logo
logo bip

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Instruktora Terapii Zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kórniku

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Instruktora Terapii Zajęciowej

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kórniku 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała:

Panią/Pana

Piotra Gierałkę

zamieszkałego w Kórniku

 

Na konkurs wpłynęło 2 oferty, tylko 1 spełniała wymogi formalne. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono z 1 kandydatem.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Piotr Gierałka wykazał się znajomością tematu – praca z osobami z różnorakimi niepełnosprawnościami. Posiada staż pracy w bezpośrednim kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie oraz dyplom terapeuty zajęciowego.

 

p. o. Kierownika ŚDS w Kórniku

Anita Wachowiak

   

Kórnik, dnia 29 grudnia 2014 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Opiekun Osoby Niepełnosprawnej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kórniku

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Opiekun Osoby Niepełnosprawnej

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kórniku 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała:

Panią/Pana

Katarzynę Pelczyńską

zamieszkałą/ego w Kórniku

 

Na konkurs wpłynęło 7 ofert, tylko 2 spełniały wymogi formalne. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono z 1 kandydatką, druga kandydatka zamieściła w dokumentach aplikacyjnych błędny numer telefonu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Doświadczenie P. Katarzyny Pelczyńskiej na stanowisku opiekuna osób niepełnosprawnych oraz znajomość charakteru pracy z osobami z zaburzeniami zachowania i niepełnosprawnymi intelektualnie miały decydujące znaczenie przy podejmowaniu decyzji o naborze na stanowisko opiekuna.

 

p. o. Kierownika ŚDS w Kórniku

Anita Wachowiak

   

Kórnik, dnia 29 grudnia 2014 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko STRAŻNIKA MIEJSKIEGO

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko

 STRAŻNIKA MIEJSKIEGO

 w  Urzędzie  Miejskim w Kórniku

 

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 

Pana

Robert  Furjan

Zamieszkałego w Śremie

 

oraz

 

Pana

Michała Bisiora

Zamieszkałego w Śremie

 

Na  konkurs wpłynęło 13 ofert ,  z czego 7 spełniło  wymogi  formalne.

Rozmowę kwalifikacyjną  przeprowadzono  z  6  kandydatami , jedna  osoba zrezygnowała.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pan  Robert  Furjan  i  Pan  Michał  Bisior  spełniają   wszystkie  wymagania  formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na strażnika miejskiego jak również wykazali się dobrym przygotowaniem merytorycznym i wiedzą z zadań realizowanych przez Straż Miejską. Zaprezentowali  się  jako  osoby  konkretne  i  kompetentne.

 

 

Burmistrz Gminy Kórnik

 

Jerzy Lechnerowski

 

 

Kórnik, dnia    22 grudnia 2014 r.

 

 

Ogłoszenie o konkursie

Załącznik do  Zarządzenia nr 99/2014  Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 15 grudnia 2014 r.


 

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz  Miasta i Gminy Kórnik ogłasza konkurs  na kandydata na stanowisko dyrektora

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kamionkach w którego skład wejdą docelowo:

przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum.


I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek  (Dz. U. 2009, Nr 184, poz. 1436 ze zm.).


§ 1. Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz spełnia wymagania określone w pkt 1-8

1)   ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

2)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

3)   uzyskał przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:

a)  co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)  pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)  w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

4)   spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

5)   nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

6)   nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7)  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

8) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za   naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168).


§ 2.  Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki oraz zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)   posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2)   ukończyła studia magisterskie;

3)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4)   ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5)   nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6) spełnia wymagania określone w § 1 pkt  1,4,6 i  8


§ 3.  Stanowisko dyrektora w zespole publicznych szkól lub placówek może zajmować także nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 167), spełniający wymagania określone w § 1, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

II.    Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 60, poz. 373 ze zm.) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkół i przedszkola;

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata; 

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

-  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo 

-  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem, 

4) oryginały  lub  poświadczone  przez  kandydata  za  zgodność  z  oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa  w pkt. 3,

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz. U. 2013 poz. 168) 

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1388), 

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo  o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. 2012, poz. 572 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta  z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 zm.) w celach przeprowadzenia konkursu  na stanowisko dyrektora.


