położonej w obrębie geodezyjnym Gądki, gmina Kórnik.

 Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6730.222.2017

Kórnik, dnia 8 grudnia 2017 r.

 WB1-PP.6730.222.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się Strony postępowania administracyjnego prowadzonego pod sygnaturą WB1-PP.6730.222.2017, iż w dniu dzisiejszym, zgodnie z art. 53 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zwrócono się do odpowiednich organów z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy nr WB1-PP.6730.222.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r., dla inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącego budynku letniskowego i budowie nowego budynku letniskowego na działce oznaczonej nr ewid. 6,położonej w obrębie geodezyjnym Błażejewko,gmina Kórnik.

 W związku z powyższym, na podstawie art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) informujemy, iż Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wglądu w akta sprawy oraz możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, codziennie w godzinach urzędowania. 

WB1-PP.6730.279.2017

Kórnik, dnia 7 grudnia 2017 r.

WB1-PP.6730.279.2017 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

 

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się Strony postępowania administracyjnego prowadzonego pod sygnaturą WB1-PP.6730.279.2017, iż w dniu dzisiejszym, zgodnie z art. 53 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zwrócono się do odpowiednich organów z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy nr WB1-PP.6730.279.2017 z dnia 7 grudnia 2017 r., dla inwestycji polegającej nabudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego na działce oznaczonej nr ewid. 3/6,położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki,gmina Kórnik. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) informujemy, iż Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wglądu w akta sprawy oraz możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, codziennie w godzinach urzędowania. 

WB1-PP.6733.80.2017-1

Kórnik, dnia 29 listopada 2017 r.

WB1-PP.6733.80.2017 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 156/17, 156/20, 156/38, 156/39 , położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.79.2017-1

 Kórnik, dnia 29 listopada 2017 r.

WB1-PP.6733.79.2017

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii energetycznej oświetlenia drogowego,na działce oznaczonej nr ewid. 192, położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gmina Kórnik.

 Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB-PP.6722.11.2015

WB-PP.6722.11.2015

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK 

o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Błażejewko, gm. Kórnik.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Błażejewko, gm. Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 grudnia 2017 r. do 8 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest ochrona gruntów rolnych przed nieplanowaną i rozproszoną zabudową oraz zachowanie dotychczasowego rolniczego użytkowania tego obszaru, zgodnie z polityką Gminy wyrażoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 stycznia 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Błażejewie, ul. Mikołajczyka 46, 62-035 Błażejewoo godz. 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 stycznia 2018 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik,(email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

WB-PP.6722.17.2016

WB-PP.6722.17.2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK 

o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Zaułek i ulicy Czereśniowej w Dziećmierowie,

w obrębach geodezyjnych Kórnik i Dziećmierowo, gmina Kórnik

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Zaułek i ulicy Czereśniowej w Dziećmierowie, w obrębach geodezyjnych Kórnik i Dziećmierowo, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 grudnia 2017 r. do 8 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.

Przedmiotem opracowania jest ustalenie zasad zagospodarowania terenu objętego niniejszą uchwałą.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1,   62-035 Kórniko godz. 14:00 (sala USC ? parter, wejście od strony parkingu). Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 stycznia 2018 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik,(email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

WB1-PP.6733.92.2017

WB1-PP.6733.92.2017                                       Kórnik, dnia 29 listopada 2017 r. 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 28 listopada 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu dn 63 PE ś/c,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 425, 352, 351/3, 333, 418/13, 418/14, 418/6, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.76.2017

Kórnik, dnia 27 listopada 2017 r.

WB1-PP.6733.76.2017 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 81, 250/2, 60/13, 60/7, 61/11, 60/20, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik.

 Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.81.2017-1

     Kórnik, dnia 28 listopada 2017 r.

WB1-PP.6733.81.2017

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 81, 60/13, 60/20, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

 

WB1-PP.6733.89.2017

WB1-PP.6733.89.2017                                       Kórnik, dnia 24 listopada 2017 r. 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 21 listopada 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 156/21, 156/22, 156/23, 156/24, 156/26, 156/27, 156/31, 156/39, 156/17, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.97.2017

WB1-PP.6733.97.2017 
Kórnik, dnia 24 listopada 2017 r.

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 22 listopada 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej ś/c dn 63 PE,na działce oznaczonej nr ewid. 43/5,położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.98.2017

WB1-PP.6733.98.2017                                       Kórnik, dnia 24 listopada 2017 r.

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 22 listopada 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej ś/c dn 40 PE,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 73/10, 74/1, położonej w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.99.2017

WB1-PP.6733.99.2017
  Kórnik, dnia 27 listopada 2017 r.

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 24 listopada 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórka istniejącego budynku świetlicy, na działce oznaczonej nr ewid. 26/8,położonej w obrębie geodezyjnym Szczodrzykowo, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6730.236.2017

Kórnik, dnia 24 listopada 2017 r.
WB1-PP.6730.236.2017 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się Strony postępowania administracyjnego prowadzonego pod sygnaturą WB1-PP.6730.236.2017, iż w dniu dzisiejszym, zgodnie z art. 53 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zwrócono się do odpowiednich organów z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy nr WB1-PP.6730.236.2017 z dnia
24 listopada 2017 r., dla inwestycji polegającej naprzebudowie budynku warsztatowego wraz z nadbudową o część socjalno-biurową na działce oznaczonej nr ewid. 343/1,położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo,gmina Kórnik.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) informujemy, iż Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wglądu w akta sprawy oraz możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, codziennie w godzinach urzędowania. 

WB1-PP.6730.249.2017

Kórnik, dnia 24 listopada 2017 r.

WB1-PP.6730.249.2017 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się Strony postępowania administracyjnego prowadzonego pod sygnaturą WB1-PP.6730.249.2017, iż w dniu dzisiejszym, zgodnie z art. 53 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zwrócono się do odpowiednich organów z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy nr WB1-PP.6730.249.2017 z dnia  24 listopada 2017 r., dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce oznaczonej nr ewid. 183/1,położonej w obrębie geodezyjnym Czmoń,gmina Kórnik.

 W związku z powyższym, na podstawie art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) informujemy, iż Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wglądu w akta sprawy oraz możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, codziennie w godzinach urzędowania. 

WB1-PP.6733.74.2017

     Kórnik, dnia 21 listopada 2017 r.

WB1-PP.6733.74.2017

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4kV ze złączami kablowymi,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 1108/6, 1108/11, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik.

 Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.73.2017

     Kórnik, dnia 21 listopada 2017 r.

WB1-PP.6733.73.2017

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4kV ze złączami kablowymi,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 329/7, 329/30, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik.

 Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.95.2017

WB1-PP.6733.95.2017                                       Kórnik, dnia 21 listopada 2017 r.

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 16 listopada 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka drogi wewnętrznej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 298/6, 299/5, 300/6, 300/9, 301/8, położonej w obrębie geodezyjnym Błażejewko, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

 Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.94.2017

WB1-PP.6733.94.2017                                       Kórnik, dnia 21 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 15 listopada 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej,na działce oznaczonej nr ewid. 329/7,położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

 Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.93.2017

WB1-PP.6733.93.2017                                       Kórnik, dnia 21 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 15 listopada 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN 15kV,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 275, 242,położonej w obrębie geodezyjnym Czołowo, gm. Kórnik oraz na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 365/1, 470, 364/1, 364/2, położonej w obrębie geodezyjnym Czmoń, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.           

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.91.2017

WB1-PP.6733.91.2017                                       Kórnik, dnia 21 listopada 2017 r.

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 14 listopada 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej n/c dn 125 mm PE,na działce oznaczonej nr ewid. 1,położonej w obrębie geodezyjnym Bnin, gm. Kórnik oraz na działce oznaczonej nr ewid. 939, położonej w obrębie geodezyjnym Kórnik, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

 Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Źródło: 

WB1-PP.6733.90.2017

WB1-PP.6733.90.2017                                       Kórnik, dnia 21 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 14 listopada 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii energetycznej kablowej 15kV wraz ze słupem energetycznym 15kV,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 42, 182/6, 182/10, 512/1, położonej w obrębie geodezyjnym Czmoń, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6722.14.2017

Kórnik, dnia 24 listopada 2017 r.

WB1-PP.6722.14.2017 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

  

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405),

 zawiadamiam 

o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr XL/531/2017 z dnia  25 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Radzewo, w rejonie ul. Kowalskiej, gmina Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, który uprzednio uległ podziałowi wtórnemu.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 22 grudnia 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

WB1-PP.6733.88.2017

WB1-PP.6733.88.2017                                       Kórnik, dnia 14 listopada 2017 r.

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 8 listopada 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia Dz 180 PE,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 121, 142, 128, 127, 130/1, położonej w obrębie geodezyjnym Koninko, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6722.15.2017

Kórnik, dnia 24 listopada 2017 r.

WB1-PP.6722.15.2017

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405),

 zawiadamiam 

o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr XL/532/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Czmoń, w rejonie ulic Pod Lasem, Leśnej, Zielonej, Topolowej, Strażackiej, Lipowej, Świerkowej i Bnińskiej, gmina Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta   i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 22 grudnia 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

WB-PP.7321-3/11

Kórnik, dnia 24 listopada 2017 r.

WB-PP.7321-3/11

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

 

o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gmina Kórnik - etap III.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gmina Kórnik - etap III, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 grudnia 2017 r. do 27 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.

Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie zasad zagospodarowania terenu dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz zieleni, sportu i rekreacji, a także komunikacji i infrastruktury technicznej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Czołowie, 62-035 Czołowo 7, o godz. 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2017 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik,(email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

WB-PP.6722.9.2016

Kórnik, dnia 24 listopada 2017 r.

WB-PP.6722.9.2016

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla połączenia ulicy Grzybobranie z ulicą Główną w Borówcu, gmina Kórnik

 Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla połączenia ulicy Grzybobranie z ulicą Główną w Borówcu, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 grudnia 2017 r. do 27 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest przeznaczenie części działki o numerze ewidencyjnym 372, obręb Borowiec, na cele związane z realizacją drogi.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Borówcu, ul. Szkolna 2 (mała sala)  62-023 Borówieco godz. 17:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2018 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik,(email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

WB1-PP.6730.255.2017

Kórnik, dnia 13 listopada 2017 r. 

WB1-PP.6730.255.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

  

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) informuje się Strony postępowania administracyjnego prowadzonego pod sygnaturą: WB1-PP.6730.255.2017, iż w dniu dzisiejszym, zgodnie z art. 53 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1073) - zwanej dalej upzp, w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zwrócono się do odpowiednich organów z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy  nr WB1-PP.6730.255.2017 z dnia 13 listopada 2017 r., dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków usługowo - handlowych na działce oznaczonej nr ewid. 1108/101,położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki,gmina Kórnik.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) informujemy, iż strony przedmiotowego postępowania mają prawo wglądu w akta sprawy oraz możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, codziennie w godzinach urzędowania. 

WB1-PP.6730.254.2017

Kórnik, dnia 13 listopada 2017 r. 

WB1-PP.6730.254.2017 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) informuje się Strony postępowania administracyjnego prowadzonego pod sygnaturą: WB1-PP.6730.254.2017, iż w dniu dzisiejszym, zgodnie z art. 53 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1073) - zwanej dalej upzp, w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zwrócono się do odpowiednich organów z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy  nr WB1-PP.6730.254.2017 z dnia 13 listopada 2017 r., dla inwestycji polegającej na budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na działce oznaczonej  nr ewid. 1108/100,położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki,gmina Kórnik.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) informujemy, iż strony przedmiotowego postępowania mają prawo wglądu w akta sprawy oraz możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, codziennie w godzinach urzędowania. 

WB1-PP.6730.253.2017

Kórnik, dnia 13 listopada 2017 r. 

WB1-PP.6730.253.2017 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) informuje się Strony postępowania administracyjnego prowadzonego pod sygnaturą: WB1-PP.6730.253.2017, iż w dniu dzisiejszym, zgodnie z art. 53 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1073) - zwanej dalej upzp, w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zwrócono się do odpowiednich organów z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy  nr WB1-PP.6730.253.2017 z dnia 13 listopada 2017 r., dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo - handlowego na działce oznaczonej nr ewid. 1108/99,położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki,gmina Kórnik.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) informujemy, iż strony przedmiotowego postępowania mają prawo wglądu w akta sprawy oraz możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, codziennie w godzinach urzędowania. 

WB1-PP.6730.252.2017

Kórnik, dnia 13 listopada 2017 r. 

WB1-PP.6730.252.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

Stosownie do art. 106 §  2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) informuje się Strony postępowania administracyjnego prowadzonego pod sygnaturą: WB1-PP.6730.252.2017, iż w dniu dzisiejszym, zgodnie z art. 53 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1073) - zwanej dalej upzp, w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zwrócono się do odpowiednich organów z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy  nr WB1-PP.6730.252.2017 z dnia 13 listopada 2017 r., dla inwestycji polegającej na budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na działce oznaczonej nr ewid. 1108/98,położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki,gmina Kórnik.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) informujemy, iż strony przedmiotowego postępowania mają prawo wglądu w akta sprawy oraz możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, codziennie w godzinach urzędowania. 

pp-WB1-PP.6733.68.2017

     Kórnik, dnia 10 listopada 2017 r.

WB1-PP.6733.68.2017

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji deszczowej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 270, 266/1, 251, 244, położonej w obrębie geodezyjnym Bnin, gmina Kórnik.

 Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.87.2017

WB1-PP.6733.87.2017                                        Kórnik, dnia 14listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 8 listopada 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie energetycznej linii kablowej SN 15kV pomiędzy stacjami transformatorowymi SN/nn,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 1070/146, 405/2, 1070/154, 353/1, 351/1, 333, 351/3, 352, 335, 336/1, 331,położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki,
gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.62.2017

     Kórnik, dnia 7 listopada 2017 r. 

WB1-PP.6733.62.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej,na działce oznaczonej nr ewid. 441/8 , położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.66.2017

     Kórnik, dnia 7 listopada 2017 r.

 

WB1-PP.6733.66.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji deszczowej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 193, 202, 215, 384, 211 położonej w obrębie geodezyjnym Bnin, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.67.2017

     Kórnik, dnia 7 listopada 2017 r. 

WB1-PP.6733.67.2017

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji deszczowej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 211, 229, 228, 384, położonej w obrębie geodezyjnym Bnin, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.69.2017

     Kórnik, dnia 7 listopada 2017 r.

 

WB1-PP.6733.69.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 330, 321/2, 321/10, położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.70.2017

Kórnik, dnia 7 listopada 2017 r. 

WB1-PP.6733.70.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 36/10, 36/12, 36/15, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gmina Kórnik.

 

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. 

WB1-PP.6733.78.2017

WB1-PP.6733.78.2017                                          Kórnik, dnia 7 listopada 2017 r.

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 6 listopada 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej,na nieruchomości składającej się
z działek oznaczonych nr ewid. 141/1, 141/5, 159, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.84.2017

WB1-PP.6733.84.2017                                          Kórnik, dnia 7 listopada 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 3 listopada 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej n/c dn 160 mm PE,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 135, 140, 271, położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.85.2017

WB1-PP.6733.85.2017                                         Kórnik, dnia 7 listopada 2017 r.

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 3 listopada 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej ś/c dn 63 PE,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 156/17, 156/39, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.86.2017

WB1-PP.6733.86.2017                                         Kórnik, dnia 7 listopada 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 6 listopada 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektroenergetycznych kablowych SN-15kV i złączy kablowych ZKSN oraz stacji transformatowoych,na działce oznaczonej nr ewid. 2/2,położonej w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gm. Kórnik oraz na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 191, 147/3, 129/1, 130/2, 135/3, 161/5, 161/6, 134/1, 992, 149/3, 135/4, 136/2, 136/1, 137, 146, 147/8, 149/6, 141/16, 147/7, 147/6,położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.83.2017

WB1-PP.6733.83.2017                                        Kórnik, dnia 3 listopada 2017 r.

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 27 października 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz 63 wraz z przyłączami,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 31/7, 31/11, 31/27, położonej w obrębie geodezyjnym Gądki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.82.2017

WB1-PP.6733.82.2017                                         Kórnik, dnia 3 listopada 2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 26 października 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie dróg obejmujących ulice: Witosa, Mikołajczyka, Droździka, Wójkiewicza, Kanałowa, Michałowskiego, ks. Szczepana Janasika, Ładnej w Kórniku, obręb Bnin z kanalizacją deszczową i usunięciem kolizji,na działce oznaczonej nr ewid. 426,położonej w obrębie geodezyjnym Bnin,  gm. Kórnik.Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.65.2017

     Kórnik, dnia 31 października 2017 r. 

WB1-PP.6733.65.2017

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 1108/2, 1108/11, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.63.2017

     Kórnik, dnia 31 października 2017 r. 

WB1-PP.6733.63.2017 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej ś/c dn 63 PE,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 425, 418/13, 418/14, 352, 351/3, 333, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. 

WB1-PP.6733.59.2017

     Kórnik, dnia 31 października 2017 r. 

WB1-PP.6733.59.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej wysokiego ciśnienia,na działce oznaczonej nr ewid. 141/9, położonej w obrębie geodezyjnym Dziećmierowo, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.58.2017

     Kórnik, dnia 31 października 2017 r. 

WB1-PP.6733.58.2017

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej ś/c dn 63 PE,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 52, 59/96, położonej w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gmina Kórnik. 

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.72.2017

WB1-PP.6733.72.2017                                  Kórnik, dnia 27 października 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 23 października 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie przyłącza elektroenergetycznego kablową linią SN,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 20, 42/4, 43/10, 43/16, 43/15, położonej w obrębie geodezyjnym Koninko, gm. Kórnik oraz na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 48/12, 47/7, 60/4, położonej w obrębie geodezyjnym Żerniki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.81.2017

WB1-PP.6733.81.2017                                  Kórnik, dnia 27 października 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 20 października 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 81, 60/13, 60/20, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.71.2017

WB1-PP.6733.71.2017                                  Kórnik, dnia 27 października 2017 r.

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 20 października 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 353/1, 319/5, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.60.2017

     Kórnik, dnia 26 października 2017 r. 

WB1-PP.6733.60.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej,na działce oznaczonej nr ewid. 60/1, położonej w obrębie geodezyjnym Żerniki, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.57.2017

     Kórnik, dnia 26 października 2017 r. 

WB1-PP.6733.57.2017

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 124, 156/5, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.80.2017

WB1-PP.6733.80.2017                                   Kórnik, dnia 20 października 2017 r.

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 17 października 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 156/17, 156/20, 156/38, 156/39,położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.79.2017

WB1-PP.6733.79.2017                                   Kórnik, dnia 20 października 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 18 października 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektrycznej oświetlenia drogowego,na działce oznaczonej nr ewid. 192,położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

WB1-PP.6733.77.2017

WB1-PP.6733.77.2017                                   Kórnik, dnia 20 października 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu Bnin 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej ś/c dn 63 PE,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 1, 18/2, 18/5, 18/13, położonej w obrębie geodezyjnym Bnin, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Obwieszczenie od wydania decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu SKO.GP.4000.930.2017

Obwieszczenie od wydania decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu SKO.GP.4000.930.2017 - dot. decyzji Burmistrza MiG Kórnik z dnia 21 sierpnia 2017 r. nr WBI-PP.6733.4732017 - pobierz

Projekt planu dla terenu na zachód od ul. Kamiennej, gm. Kórnik...

Ze względów formalnych terminy wyłożeń ulegają przedłużeniu. Projekt planu  dla terenu na zachód od ul. Kamiennej, gm. Kórnik ? etap I oraz projekt planu terenów położonych  w rejonie Os. Świerkowego,  Os. Brzozowego, Os. Lipowego oraz w rejonie ul. Jesiennej
i ul. Zimowej, obręb Skrzynki
wyłożone będą do publicznego wyglądu w dniach od 16.10.2017 r. do 14.11.2017 r. Termin składania uwag również ulega wydłużeniu ? uwagi będzie można składać do 30.11.2017 r. Uprzednio podane terminy dyskusji publicznych nie ulegają zmianie.  

WB-PP.6722.1.2016

WB-PP.6722.1.2016

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu na zachód od ul. Kamiennej, gm. Kórnik – etap I

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu na zachód od ul. Kamiennej, gm. Kórnik – etap I, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 października 2017 r. do 6 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania oraz zaproponowanie układu komunikacyjnego dla całości terenu objętego uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego z uwzględnieniem układu istniejącego w sąsiedztwie tego terenu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 listopada 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Kamionkach, ul. Poznańska 78, 62-023 Kamionki o godz. 17:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2017 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik. 
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.


WB-PP.6722.8.2016

Kórnik, dnia 6 października 2017 r.
WB-PP.6722.8.2016
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie Os. Świerkowego,  Os. Brzozowego, Os. Lipowego oraz w rejonie ul. Jesiennej i ul. Zimowej, obręb Skrzynki, gm. Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie Os. Świerkowego, Os. Brzozowego, Os. Lipowego oraz w rejonie ul. Jesiennej i ul. Zimowej, obręb Skrzynki, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 października 2017 r. do 7 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest:
- korekta przebiegu terenów komunikacyjnych, oznaczonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 86 KDL i 97 KDD – co spowoduje częściową zmianę granic terenów oznaczonych symbolami 22 MN i 23 MN;
- korekta rodzaju linii zabudowy, wyznaczonej na terenie oznaczonym w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 22 MN wzdłuż  ul. Zimowej;
- korekta położenia nieprzekraczalnej linii zabudowy na terenie oznaczonym  w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 60 MN;
- zaprojektowanie wewnętrznego układu komunikacyjnego na terenach oznaczonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 64 MN    i 36 MN.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (sala USC – parter, wejście od strony parkingu), plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 13:30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2017 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik. 
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.


WB1-PP.6730.218.2017

 Kórnik, dnia 11 października 2017 r. Nasz znak: WB1-PP.6730.218.2017

                                   

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania

 

 

Zawiadamia się, zgodnie z art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), iż zbieranie materiału dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego dobudowanego do budynku mieszkalnego na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 294/30 i 294/43, położonej w obrębie geodezyjnym Błażejewko, gmina Kórnik, zostało zakończone.