Kandydaci obowiązani są przedłożyć komisji konkursowej  oryginały dokumentów, o których mowa w ust. II pkt. 2, 4, 5, 11 i 12 (w przypadku gdy w ofercie przedłożono jedynie kopie poświadczone przez kandydata).  Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane; w przypadku składania kserokopii oryginałów dokumentów winny być one poświadczone za zgodność z oryginałem. Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia (lekarz medycyny pracy). 

III. Oferty  z w/w dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym ( także e-mail) i  dopiskiem:

,,Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Kamionkach”


na adres: Urząd Miejski  w Kórniku , plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik


w terminie do  15.01.2015 r.  do godz. 15.30Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa, powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik. 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 

Ogłoszenie o naborze pracowników do Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu "Oaza"

Ogłoszenie o naborze pracowników  do  Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza”

 

Burmistrz Gminy Kórnik

Ogłasza  nabór na  następujące stanowiska:

 

I.   Pracownik  obsługi technicznej

1.  wymagania niezbędna:

a)      jest obywatelem polskim,

b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

d)     oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

e)      znajomość technologii wentylacji i klimatyzacji, techniki basenowej, elektryki i hydrauliki,

f)       doświadczenie zawodowe w zakresie prac remontowych i budowlanych.

Praca w systemie trzyzmianowym.

 

 II. Pracownik obsługi kasy

      1.wymagania niezbędne :

a)      jest obywatelem polskim,

b)      ma pełną zdolność  do  czynności prawnych oraz  korzystania  z pełni praw publicznych,

c)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na  stanowisku

d)     posiada wykształcenie średnie,

e)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

f)       staż pracy na podobnym stanowisku minimum  1 rok,

g)      znajomość obsługi kasy fiskalnej,

h)      znajomość obsługi komputera.

Praca w systemie dwuzmianowym.

 

2. Wymagania dodatkowe dotyczące wszystkich stanowisk

a)      umiejętność sprawnej organizacji pracy,

b)      wysoka kultura osobista,

c)      sumienność, odpowiedzialność, rzetelność,

d)     komunikatywność .

 

Wymagane  dokumenty:

 1. życiorys( CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów  potwierdzających  posiadane wykształcenie,
 4. kopie świadectw pracy,
 5. kopie  dokumentów potwierdzających  posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 6. podpisane  pisemne oświadczenie  o pełnej zdolności  do czynności prawnych, korzystaniu  w  pełni  z praw publicznych  i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 7.  podpisane  pisemne  oświadczenie o stanie zdrowia,
 8. klauzula o treści:

„ Wyrażam zgodę  na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu  dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.)

  

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia  22 grudnia  2014 roku w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kórniku ( I piętro) do godziny 15.00.

Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:

                          Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza” - konkurs

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów .

 O terminie i  miejscu przeprowadzenia  konkursu  kandydaci zostaną  poinformowani indywidualnie.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi do  dnia  30 grudnia 2014 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

 

 

 

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko opiekuna osoby niepełnosprawnej

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko opiekuna osoby niepełnosprawnej

Ogłoszenie o naborze pracownika do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku

ogłasza  nabór na  stanowisko 

opiekuna osoby niepełnosprawnej w wymiarze ½ etatu

 

Niezbędne wymagania

 1. obywatelstwo polskie
 2. pełna zdolność do czynności prawnych
 3. korzystanie w pełni z praw publicznych
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 5. niekaralność za przestępstwa umyślne
 6. nieposzlakowana opinia
 7. wykształcenie co najmniej średnie
 8. co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku w bezpośrednim kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 9. wysoka kultura osobista

 W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria:

 1. predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

 2. obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

 3. osiągnięcia zawodowe w poprzednich miejscach pracy,

 4. umiejętność tworzenia pozytywnych relacji z podopiecznymi; 

  

      Wymagane dokumenty

  1.       Życiorys;

  2.       List motywacyjny;

  3.       Dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje;

  4.       Kopie świadectw pracy;

  5.       Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

 6.       Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;

  7.       Referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy lub z innych instytucji;

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 15 grudnia 2014 r. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy – opiekun” w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kórniku, przy ul. 20 Października 69, 62-035 Kórnik. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz ewentualne rozmowy z kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do ŚDS po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do  29 grudnia 2014 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl).