Jednocześnie informujemy, iż został przygotowany projekt decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy. Wyjaśnia się, zgodnie z art. 79a Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), iż odmowa ustalenia warunków zabudowy w przedmiotowej sprawie wynika z przesłanek niezależnych od strony.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. oz. 1257) informujemy, iż w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mają możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zostanie wydana w przedmiotowej sprawie decyzja, kończąca wszczęte dnia 27 lipca 2017 r. postępowanie administracyjne. 

 

Sprawę prowadzi:

specjalista Bartosz Siarka

Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik

Pokój nr 210, II piętro, tel. (61) 897 26 06 wew. 598

WB1-PP.6733.70.2017

WB1-PP.6733.70.2017                                    Kórnik, dnia 5 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 25 września 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 36/10, 36/12, 36/15, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.69.2017

WB1-PP.6733.69.2017                                    Kórnik, dnia 5 października 2017 r.

 

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 25 września 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 330, 321/10, położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.53.2017

Kórnik, dnia 6 października 2017 r.

WB1-PP.6733.53.2017


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz 90 / Dz63 wraz z przyłączami, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 224/1, 225, 226, 227, 229, położonej w obrębie geodezyjnym: Czołowo, gm. Kórnik, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 253/3, 253/10, położonej w obrębie geodezyjnym Konarskie, gmina Kórnik oraz na działce oznaczonej nr ewid. 460, położonej w obrębie geodezyjnym Czmoń, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.65.2017

WB1-PP.6733.65.2017                                    Kórnik, dnia 3 października 2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 25 września 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 1108/2, 1108/11, położonej  obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.68.2017

WB1-PP.6733.68.2017    
 Kórnik, dnia 2 października 2017 r.


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 25 września 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odwodnienia fragmentu ul. Błażejewskiej, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 270, 266/1, 251, 244, położonej w obrębie geodezyjnym Bnin, gm. Kórnik.
Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.
Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.67.2017

WB1-PP.6733.67.2017             Kórnik, dnia 2 października 2017 r.


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 25 września 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odwodnienia fragmentu ul. Zwierzynieckiej, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 211, 229, 228, 384, położonej w obrębie geodezyjnym Bnin, gm. Kórnik.
Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.
Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.66.2017

 

WB1-PP.6733.66.2017
Kórnik, dnia 2 października 2017 r.

 


OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 25 września 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odwodnienia osiedla przy ul. Witosa, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 193, 202, 215, 384, 211, położonej w obrębie geodezyjnym Bnin, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.63.2017

WB1-PP.6733.63.2017            Kórnik, dnia 2 października 2017 r.OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoStosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 28 września 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu dn 63 PE Ś/C, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 425, 418/13, 418/14, 352, 351/3, 333, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, 

Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


WB1-PP.6733.58.2017

WB1-PP.6733.58.2017               Kórnik, dnia 29 września 2017 r.


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoStosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 21 września 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 52, 59/96, położonej w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gm. Kórnik. Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.
Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.55.2017

     Kórnik, dnia 29 września 2017 r.
WB1-PP.6733.55.2017


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii energetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 52, 59/96, położonej w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.54.2017

     Kórnik, dnia 29 września 2017 r.

WB1-PP.6733.54.2017OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznegoStosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie sieci wodociągowej, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 228/5, 228/4, położonej w obrębie geodezyjnym Czołowo, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.


WB1-PP.6733.57.2017

WB1-PP.6733.57.2017                                       Kórnik, dnia 12 września 2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 8 września 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE L=100 m, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 124, 156/5, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.62.2017

WB1-PP.6733.62.2017                                       Kórnik, dnia 12 września 2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 


Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 8 września 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 125 mm i długości 108,00 mb, na działce oznaczonej nr ewid. 441/8, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.59.2017

WB1-PP.6733.59.2017                                       Kórnik, dnia 12 września 2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 7 września 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN80, na działce oznaczonej nr ewid. 141/9, położonej w obrębie geodezyjnym Dziećmierowo, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.60.2017

WB1-PP.6733.60.2017                                       Kórnik, dnia 12 września 2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 4 września 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, na działce oznaczonej nr ewid. 60/1, położonej w obrębie geodezyjnym Żerniki, gm. Kórnik.


Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB-PP.6722.11.2015

WB-PP.6722.11.2015

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Błażejewko, gm. Kórnik.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Błażejewko, gm. Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 września 2017 r. do 20 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest ochrona gruntów rolnych przed nieplanowaną i rozproszoną zabudową oraz zachowanie dotychczasowego rolniczego użytkowania tego obszaru, zgodnie z polityką Gminy wyrażoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 października 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Błażejewie, ul. Mikołajczyka 46, 62-035 Błażejewo o godz. 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2017 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

WB1-PP.6733.53.2017

   Kórnik, dnia 31 sierpnia 2017 r.

WB1-PP.6733.53.2017

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Kórnik

o zmianie do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r.,  poz. 1073), zawiadamiam, że na wniosek inwestora w trakcie przeprowadzanej postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, rozszerzono zakres zamierzenia inwestycyjnego o działkę oznaczoną nr ewid. 354, położoną w obrębie geodezyjnym Czmoń, gm. Kórnik, o działkę oznaczoną nr ewid. 242, położoną w obrębie geodezyjnym Czołowo, gm. Kórnik oraz usunięto działkę oznaczoną nr ewid. 460, położoną w obrębie geodezyjnym Czmoń, gmina Kórnik, dla inwestycji polegającej na:

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Dz90/Dz63 wraz z przyłączem na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 242, 224/1, 225, 227, 229, położonej w obrębie geodezyjnym Czołowo, gmina Kórnik oraz dla działek oznaczonych nr ewid.: 253/3, 253/10, położonych w obrębie geodezyjnym Konarskie, gmina Kórnik i na działce oznaczonej nr ewid. 354, położonej w obrębie geodezyjnym Czmoń, gmina Kórnik, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz90/Dz63.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 210, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku w/w wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 210). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.54.2017

WB1-PP.6733.54.2017                                        Kórnik, dnia 30 sierpnia 2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 30 sierpnia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie sieci wodociągowej, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 228/5, 228/4, położonej w obrębie geodezyjnym Czołowo, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.48.2017

    Kórnik, dnia 29 sierpnia 2017 r.

WB1-PP.6733.48.2017


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie ul. Steckiego w Kórniku wraz z budową chodnika i odwonieniem, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 875/1, 875/2, 861/11, 569/6, 567, 512, położonej w obrębie geodezyjnym Kórnik, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.56.2017

WB1-PP.6733.56.2017                                        Kórnik, dnia 28 sierpnia 2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 22 sierpnia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego cisnienia Dz63 wraz z przyłączem, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 231/2, 234/9, 235/7, 235/9, 235/4, położonej w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.55.2017

WB1-PP.6733.55.2017                                        Kórnik, dnia 28 sierpnia 2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 21 sierpnia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii energetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 52, 59/96, położonej w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211).

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB-PP.6722.6.2016

Kórnik, dnia 1 września 2017 r.

WB-PP.6722.6.2016

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza technologicznego dla linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Środa Wielkopolska – Kromolice, przez grunty miejscowości Kromolice, gmina Kórnik.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza technologicznego dla linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Środa Wielkopolska – Kromolice, przez grunty miejscowości Kromolice, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 września 2017 r. do 3 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest wyznaczenie korytarza technologicznego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Środa Wielkopolska – Kromolice.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 września 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Pierzchnie, 62-035 Pierzchno 34, o godz. 13:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2017 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211. 

WB-PP.7321-3/11

Kórnik, dnia 1 września 2017 r.

WB-PP.7321-3/11

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gmina Kórnik - etap III.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gmina Kórnik - etap III, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 września 2017 r. do 3 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.

Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie zasad zagospodarowania terenu dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz zieleni, sportu i rekreacji, a także komunikacji i infrastruktury technicznej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 października 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Czołowie, 62-035 Czołowo 7, o godz. 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2017 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

WB1-PP.6733.45.2017

     Kórnik, dnia 21 sierpnia 2017 r. 

WB1-PP.6733.45.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie infrastruktury boiska sportowego, na działce oznaczonej nr ewid. 515/1, położonej w obrębie geodezyjnym Bnin, gmina Kórnik. 

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.49.2017

     Kórnik, dnia 21 sierpnia 2017 r. 

WB1-PP.6733.49.2017  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 52, 59/96, położonej w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gmina Kórnik. 

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.47.2017

     Kórnik, dnia 21 sierpnia 2017 r. 

WB1-PP.6733.47.2017

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka kanalizacji deszczowej, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 20, 42/3, położonej w obrębie geodezyjnym Koninko oraz na działce oznaczonej nr ewid. 50/51, położonej w obrębie geodezyjnym Żerniki, gm. Kórnik. 

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.44.2017

     Kórnik, dnia 21 sierpnia 2017 r. 

WB1-PP.6733.44.2017

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 141/1, 141/5, 159, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gmina Kórnik. 

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.50.2017

     Kórnik, dnia 21 sierpnia 2017 r. 

WB1-PP.6733.50.2017

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu ś/c dn 63 PE, na działce oznaczonej nr ewid. 512/11, położonej w obrębie geodezyjnym Czmoń, gmina Kórnik.


 Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB-PP.6722.9.2017

Kórnik, dnia 18 sierpnia 2017 r.

WB-PP.6722.9.2017                                                                     

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

 zawiadamia


o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr XXXV/455/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w rejonie ulic Szkolnej i Wiosennej
w Borówcu, gmina Kórnik.


Przedmiotem uchwały jest dostosowanie zapisów planu do aktualnych potrzeb mieszkańców i właścicieli gruntów.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego.


 Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 11 września 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

WB1-PP.6722.12.2017

WB1-PP.6722.12.2017

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405),

 zawiadamiam


o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr XXXVI/487/2017 z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta Kórnik, w rejonie Placu Niepodległości i ulic: Poprzecznej, Dworcowej, 20 Października i Średzkiej.

Przedmiotem uchwały jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, w szczególności dostosowanie parametrów nowej zabudowy do już istniejącej.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 11 września 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

 

WB1-PP.6722.13.2017

WB1-PP.6722.13.2017

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405),

 zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr XXXVI/488/2017 z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej ,,Osiedle Północne”
w Kamionkach dla działki o numerze ewidencyjnym 44/74, gmina Kórnik. 
Przedmiotem uchwały jest dopuszczenie lokalizacji infrastruktury drogowej.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego.

 Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 11 września 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 11 września 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

WB1-PP.6733.41.2017

     Kórnik, dnia 10 sierpnia 2017 r.

WB1-PP.6733.41.2017

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.:

479/11, 138/, położonej w obrębie geodezyjnym Błażejewko, gmina Kórnik.

 Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.42.2017

     Kórnik, dnia 27 lipca 2017 r.  WB1-PP.6733.42.2017

 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii energetycznej oświetlenia drogowego, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 16, 27, położonej w obrębie geodezyjnym Szczodrzykowo, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. 

WB1-PP.6733.43.2017

     Kórnik, dnia 27 lipca 2017 r.   WB1-PP.6733.43.2017

 

 OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii oświetlenia drogowego, na działce oznaczonej nr ewid. 250, położonej w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.53.2017

WB1-PP.6733.53.2017                                          Kórnik, dnia 8 sierpnia 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                       


Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 1 sierpnia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Dz90/Dz63 wraz z przyłączem, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 224/1, 225, 226, 227, 229, położonej w obrębie geodezyjnym Czołowo, gmina Kórnik oraz na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 253/3, 253/10, położonych w obrębie geodezyjnym Konarskie, gmina Kórnik oraz na działce oznaczonej nr ewid. 460, położonej w obrębie geodezyjnym Czmoń, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik,  Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211).

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.40.2017

     Kórnik, dnia 1 sierpnia 2017 r.

 WB1-PP.6733.40.2017

 

 OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 56/35, 96, 55/4, 55/14, położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.39.2017

     Kórnik, dnia 1 sierpnia 2017 r.

 WB1-PP.6733.39.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),
 zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie linii kablowej NN 0,4 kV oraz złączy kablowych pomiarowych, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.:
334/30, 334/3, 334/4, 330, 321/2, 321/17, 321/15, 321/16, 321/10, 321/4, 321/5, 321/7, 321/9, 321/12, 321/13,
położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik.

 

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

 

WB1-PP.6733.38.2017

Kórnik, dnia 1 sierpnia 2017 r.

WB1-PP.6733.38.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),
zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii energetycznej oświetlenia drogowego,
na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 42/3, 98, 61, 122, 118, 111, 369/7, 123/1, 119, położonej w obrębie geodezyjnym Biernatki, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. 

 

 

 

WB1-PP.6733.37.2017

     Kórnik, dnia 28 lipca 2017 r.


WB1-PP.6733.37.2017


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznegoStosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie dróg obejmujących ulice: Janasika, Mikołajczyka, Kanałowa, Droździka i Wójkiewicza z włączeniem do ulicy Śremskiej i Zwierzynieckiej, budowa ciągu pieszo – jezdnego (dotyczy ul. Kanałowej na odcinku od ul. Mikołajczyka do ul. Zwierzynieckiej), budowa chodników, ścieżek rowerowych z dopuszczeniem ruchu pieszego (na włączeniu do ul. Witosa), budowa oświetlenia (ul. Janasika) i kanalizacji deszczowej, na działkach oznaczonych nr ewid.: 462 (część), 384 (część), 419 (część), 420/7, 425/1 (część), 425/4, 425/5 (część), 426, 427 (część), 441, 442, 443/6, 443/8, 468/1, 468/2, położonych w obrębie geodezyjnym Bnin, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

 

WB1-PP.6733.48.2017

WB1-PP.6733.48.2017           Kórnik, dnia 26 lipca 2017 r.

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 20 lipca 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie ul. Steckiego w Kórniku na odcinku od budynku OSP do ul. 20-go Października wraz z budową chodnika i odwodnieniem, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 875/1, 875/2, 861/11, 569/6, 567, 512, położonej w obrębie geodezyjnym Kórnik, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

WB1-PP.6733.49.2017

WB1-PP.6733.49.2017        Kórnik, dnia 27 lipca 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 27 lipca 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, na nieruchomości składającej się  działek oznaczonych nr ewid. 52, 59/96, położonej w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.50.2017

WB1-PP.6733.50.2017                                             Kórnik, dnia 25 lipca 2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 24 lipca 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu ś/c dn 63 PE, na działce oznaczonej nr ewid. 512/11, położonej w obrębie geodezyjnym Czmoń, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211).

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB-PP.6722.2.2014

Kórnik, dnia 28 lipca 2017 r.

WB-PP.6722.2.2014

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wsi Szczytniki - działek o numerach ewidencyjnych: 109/2, 109/3, 109/4 i 109/5, gmina Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz.1073) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wsi Szczytniki - działek o numerach ewidencyjnych: 109/2, 109/3, 109/4 i 109/5, gmina Kórnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 sierpnia 2017 r. do 28 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest zmiana przebiegu i skablowanie linii energetycznych z linii napowietrznych na naziemną w granicach planu oraz zmianę przeznaczenia części działki z mieszkaniowej na usługową o niskiej uciążliwości.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 14:00 (sala USC – parter, wejście od strony parkingu).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu zmiany planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2017 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik. 

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

WB-PP.6722.3.2015

Kórnik, dnia 28 lipca 2017 r.

WB-PP.6722.3.2015

 

OGŁOSZENIE

 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

 


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek oznaczonych numerami ewid.: 181/1 i 181/2, położonych w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz uchwały 29 czerwca 2016 r. uchwały Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Kórniku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych  181/1 i 181/2, obręb Robakowo, gmina Kórnik, zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek oznaczonych numerami ewid.: 181/1 i 181/2, położonych w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 sierpnia 2017 r. do 28 sierpnia 2017 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik.

Przedmiotem projektu uchwały jest zmiana zasad zagospodarowania na obszarze objętym planem i dostosowanie ich do aktualnych potrzeb.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (salka USC, parter, wejście od strony parkingu) o godz. 14:00.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 12.09.2017 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 ze zm.) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na adres e-mail Urzędu Miasta i Gminy Kórnik: kornik@kornik.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

 

WB-PP.6722.11.2017

Kórnik, dnia 28 lipca 2017 r.

WB-PP.6722.11.2017

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

 zawiadamiam 

o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr XXXV/457/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenów położonych w obrębie geodezyjnym Żerniki, w rejonie ulicy Stachowskiej, gmina Kórnik.


Przedmiotem uchwały jest ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 25 sierpnia 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

 

WB-PP.6722.8.2017

Kórnik, dnia 28 lipca 2017 r.

WB-PP.6722.8.2017

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

 zawiadamiam 

o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr XXXV/454/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenów położonych w obrębie geodezyjnym Skrzynki, w rejonie ul. Poznańskiej, gmina Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów zlokalizowanych wzdłuż linii brzegowej Jeziora Skrzyneckiego Małego i Jeziora Skrzyneckiego Dużego – w celu zapobieżenia chaotycznemu rozprzestrzenianiu zabudowy mieszkaniowej.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 25 sierpnia 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

WB-PP.6722.10.2017

Kórnik, dnia 28 lipca 2017 r.

WB-PP.6722.10.2017

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

 zawiadamiam 

o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr XXXV/456/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 317/15, obręb geodezyjny Bnin, gmina Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest zmiana położenia linii zabudowy od ul. Czołowskiej. Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 25 sierpnia 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

 

WB-PP.6720.3.2015


Kórnik, dnia 28 lipca 2017 r.
WB-PP.6720.3.2015
                      
OGŁOSZENIEBURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, ze zmianą obejmującą działki o numerach ewid. 149/3 i 149/5, obręb Skrzynki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1073) oraz art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, ze zmianą obejmującą działki o numerach ewid. 149/3 i 149/5, obręb Skrzynki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 sierpnia 2017 r. do 28 sierpnia 2017 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik.

Przedmiotem zmiany studium jest określenie nowych zasad zagospodarowania obszaru objętego ww. uchwałą. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (salka USC, parter, wejście od strony parkingu) o godz. 14:30.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmian Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2017 r.
Na podstawie art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – projekt zmiany Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust.1 pkt 3 i stosownie do art. 54 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy każdy może zgłosić uwagi  i wnioski do wyłożonego projektu zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik. Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.  

 

WB-PP.7321-4/08

WB-PP.7321-4/08          Kórnik, dnia 28 lipca 2017 r.

                                                        

 

 

OGŁOSZENIE

 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku-

obr. geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej – Etap IIa i III, gmina Kórnik.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz.1073) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku - obr. geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej – Etap IIa i III, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 sierpnia 2017 r. do 28 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.

Przedmiotem planu jest określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania ww. nieruchomości zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 14:00 (sala USC – parter, wejście od strony parkingu).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2017 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

WB1-PP.6733.47.2017

WB1-PP.6733.47.2017                      Kórnik, dnia 7 lipca 2017 r.


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka kanalizacj deszczowej, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 20, 42/3, położonej w obrębie geodezyjnym Koninko oraz na działce oznaczonej nr ewid. 50/51, położonej w obrębie geodezyjnym Żerniki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


WB1-PP.6733.34.2017

     Kórnik, dnia 7 lipca 2017 r.

WB1-PP.6733.34.2017

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej, na działce oznaczonej nr ewid. 27/2, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.45.2017

WB1-PP.6733.45.2017                                               Kórnik, dnia 4 lipca 2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie, rozbudowie infrastruktury boiska sportowego w Bninie, na działce oznaczonej nr ewid. 515/1, położonej w obrębie geodezyjnym Bnin, gm. Kórnik.


Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.44.2017

WB1-PP.6733.44.2017                                               Kórnik, dnia 4 lipca 2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 141/5, 141/1, 159, położonych w obrębie geodezyjnym Dachowa, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.     

      Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

WB1-PP.6733.36.2017

Kórnik, dnia 27 czerwca 2017 r. 

WB1-PP.6733.36.2017

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN 15kV oraz nn 0,4kV oraz budowie słupa w linii napowietrznej SN 15kV oraz w linii nn 0,4kV, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 210/2, 210/1, 209/2, 371/3, 286/1, położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec, gm. Kórnik.

 

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.35.2017

Kórnik, dnia 27 czerwca 2017 r. 

WB1-PP.6733.35.2017

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 19/9, 19/13, położonej w obrębie geodezyjnym Bnin, gm. Kórnik.

 

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

 

WB1-PP.6733.28.2017

Kórnik, dnia 27 czerwca 2017 r.

 

WB1-PP.6733.28.2017

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN 15 kV, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 336/11, 371/2, 161/9, 342/9, 371/1, 372, 354, położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec, gm. Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

 

WB1-PP.6733.37.2017

WB1-PP.6733.37.2017                Kórnik, dnia 26 czerwca 2017 r.OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi obejmującej ulice: Janasika, Mikołajczyka, Kanłowa, Droździka i Wójkiewicza z włączeniem do ulicy Śremskiej i Zwierzynieckiej w zakresie których będzie realizowana również budowa: ciągu pieszo-jezdnego (dotyczy ulicy Kanałowej na odcinku od Mikołajczyka do Zwierzynieckiej), chodników, jednokierunkowych ścieżek rowerowych z dopuszczeniem ruchu pieszego (na włączeniu do ulicy Witosa), oświetlenia (dotyczy ul. Janasika), kanalizacji deszczowej oraz usunięcie kolizji i wycinka kolidujących krzewów na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 462 (część), 384 (część), 419, 420/7, 425/14 (część), 425/4, 425/5 (część), 426, 427 (część), 441 (część), 442, 443/6, 443/8, 468/1, 468/2 (część), położonej w obrębie geodezyjnym Bnin,  gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


WB1-PP.6733.38.2017

WB1-PP.6733.38.2017                                  Kórnik, dnia 20 czerwca 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 14 czerwca 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii energetycznej oświetlenia drogowego, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 42/3, 98, 61, 122, 118, 111, 369/7, 123/1, 119, położonej w obrębie geodezyjnym Boernatki, m. Kórnik.


Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211).

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.39.2017

WB1-PP.6733.39.2017                                        Kórnik, dnia 19 czerwca 2017 r.

 

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 13 czerwca 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz złącza kablowego, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 334/30, 334/3, 334/4, 330, 321/2, 321/17, 321/15, 321/16, 321/10, 321/4, 321/5, 321/7, 321/9, 321/12, 321/13, położonej w obrębie geodezyjnym Robakowo, gm. Kórnik.

 


Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211).

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.40.2017

WB1-PP.6733.40.2017                                        Kórnik, dnia 20 czerwca 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 13 czerwca 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm z rur PVC 
i długości ok. 172 m, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 56/35, 96, 55/4, 55/14, położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gm. Kórnik.

 


Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211).

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.41.2017

WB1-PP.6733.41.2017                                        Kórnik, dnia 20 czerwca 2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 14 czerwca 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, na nieruchomości składającej się
z działek oznaczonych nr ewid.: 479/11, 138/7, położonej w obrębie geodezyjnym Błażejewko, gm. Kórnik.


Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211).

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.42.2017

WB1-PP.6733.42.2017                                  Kórnik, dnia 20 czerwca 2017 r.

 

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 14 czerwca 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii energetycznej oświetlenia drogowego, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 16, 27, położonej w obrębie geodezyjnym Szczodrzykowo, gm. Kórnik.


Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211).

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.43.2017

WB1-PP.6733.43.2017                                  Kórnik, dnia 20 czerwca 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 14 czerwca 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii energetycznej oświetlenia drogowego, na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 250, położonej w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

WB1-PP.6733.32.2017

Kórnik, dnia 20 czerwca 2017 r.
WB1-PP.6733.32.2017


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej śr/c dn63 PE, na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1, położonej w obrębie geodezyjnym Bnin, gmina Kórnik oraz na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 939, położonej w obrębie geodezyjnym Kórnik, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB-PP.6722.9.2015

WB-PP.6722.9.2015  

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła Koninko oraz ulicy Ostrowskiej i drogi krajowej S11, obręb Żerniki, gmina Kórnik


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 778 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła Koninko oraz ulicy Ostrowskiej i drogi krajowej S11, obręb Żerniki, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

w dniach od 19 czerwca 2017 r. do 10 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.


Przedmiotem projektu uchwały jest wprowadzenie na ww. obszarze obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, zgodnie z aktualnymi oczekiwaniami rynku inwestycyjnego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 14:00 (sala USC – parter, wejście od strony parkingu).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2017 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

WB1-PP.6733.27.2017

Kórnik, dnia 8 czerwca 2017 r.

 

WB1-PP.6733.27.2017

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 418/1, 418/2, 418/3, 418/4, 418/5, 418/6, 418/7, 418/8, 418/9, 418/10, 418/11, 418/12, 418/13, 418/14, 425, 352, 351/3, 333, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik.

 

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

 

WB1-PP.6733.31.2017

Kórnik, dnia 8 czerwca 2017 r.

 

WB1-PP.6733.31.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej śr/c dn63 PE, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 279/4, 283, położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gmina Kórnik. 

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

 

WB1-PP.6733.29.2017

Kórnik, dnia 5 czerwca 2017 r.

 

WB1-PP.6733.29.2017

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia zewnętrznego, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 17, 18, 22, 27/8, 514, położonej w obrębie geodezyjnym Błażejewko, gmina Kórnik.

 

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.26.2017

Kórnik, dnia 5 czerwca 2017 r.

WB1-PP.6733.26.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie ulicy Krauthofera na odcinku od ul. Szołowskiej do ul. Witosa, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 332/3, 332/8, 332/13, położonej w obrębie geodezyjnym Bnin, gmina Kórnik.

 

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

 

 

WB1-PP.6733.22.2017

Kórnik, dnia 30 maja 2017 r.

 

WB1-PP.6733.22.2017

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.     poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej śr/c dn 63PE, na działce oznaczonej nr ewid. 430/6, położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gmina Kórnik. 

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.24.2017

Kórnik, dnia 22 maja 2017 r.

 WB1-PP.6733.24.2017

 

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

 
Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.),
zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 
budowie sieci wodociągowej 
o średnicy 125 mm i długości ok. 326 m, na nieruchomości składającej się 
z działek oznaczonych nr ewid.: 397, 406/1, 406/20, położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gm. Kórnik.

 

 Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.36.2017

WB1-PP.6733.36.2017                                  Kórnik, dnia 22 maja 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 18 maja 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV oraz nn 0,4kV oraz budowie słupa w linii napowietrznej SN 15kV oraz w linii nn 0,4kV, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 210/2, 210/1, 209/2, 371/3, 286/1, położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.35.2017

WB1-PP.6733.35.2017                                             Kórnik, dnia 22 maja 2017 r.

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 18 maja 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 19/9, 19/13, położonej w obrębie geodezyjnym Bnin, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.34.2017

WB1-PP.6733.34.2017                                             Kórnik, dnia 22 maja 2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 18 maja 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej do budynków mieszkalnych, na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 27/2, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.24.2017

Kórnik, dnia 19 maja 2017 r.

WB1-PP.6733.24.2017

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Kórnik

 

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt. 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamia się iż zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie sieci wodociągowej o średnicy 125 mm z rur PE o długości ok. 326 m, na działkach oznaczonych nr ewid.: 397, 406/1, położonych w obrębie geodezyjnym Radzewo, gm. Kórnik.

W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 powołanej wyżej ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) informujemy, iż w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mają możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu, codziennie w godzinach urzędowania (pok. 211, piętro II).

Po tym terminie zostanie w ww. sprawie wydana decyzja, kończąca wszczęte dnia 11 kwietnia 2017 r. postępowanie administracyjne.

 

WB1-PP.6733.25.2017

Kórnik, dnia 22 maja 2017 r. 

WB1-PP.6733.25.2017 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu śr/c PE dn 63 L=366 m, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 106/40, 106/11, 106/14, 106/154, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gm. Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.19.2017

Kórnik, dnia 22 maja 2017 r. 

WB1-PP.6733.19.2017

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii energetycznej napowietrznej 15 kV wraz ze słupami energetycznymi 15 kV, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 355/1 (część), 356/1 (część), 358/23, 358/24, 358/30 (część), położonych w obrębie geodezyjnym Czmoniec, gm. Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.18.2017

Kórnik, dnia 19 września 2017 r.

 

WB1-PP.6733.18.2017

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, rurociągów tłocznych oraz pompowni ścieków i lokalnego punktu podnoszenia z przebudową sieci wodociągowej oraz kabla telekomunikacyjnego, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 371/3, 232/10, 232/9, 233/2, położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec,  gm. Kórnik, na działkach oznaczonych nr ewid.: 31, 36/2, 37/36, 37/27, 38/5, 41/4, 42/11, 50/13, 48/5, 49/10, 33/3, 56/3, 58/3, 62/10, 69/4, 50/33, 48/11, 36/1, 43/4, 43/3, 43/2, 42/42, 42/4, 50/12, 48/13, 48/1, 48/16, 57/29, 57/35, 57/28, położonych w obrębie geodezyjnym Skrzynki, gm. Kórnik.

 

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.31.2017

   Kórnik, dnia 18 maja 2017 r.

WB1-PP.6733.31.2017

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Kórnik

o zmianie do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 r.,  poz. 778 ze zm.), zawiadamiam, że na wniosek pełnomocnika w trakcie przeprowadzanej postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmieniono zakres zamierzenia inwestycyjnego, w zakresie dodania działki oznaczonej nr ewid. 283, obręb geodezyjny Radzewo, gm. Kórnik. Dalsze postępowanie będzie prowadzone dla inwestycji polegającej na: 

Budowie sieci gazowej śr/c dn 63PE, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 279/4 i 283, położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gm. Kórnik.

 

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku w/w wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik,  Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

WB1-PP.6733.23.2017

Kórnik, dnia 18 maja 2017 r. 

WB1-PP.6733.23.2017

 


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 


Stosownie do art. 53 pkt. 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN 15kV oraz nn 0,4kV, budowie słupa w linii napowietrznej SN 15kV oraz w linii nn 0,4kV, na działkach oznaczonych nr ewid. 210/2, 210/1, 209/2, 371/3, 286/1, położonych w obrębie geodezyjnym Borówiec, gm. Kórnik.

Z treścią decyzji o umorzeniu postępowania można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

 

WB1-PP.6733.27.2017

WB1-PP.6733.27.2017                                   Kórnik, dnia 15 maja 2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 9 maja 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 425, 418/1, 418/2, 418/3, 418/4, 418/5, 418/6, 418/7, 418/8, 418/9, 418/10, 418/11, 418/12, 418/13, 418/14, 352, 351/3, 333, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB-PP.6720.3.2015

WB-PP.6720.3.2015
                       
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, ze zmianą obejmującą działki o numerach ewid. 149/3 i 149/5, obręb Skrzynki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r, poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2016 nr 353 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, ze zmianą obejmującą działki o numerach ewid. 149/3 i 149/5, obręb Skrzynki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 maja 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik.
Przedmiotem zmiany studium jest określenie nowych zasad zagospodarowania obszaru objętego ww. uchwałą.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany  studium  rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (salka USC, parter, wejście od strony parkingu) o godz. 14:30.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmian Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lipca 2017 r.
Na podstawie art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – projekt zmiany Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 
Zgodnie z art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust.1 pkt 3 i stosownie do art. 54 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy każdy może zgłosić uwagi  i wnioski do wyłożonego projektu zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik. Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211. 


WB-PP.6722.6.2012

WB-PP.6722.6.2012


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gmina Kórnik – etap I.


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 778 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gmina Kórnik – etap I, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 maja 2017 r. do 13 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest określenie zasad zagospodarowania i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej dynamicznie rozwijającej się części gminy Kórnik.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 13:00 (sala USC – parter, wejście od strony parkingu). Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik. 

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.


WB1-PP.6733.22.2017

WB1-PP.6733.22.2017

Kórnik, dnia 28 kwietnia 2017 r.

 

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 25 kwietnia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej ś/c g63PE, na działce oznaczonej nr ewid. 430/6, położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, m. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211).

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.26.2017

WB1-PP.6733.26.2017

Kórnik, dnia 28 kwietnia 2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 26 kwietnia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie ulicy Krauthofera w Kórniku na odcinku od ul. Szołowskiej do ul. Witosa, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 332/3, 332/8, 332/13, położonej w obrębie geodezyjnym Bnin, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211).

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.28.2017

WB1-PP.6733.28.2017

Kórnik, dnia 27 kwietnia 2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 20 kwietnia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN 15 kV, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 336/11, 371/2, 161/9, 342/9, 371/1, 372, 354, położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211).

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.29.2017

WB1-PP.6733.29.2017
Kórnik, dnia 28 kwietnia 2017 r.


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 25 kwietnia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii energetycznej oświetlenia zewnętrznego, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 17, 18, 22, 27/8, 514, położonej w obrębie geodezyjnym Błażejewko, gm. Kórnik.
Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.
Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6722.4.2017

WB1-PP.6722.4.2017                                                                     

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

 

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr XXXII/391/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kamionkach w rejonie ul. Poznańskiej, gmina Kórnik.

Przedmiotowy teren wymaga uporządkowania i jednoznacznego wskazania zasięgu nowej zabudowy, która lokalizowana jest w coraz większej odległości od ul. Poznańskiej, wchodząc na tereny postulowanego łącznika ekologicznego.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego.

            Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta                 i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 31 maja 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

WB1-PP.6722.5.2017

WB1-PP.6722.5.2017                                                                     

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

 

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr XXXII/392/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Robakowie w rejonie ul. Polnej, gmina Kórnik.

Przedmiotem opracowania jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu objętego ww. uchwałą. Z wnioskiem o opracowanie planu miejscowego zwrócił się Właściciel jednej z działek ewidencyjnych, położonych na tym terenie.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego.

            Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 31 maja 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

WB1-PP.6722.6.2017

WB1-PP.6722.6.2017                                                                     

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

 

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr XXXII/393/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu, obejmującego obszary obrębów: Borówiec, Szczytniki, Gądki, Koninko i Robakowo, gmina Kórnik.

Przedmiotem opracowania jest korekta błędów redakcyjnych i stylistycznych w uchwale nr L/551/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25.06.2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu, obejmującego obszary obrębów: Borówiec, Szczytniki, Gądki, Koninko i Robakowo w gminie Kórnik.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego.

            Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta                 i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 31 maja 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

WB1-PP.6722.7.2017

WB1-PP.6722.7.2017                                                                     

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

 

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr XXXII/394/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kórniku w rejonie ul. Poznańskiej, Placu Niepodległości, ul. Zamkowej, ul. Armii Krajowej, ul. Biernackiej, ul. Śremskiej, ul. Zwierzynieckiej i ul. Jeziornej, gmina Kórnik.

Mając na uwadze reprezentacyjny charakter przedmiotowych terenów oraz ich wartość historyczną, zasadne będzie określenie dla nich zasad zabudowy i zagospodarowania.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego.

            Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 31 maja 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

WB-PP.6722.5.2016

WB-PP.6722.5.2016  

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitarnej
w miejscowości Szczodrzykowo, gmina Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 778 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitarnej w miejscowości Szczodrzykowo, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 maja 2017 r. do 30 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.

Obszar objęty uchwałą położony jest w Szczodrzykowie w rejonie ul. Kolejowej, wzdłuż fragmentu linii kolejowej Kluczbork – Poznań Główny. Na wskazanym terenie zlokalizowana jest infrastruktura kolejowa wraz z budynkiem stacji. Inicjatorem opracowania jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań, które realizuje program Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitarnej. Działania planistyczne w ramach tego projektu skierowane są na rozwój kolei metropolitarnej, koncentrację rozwoju na terenach z dobrym dostępem do stacji lub przystanków kolejowych i przejęcie przez gminy dworców i terenów przystanków. Plan miejscowy ma być inspiracją do rewitalizacji terenu wokół stacji kolejowej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 14:30 (sala USC – parter, wejście od strony parkingu).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2017 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

WB-PP.6722.4.2016

Kórnik, dnia 28 kwietnia 2017 r.

WB-PP.6722.4.2016  

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitarnej w miejscowości Pierzchno, gmina Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 778 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitarnej w miejscowości Pierzchno, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 maja 2017 r. do 30 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.

Obszar objęty uchwałą położony jest na północ od linii kolejowej Kluczbork – Poznań Główny w niewielkiej enklawie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie stacji kolejowej w Pierzchnie. Inicjatorem opracowania jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań, które realizuje program Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitarnej. Działania planistyczne w ramach tego projektu skierowane są na rozwój kolei metropolitarnej, koncentrację rozwoju na terenach z dobrym dostępem do stacji lub przystanków kolejowych i przejęcie przez gminy dworców i terenów przystanków. Plan miejscowy ma być inspiracją do rewitalizacji terenu wokół stacji kolejowej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 14:00 (sala USC – parter, wejście od strony parkingu).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2017 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

WB-PP.6722.3.2016

WB-PP.6722.3.2016  

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitarnej
w miejscowości Koninko, gmina Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 778 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitarnej w miejscowości Koninko, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 maja 2017 r. do 30 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.

Przedmiotowy teren, aktualnie niezabudowany, jest wskazany pod lokalizację infrastruktury związanej z planowaną stacją kolejową w Koninku. Inicjatorem opracowania jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań, które realizuje program Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitarnej. Działania planistyczne w ramach tego projektu skierowane są na rozwój kolei metropolitarnej, koncentrację rozwoju na terenach z dobrym dostępem do stacji lub przystanków kolejowych i przejęcie przez gminy dworców i terenów przystanków. Plan miejscowy ma być inspiracją do zagospodarowania terenu wokół projektowanej stacji kolejowej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 13:30 (sala USC – parter, wejście od strony parkingu).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2017 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz
z 2016 r. poz. 352 i 1579) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211. 

WB-PP.6722.3.2016

WB-PP.6722.3.2016  

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitarnej
w miejscowości Koninko, gmina Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 778 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitarnej w miejscowości Koninko, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 maja 2017 r. do 30 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.

Przedmiotowy teren, aktualnie niezabudowany, jest wskazany pod lokalizację infrastruktury związanej z planowaną stacją kolejową w Koninku. Inicjatorem opracowania jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań, które realizuje program Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitarnej. Działania planistyczne w ramach tego projektu skierowane są na rozwój kolei metropolitarnej, koncentrację rozwoju na terenach z dobrym dostępem do stacji lub przystanków kolejowych i przejęcie przez gminy dworców i terenów przystanków. Plan miejscowy ma być inspiracją do zagospodarowania terenu wokół projektowanej stacji kolejowej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 13:30 (sala USC – parter, wejście od strony parkingu).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2017 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz
z 2016 r. poz. 352 i 1579) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211. 

WB-PP.6722.2.2016

WB-PP.6722.2.2016  

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitarnej
w miejscowości Gądki, gmina Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 778 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitarnej w miejscowości Gądki, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 maja 2017 r. do 30 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.

Na wskazanym terenie zlokalizowana jest infrastruktura kolejowa wraz z budynkiem stacji. Inicjatorem opracowania jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań, które realizuje program Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitarnej. Działania planistyczne w ramach tego projektu skierowane są na rozwój kolei metropolitarnej, koncentrację rozwoju na terenach z dobrym dostępem do stacji lub przystanków kolejowych i przejęcie przez gminy dworców i terenów przystanków. Plan miejscowy ma być inspiracją do zagospodarowania terenu wokół istniejącej stacji kolejowej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 13:00 (sala USC – parter, wejście od strony parkingu).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2017 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

WB1-PP.6733.19.2017

WB1-PP.6733.19.2017 

Kórnik, dnia 19 kwietnia 2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej napowietrznej 15 kV wraz ze słupami energetycznymi 15 kV, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 355/1 (część), 356/1 (część), 358/23, 358/24, 358/30 (część), położonych w obrębie geodezyjnym Czmoniec, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik,  Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211).

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.16.2017

Kórnik, dnia 18 kwietnia 2017 r.

 

WB1-PP.6733.16.2017

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na części działek oznaczonych nr ewid.: 257/6, 257/3, położonych w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik.

 Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.14.2017

Kórnik, dnia 18 kwietnia 2017 r. 

WB1-PP.6733.14.2017

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na działkach oznaczonych nr ewid.: 36/2, 37/36, 37/35, położonych w obrębie geodezyjnym Skrzynki, gmina Kórnik.

 Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.12.2017

Kórnik, dnia 18 kwietnia 2017 r. 

WB1-PP.6733.12.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.     poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami, na działkach oznaczonych nr ewid.: 620, 185/5, 185/7, 185/8, 185/9, 185/10, położonych w obrębie geodezyjnym Błażejewko, gmina Kórnik. 

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.9.2017

Kórnik, dnia 18 kwietnia 2017 r.

 

WB1-PP.6733.9.2017

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej n/c dn125 PE Lc=163,50 mb, na działkach oznaczonych nr ewid.: 766, 768, 511/2, położonych w obrębie geodezyjnym Kórnik, gmina Kórnik. 

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.4.2017

Kórnik, dnia 4 kwietnia 2017 r.
WB1-PP.6733.4.2017

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm i długości około 460 m, na działce oznaczonej nr ewid. 1, położonej w obrębie geodezyjnym Bnin, gmina Kórnik oraz na działce oznaczonej nr ewid. 266/6, położonej w obrębie geodezyjnym Biernatki, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.25.2017

WB1-PP.6733.25.2017
Kórnik, dnia 12 kwietnia 2017 r.


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 11 kwietnia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śr/c PE dn 63 L=366 m, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 106/40, 106/11, 106/14, 106/154, położonych w obrębie geodezyjnym Dachowa, gm. Kórnik.
Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.
Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.23.2017

WB1-PP.6733.23.2017
Kórnik, dnia 11 kwietnia 2017 r.


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV oraz nn 0,4kV oraz budowie słupa w linii napowietrznej SN 15kV oraz w linii nn 0,4kV, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 210/2, 210/1, 209/2, 371/3, 286/1, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik.
Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.
Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.24.2017

WB1-PP.6733.24.2017
Kórnik, dnia 12 kwietnia 2017 r.


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 125 mm i długości ok. 326 m, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 397, 406/1, 406/20, położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gm. Kórnik.
Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.
Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.13.2017

Kórnik, dnia 10 kwietnia 2017 r.
WB1-PP.6733.13.2017


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia boiska sportowego na działce oznaczonej nr ewid. 25, położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

SKO.GP.4000.456.2016

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu - umorzenie postępowania nr WB.PP.7331-270/09 - pobierz

WB1-PP.6733.11.2017

Kórnik, dnia 5 kwietnia 2017 r.
WB1-PP.6733.11.2017


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c dn 63 PE Lc=139,0 mb, na działkach oznaczonych nr ewid.: 192, 279/4, położonych w obrębie geodezyjnym Radzewo, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.18.2017

WB1-PP.6733.18.2017                                  Kórnik, dnia 6 kwietnia 2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz  przyłączami kanalizacyjnymi, rurociągów tłocznych oraz pompowni cieków i lokalnego punktu podnoszenia z przebudową sieci wodociągowej oraz kabla telekomunikacyjnego, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 371/3, 232/10, 232/9, 233/2, położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec,  gm. Kórnik, na działkach oznaczonych nr ewid.: 31, 36/2, 37/36, 37/27, 38/5, 41/4, 42/11, 50/13, 48/5, 49/10, 33/3, 56/3, 58/3, 62/10, 69/4, 50/33, 48/11, 36/1, 43/4, 43/3, 43/2, 42/42, 42/4, 50/12, 48/13, 48/1, 48/16, 57/29, 57/35, 57/28, położonych w obrębie geodezyjnym Skrzynki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). 

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.21.2017

WB1-PP.6733.21.2017
Kórnik, dnia 30 marca 2017 r.


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 216/14, położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec, gm. Kórnik.
 
Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.
 
Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.20.2017

WB1-PP.6733.20.2017
Kórnik, dnia 28 marca 2017 r.


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 24 marca 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie placu zabaw, siłowni zewnętrznej, dwóch kontenerów gospodarczych, oświetlenia oraz przyłącza wody, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 25/7, 25/11, położonej w obrębie geodezyjnym Gądki, gm. Kórnik.
 
Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.
 
Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.10.2017

Kórnik, dnia 30 marca 2017 r.
WB1-PP.6733.10.2017


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku przedszkola w zakresie dodatkowych sal zajęć, części administracyjnej oraz kuchni, na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 18/19, położonej w obrębie geodezyjnym Szczodrzykowo, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.8.2017

Kórnik, dnia 30 marca 2017 r.
WB1-PP.6733.8.2017


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej dla osiedla domków jednorodzinnych, na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 27/2, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.5.2017

Kórnik, dnia 30 marca 2017 r.
WB1-PP.6733.5.2017


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej nn 0,4 kV oświetlenia zewnętrznego, na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 27/2, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.2.2017

Kórnik, dnia 30 marca 2017 r.
WB1-PP.6733.2.2017


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 27/2, 124, 126, 127/3, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.1.2017

Kórnik, dnia 24 marca 2017 r.
WB1-PP.6733.1.2017


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupa SN w linii napowietrznej oraz linii kablowych SN 15 kV i linii kablowych 0,4 kV na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 336/11, 371/2 i 310/36, położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB1-PP.6733.15.2017

WB1-PP.6733.15.2017          Kórnik, dnia 23 marca 2017 r.


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 14 marca 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy DN 200 mm, budowie kanalizacji gazowej o średnicy 63 mm oraz budowie sieci energetycznej, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 1108/2, 1108/11, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik.
 
Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.
 
Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB-PP.6733.99.2016

Kórnik, dnia 9 marca 2017 r.

WB-PP.6733.99.2016


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej n/c dn 160 mm PE na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: część 128, 135, 140, 271, 251/1, położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB-PP.6733.98.2016

Kórnik, dnia 9 marca 2017 r.

WB-PP.6733.98.2016


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi pomiarowymi na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 36/2, 37/33, 37/34, 37/35, 37/36, położonej w obrębie geodezyjnym Skrzynki, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB-PP.6733.97.2016

Kórnik, dnia 9 marca 2017 r.

WB-PP.6733.97.2016


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.     poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz63 wraz z przyłączami na części działki oznaczonej nr ewid. 242 oraz  na działkach oznaczonych nr ewid.: 228/4 i 228/16, położonych w obrębie geodezyjnym Czołowo, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB-PP.6733.96.2016

Kórnik, dnia 22 marca 2017 r.

WB-PP.6733.96.2016


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.     poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz 40 wraz z przyłączami, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 479/11, 139, 138/7, 138/3, położonej w obrębie geodezyjnym Błażejewko, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB-PP.6733.95.2016

Kórnik, dnia 24 marca 2017 r.

WB-PP.6733.95.2016 


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rurociągu tłocznego z przepompowni głównej w Kórniku do oczyszczalni ścieków w Borówcu oraz modernizacji istniejącej przepompowni głównej ścieków sanitarnych przy ul. Poznańskiej w Kórniku na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 231, 255 położonych w obrębie geodezyjnym Borowiec ark. 8,  gm. Kórnik, na działkach oznaczonych nr ewid.: 31, 36/2, 50/13, 36/1, 43/3, 43/4, 43/2, 42/4, 42/42, 44/3, 44/1, 45/5, 45/1, 50/12, 48/11, 48/13, 48/14, 48/1, 48/16, 57/29, 57/35, 57/28, 57/12, 57/31, 57/10, 57/33, 58/1, 58/4, 62/12, 62/14, 69/3, 69/1, 73/3, 73/1, 73/6, 77/3, 77/6, 77/1, 78/3, 78/1, 78/6, 154/3, 154/1, 154/6, 155/1, 155/4, 156/1, 156/4, 157/1, 157/4, 158/1, 158/4, 159/1, 159/10, 160/14, 160/13, 160/15, 160/11, 161/1, 161/4, 162/1, 162/4, 163/1, 163/4, 164/1, 164/4, 165/1, 165/4, 166/1, 166/4, 167/1, 167/6, 167/3, 168/7, 168/1, 168/5, 168/12, 168/10, 169/4, 169/1, 170/4, 170/3, 171/4, 171/3, 172/4, 172/3, 173/4, 173/3, 173/10, 173/11, 174/1, 173/5, 174/3, 175/1, 174/6, 174/8, 175/6, 175/4, 176/1, 176/5, 176/4, 177/1, 177/3, 180/2, 178/1, 179/1, położonych w obrębie geodezyjnym Skrzynki, gm. Kórnik, na działkach oznaczonych nr ewid.: 18, 17/1, 20/5, 21/5, 22/4, 23/4, 23/3, 22/3, 21/4, 20/4, położonych w obrębie geodezyjnym Kórnik, gm. Kórnik oraz na działce oznaczonej nr ewid. 219/1 i części działki oznaczonej nr ewid. 371/3, położonych w obrębie geodezyjnym Borówiec ark. 5, gm. Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB-PP.6722.8.2016

WB-PP.6722.8.2016

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

zawiadamiam 

o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr XXXI/378/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie s. Świerkowego, Os. Brzozowego, Os. Lipowego oraz w rejonie ul. Jesiennej i ul. Zimowej, obręb Skrzynki, gmina Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest powiększenie zakresu przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zostanie dokonana zmiana zasad zagospodarowania w zakresie zaprojektowania innego wewnętrznego układu komunikacyjnego dla terenu 33a.MN i części terenu 33.MN.

Z wnioskami o zmianę obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wystąpił właściciel jednego z terenów objętych ww. uchwałą.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 18 kwietnia 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik. 

WB1-PP.6733.7.2017

Kórnik, dnia 20 marca 2017 r.

 

WB1-PP.6733.7.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka promenady wraz z infrastrukturą na działkach oznaczonych nr ewid.: 961/1, 961/17, 961/18, 380, 359/4, 381/2, 8/1, 8/2, 9/2, położonych w obrębie geodezyjnym Kórnik, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. 

WB1-PP.6733.16.2017

WB1-PP.6733.16.2017                                  Kórnik, dnia 15 marca 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 15 marca 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 257/3, 257/6, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211).

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.14.2017

WB1-PP.6733.14.2017                                  Kórnik, dnia 15 marca 2017 r.

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 10 marca 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 36/2, 37/36, 37/35, położonej w obrębie geodezyjnym Skrzynki, gm. Kórnik.

 

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211).

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.13.2017

WB1-PP.6733.13.2017                                  Kórnik, dnia 6 marca 2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 27 lutego 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia boiska sportowego na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 25, położonej w obrębie geodezyjnym Radzewo, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.12.2017

WB1-PP.6733.12.2017                                  Kórnik, dnia 6 marca 2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 1 marca 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 620, 185/5, 185/7, 185/8, 185/9, 185/10, położonej w obrębie geodezyjnym Błażejewko, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.11.2017

WB1-PP.6733.11.2017                                  Kórnik, dnia 24 lutego 2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej ś/c dn 63 PE Lc=139,00 mb na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 192, 279/4, położonych w obrębie geodezyjnym Radzewo, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.9.2017

WB1-PP.6733.9.2017                                   Kórnik, dnia 6 marca 2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 1 marca 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej n/c dn125 PE Lc=163,50 mb na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 766, 768, 511/2, położonej w obrębie geodezyjnym Kórnik, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

WB-PP.6722.9.2015

WB-PP.6722.9.2015  

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła Koninko oraz ulicy Ostrowskiej i drogi krajowej S11, obręb Żerniki, gmina Kórnik

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 778 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła Koninko oraz ulicy Ostrowskiej i drogi krajowej S11, obręb Żerniki, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 marca 2017 r. do 10 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.

Przedmiotem projektu uchwały jest wprowadzenie na ww. obszarze obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, zgodnie z aktualnymi oczekiwaniami rynku inwestycyjnego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 14:00 (sala USC – parter, wejście od strony parkingu).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2017 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

 

WB-PP.6722.11.2016

WB-PP.6722.11.2016  

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 38/2, obręb Szczytniki, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 778 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 38/2, obręb Szczytniki, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 marca 2017 r. do 10 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.

Przedmiotem projektu uchwały jest ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1,  62-035 Kórnik o godz. 14:00 (sala USC – parter, wejście od strony parkingu).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2017 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

WB1-PP.6733.10.2017

WB1-PP.6733.10.2017                                             Kórnik, dnia 9 lutego 2017 r.

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o  lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku przedszkola o sale zajęć, pomieszczenia administracyjne oraz kuchnię na działce oznaczonej nr ewid.: 18/19, położonej w obrębie geodezyjnym Szczodrzykowo, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211).

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.8.2017

WB1-PP.6733.8.2017                                            Kórnik, dnia 14 lutego 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o  lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej  na budowie sieci wodociągowej na działce oznaczonej nr ewid. 27/2, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa,  gmina Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211).

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.5.2017

WB1-PP.6733.5.2017                                            Kórnik, dnia 14 lutego 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o  lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej  na budowie linii energetycznej kablowej niskiego napięcia oświetlenia zewnętrznego na działce oznaczonej nr ewid. 27/2, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa,  gmina Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211).

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.4.2017

WB1-PP.6733.4.2017                                            Kórnik, dnia 14 lutego 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o  lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działce oznaczonej nr ewid. 266/6, położonej w obrębie geodezyjnym Biernatki oraz działce oznaczonej nr ewid. 1, położonej w obrębie geodezyjnym Bnin, gmina Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211).

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.2.2017

WB1-PP.6733.2.2017                                            Kórnik, dnia 14 lutego 2017 r.

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o  lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej niskiego napięcia na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 27/2, 124, 126 i 127/3, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa,  gmina Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211).  

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.6.2017

WB1-PP.6733.6.2017                                   Kórnik, dnia 24 stycznia 2017 r.

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 60/2, 81, 60/13, 60/20, 60/14, 60/15, 60/16, 60/17, 60/19, 60/21, 60/8, 60/9, 60/10, 60/11, 60/12, położonych w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

 

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

WB-PP.6733.97.2016

   Kórnik, dnia 24 stycznia 2017 r.

WB-PP.6733.97.2016

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Kórnik

o zmianie do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 r.,  poz. 778 ze zm.), zawiadamiam, że na wniosek inwestora w trakcie przeprowadzanej postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmieniono zakres zamierzenia inwestycyjnego, w zakresie działki oznaczonej nr ewid. 228/18, która została zamieniona na działkę oznaczoną nr ewid. 228/16, obręb geodezyjny Czołowo, gmina Kórnik. Dalsze postępowanie będzie prowadzone dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz 63 wraz z przyłączmi na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 242, 228/4, 228/16, położonej w obrębie geodezyjnym: Czołowo, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku w/w wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB-PP.6733.96.2016

   Kórnik, dnia 24 stycznia 2017 r.

WB-PP.6733.96.2016

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Kórnik

o zmianie do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 r.,  poz. 778 ze zm.), zawiadamiam, że na wniosek inwestora w trakcie przeprowadzanej postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmieniono zakres zamierzenia inwestycyjnego, w zakresie zmiany średnicy gazociągu z Dz 63 na Dz 40, obręb geodezyjny Błażejewko, gmina Kórnik. Dalsze postępowanie będzie prowadzone dla inwestycji polegającej na: 

budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz 40 wraz z przyłączmi na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 479/11, 139, 138/7 i 138/3, położonej w obrębie geodezyjnym: Błażejewko, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku w/w wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB1-PP.6733.1.2017

WB1-PP.6733.1.2017                                   Kórnik, dnia 24 stycznia 2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 19 stycznia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie słupa SN w linii napowietrznej oraz linii kablowej SN 15 kV i linii kablowych nn 0,4 kV na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 336/11, 371/2, 310/36, położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec (ark. 4), gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

 

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB-PP.6733.89.2016

Kórnik, dnia 20 stycznia 2017 r. 

WB-PP.6733.89.2016

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej o średnicy 300 mm i długości do 6600 m wraz z podłączeniem istniejących sieci wodociągowych na części działek oznaczonych nr ewid.: 435, 434, 422, obręb geodezyjny Skrzynki, na części działek oznaczonych  nr ewid.: 401, 378, 389, 382, 393, 397, 374, 322, 398, 326, 383, 357, ark. 10, obręb Borówiec, na części działki oznaczonej nr ewid. 312/1, ark. 4, obręb Borówiec, na części działek oznaczonych nr ewid.: 355, 373, 356, 350/148, ark. 7, obręb Borowiec oraz na części działek oznaczonych nr ewid.: 253/2, 257/1, 267, 273, 336/1, 331, 341/10, 1044, obręb Kamionki, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB-PP.6733.88.2016

Kórnik, dnia 23 stycznia 2017 r. 

WB-PP.6733.88.2016

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej o średnicy 250mm i długości do 1250 m, na części działek oznaczonych nr ewid.: 132, 151/1, 151/2, położonych w obrębie geodezyjnym Skrzynki oraz na działkach oznaczonych nr ewid.: 3, 9/1, 10, 9/2, 36, 17/6, 17/4, 199, położonych w obrębie geodezyjnym Kórnik, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB-PP.6733.87.2016

Kórnik, dnia 23 stycznia 2017 r. 

WB-PP.6733.87.2016

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej o średnicy 250 mm i długości 4200 m na części działki oznaczonej nr ewid. 432, położonej w obrębie geodezyjnym Skrzynki oraz na części działek oznaczonych nr ewid.: 59/2, 80/1, 103/1, 103/2, 114/2, 115/2, położonych w obrębie geodezyjnym Czołowo, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB-PP.6733.90.2016

Kórnik, dnia 23 stycznia 2017 r. 

WB-PP.6733.90.2016

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn-0,4 kV na części działek oznaczonych nr ewid.: 53/102, 51/2, 1/12, 51/1, 53/82 oraz na działce oznaczonej nr ewid. 1/11, położonych w obrębie geodezyjnym Żerniki, gmina Kórnik.

 Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB-PP.6733.83.2016

Kórnik, dnia 17 stycznia 2017 r. 

WB-PP.6733.83.2016

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.     poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii energetycznej oświetlenia zewnętrznego oraz złącza zasilania imprez plenerowych na części działek oznaczonych nr ewid.: 18/30, 18/31, położonej w obrębie geodezyjnym Szczodrzykowo, gmina Kórnik. 

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

WB-PP.6733.64.2016

Kórnik, dnia 13 stycznia 2017 r. 

WB-PP.6733.64.2016

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.     poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm wraz z przyłączami na części działek oznaczonych nr ewid.: 31/14, 31/15, 31/16, 31/17, 31/18, 31/19, 31/20, 31/13, 31/24, 31/25, 15, 118 oraz na działkach oznaczonych nr ewid.: 31/23, 31/22, 31/21, 31/27, 31/11, 31/12, 31/7 położonych w obrębie geodezyjnym Gądki, gmina Kórnik.

 

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 210, piętro II.

WB-PP.6733.99.2016

WB-PP.6733.99.2016                                   Kórnik, dnia 3 stycznia 2017 r.

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 23 grudnia 2016 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 160 mm PE na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 135, 140, 271, 251/1 i 128, położonej w obrębie geodezyjnym Borówiec (ark. 8), gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 210, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik,  Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 210). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB-PP.6733.98.2016

WB-PP.6733.98.2016                                   Kórnik, dnia 9 stycznia 2017 r.

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 4 stycznia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn0,4 kV oraz złączy kablowych pomiarowych na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 36/2, 37/33, 37/34, 37/35, 37/36 położonych w obrębie geodezyjnym Skrzynki, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

WB-PP.6733.97.2016

WB-PP.6733.97.2016                                   Kórnik, dnia 11 stycznia 2017 r.

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 10 stycznia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz 63 wraz z przyłączami na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych 
nr ewid.: 242, 228/4, 228/18, położonych w obrębie geodezyjnym Czołowo, gm. Kórnik.

 

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB-PP.6733.96.2016

WB-PP.6733.96.2016                                   Kórnik, dnia 11 stycznia 2017 r.

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 10 stycznia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz 63 wraz z przyłączami na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych
nr ewid.: 479/11, 139, 138/7, 138/3, położonych w obrębie geodezyjnym Błażejewko, gm. Kórnik. 

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 211). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB-PP.6733.95.2016

WB-PP.6733.95.2016                                   Kórnik, dnia 9 stycznia 2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 3 stycznia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie rurociągu tłocznego z przepompowni głównej w Kórniku do oczyszczalni ścieków w Borówcu oraz modernizacji istniejącej przepompowni głównej ścieków sanitarnych przy ul. Poznańskiej w Kórniku na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 231, 255 położonych w obrębie geodezyjnym Borowiec ark. 8,  gm. Kórnik, na działkach oznaczonych nr ewid.: 31, 36/2, 50/13, 36/1, 43/3, 43/4, 43/2, 42/4, 42/42, 44/3, 44/1, 45/5, 45/1, 50/12, 48/11, 48/13, 48/14, 48/1, 48/16, 57/29, 57/35, 57/28, 57/12, 57/31, 57/10, 57/33, 58/1, 58/4, 62/12, 62/14, 69/3, 69/1, 73/3, 73/1, 73/6, 77/3, 77/6, 77/1, 78/3, 78/1, 78/6, 154/3, 154/1, 154/6, 155/1, 155/4, 156/1, 156/4, 157/1, 157/4, 158/1, 158/4, 159/1, 159/10, 160/14, 160/13, 160/15, 160/11, 161/1, 161/4, 162/1, 162/4, 163/1, 163/4, 164/1, 164/4, 165/1, 165/4, 166/1, 166/4, 167/1, 167/6, 167/3, 168/7, 168/1, 168/5, 168/12, 168/10, 169/4, 169/1, 170/4, 170/3, 171/4, 171/3, 172/4, 172/3, 173/4, 173/3, 173/10, 173/11, 174/1, 173/5, 174/3, 175/1, 174/6, 174/8, 175/6, 175/4, 176/1, 176/5, 176/4, 177/1, 177/3, 180/2, 178/1, 179/1, położonych w obrębie geodezyjnym Skrzynki, gm. Kórnik, na działkach oznaczonych nr ewid.: 18, 17/1, 20/5, 21/5, 22/4, 23/4, 23/3, 22/3, 21/4, 20/4, położonych w obrębie geodezyjnym Kórnik, gm. Kórnik oraz na działce oznaczonej nr ewid. 219/1 i części działki oznaczonej nr ewid. 371/3, położonych w obrębie geodezyjnym Borówiec ark. 5, gm. Kórnik.

Z treścią wniosku można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w godzinach urzędowania, w pok. 210, piętro II. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski w związku z wszczęciem postępowania, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia.

                Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (pokój nr 210). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WB-PP.6733.91.2016

Kórnik, dnia 9 stycznia 2017 r. 

WB-PP.6733.91.2016

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie ścieżki rowerowej wraz z parkingiem dla samochodów osobowych i parkingiem dla rowerów oraz wiatą rowerową wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu oraz budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody deszczowej do rowów,  na części działki oznaczonej nr ewid. 6, położonej w obrębie geodezyjnym Dziećmierowo, gm. Kórnik oraz na części działki oznaczonej nr ewid. 19/2 i na działkach oznaczonych nr ewid.: 9/4, 8, 12/29, 12/31, 11, 19/3, 19/1, położonych w obrębie geodezyjnym Szczodrzykowo, gm. Kórnik. 

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 210, piętro II.

WB-PP.6733.80.2016

Kórnik, dnia 28 grudnia 2016 r. 

WB-PP.6733.80.2016

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej PE dn 63 mm na części działki oznaczonej nr ewid. 623/9 oraz na działkach oznaczonych nr ewid.: 301/7, 301/8, 301/9, 300/6, 300/9, położonych w obrębie geodezyjnym Błażejewko, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 210, piętro II.

OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu - pobierz obwieszczenie

WB-PP.7321-4/08

WB-PP.7321-4/08                                                                  

OBWIESZCZENIE

 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku- obr. geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej – Etap IIa i III, gmina Kórnik.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r. poz. 778 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku - obr. geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej – Etap IIa i III, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 stycznia 2017 r. do 17 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.

Przedmiotem planu jest określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania ww. nieruchomości zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 14:00 (sala USC – parter, wejście od strony parkingu).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2017 r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211. 

WB1-PP.6722.3.2017

WB1-PP.6722.3.2017                                                                     

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr XXIX/355/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ostrowskiej, S11 i Składowej, obręb Żerniki, gmina Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest ujednolicenie zapisów dla zwartej jednostki urbanistycznej oraz ustalenie jednolitych parametrów zabudowy dla całego procedowanego obszaru.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego.

            Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 10 lutego 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

WB1-PP.6722.2.2017

WB1-PP.6722.2.2017                                                                     

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

 

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr XXIX/353/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w Borówcu w rejonie ulicy Malinowej, gmina Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest dopuszczenie skanalizowania rowu melioracyjnego znajdującego się na działkach o numerach ewidencyjnych 255/6; 405/4 i 405/10 w Borówcu. Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego.
Przedmiotem uchwały jest dopuszczenie skanalizowania rowu melioracyjnego znajdującego się na działkach o numerach ewidencyjnych 255/6; 405/4 i 405/10 w Borówcu. Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego.
            Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 10 lutego 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

 

WB1-PP.6722.1.2017

WB1-PP.6722.1.2017                                                                     

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

 

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr XXIX/352/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Borówiec – arkusz 4, gmina Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest określenie zasad zagospodarowania, uporządkowania i zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej dynamicznie rozwijającej się części gminy w obszarze wskazanym na załączniku graficznym. Nadrzędnym celem przystąpienia do planu jest ujednolicenie zapisów obowiązujących na tym terenie planów miejscowych – co wynika z wniosku o opracowanie planu miejscowego.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego.

            Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 10 lutego 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

WB-PP.6722.18.2016

WB-PP.6722.18.2016                                                                     

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

 

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr XXVIII/343/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo i części wsi Dziećmierowo, gmina Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest dostosowanie zapisów obowiązującej uchwały do aktualnych przepisów prawa oraz uwzględnienie zmian w zagospodarowaniu obszaru, które nastąpiły w okresie kilku ostatnich miesięcy.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego.

            Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta                 i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 10 lutego 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.