 

Zakres obowiązków i uprawnień pracownika:

- podejmowanie działań zmierzających do ogólnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy jego zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania i funkcjonowania społecznego,       

               - dbanie o higienę osobistą uczestników,

             - karmienie uczestnika, o ile stan zdrowia wymaga tej czynności,

             - pomoc uczestnikom przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, o ile stan zdrowia uczestnika tego wymaga,

             - opieka nad uczestnikami w trakcie dowozów;

              - dbanie o bezpieczeństwo uczestników,

              - dbałość o wysoką jakość świadczonych usług i jak najwyższą ich skuteczność,

              -  współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników;

 

             -   współdziałanie z Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy oraz z innymi pracownikami przy ustalaniu indywidualnych programów,

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko instruktora terapii zajęciowej

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko instruktora terapii zajęciowej

Ogłoszenie o naborze pracownika do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku

ogłasza  nabór na  stanowisko 

Instruktora terapii zajęciowej w wymiarze pełnego etatu

 

Niezbędne wymagania

 1. obywatelstwo polskie
 2. pełna zdolność do czynności prawnych
 3. korzystanie w pełni z praw publicznych
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 5. niekaralność za przestępstwa umyślne
 6. nieposzlakowana opinia
 7. posiadanie tytułu zawodowego w zawodzie instruktor terapii zajęciowej, lub ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa i uzyskanie tytułu licencjata
 8. co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku w bezpośrednim kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 9. wysoka kultura osobista

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria:

1. predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

2. obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

3. osiągnięcia zawodowe w poprzednich miejscach pracy,

4. umiejętność tworzenia pozytywnych relacji z podopiecznymi;

 

      Wymagane dokumenty

 1.     Życiorys;

 2.     List motywacyjny;

 3.     Dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje;

 4.     Kopie świadectw pracy;

 5.     Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

 6.    Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;

 7.     Referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy lub z innych instytucji;

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 15 grudnia 2014 r. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy – instruktor terapii zajęciowej” w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kórniku, przy ul. 20 Października 69, 62-035 Kórnik. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz ewentualne rozmowy z kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do ŚDS po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do  29 grudnia 2014 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl).

 

Zakres obowiązków i uprawnień pracownika:

- prowadzenie zajęć terapeutycznych zgodnie z opracowanym planem postępowania wspierająco – aktywizującego

- proponowanie form oddziaływań terapeutycznych w odniesieniu do poszczególnych uczestników,

- podejmowanie działań zmierzających do ogólnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy jego zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania i funkcjonowania społecznego,

- dbałość o wysoką jakość świadczonych usług i jak najwyższą ich skuteczność,

- współdziałanie z Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy oraz z innymi pracownikami przy ustalaniu indywidualnych programów, ocenianie umiejętności zdobytych przez uczestników w czasie zajęć terapeutycznych

- współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników;

- dbanie o bezpieczeństwo uczestników,

- dbanie o higienę osobistą uczestników,

- karmienie uczestnika, o ile stan zdrowia wymaga tej czynności,

- pomoc uczestnikom przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, o ile stan zdrowia uczestnika tego wymaga,

- opieka nad uczestnikami w trakcie dowozów;

 

NABÓR NA STANOWISKO STRAŻNIKA MIEJSKIEGO

NABÓR  NA STANOWISKO STRAŻNIKA MIEJSKIEGO

 

Burmistrz Gminy Kórnik na podstawie art.3a ust.2 Ustawy z dnia 22 marca 1990r., o pracownikach samorządowych ( Dz. U. nr 142 poz. 1593 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych/ miejskich/ (Dz. U. 123 poz.779 ze zm. ) , ogłasza nabór na   stanowsko  strażnika  miejskiego – 2 wolne etaty.

 

Wymagania stawiane kandydatowi na strażnika:

 

1.      posiada obywatelstwo polskie;

2.      korzysta w pełni z praw publicznych;

3.      wykształcenie co najmniej średnie;

4.      cieszy się nienaganną opinią;

5.      jest sprawny pod względem fizycznym i psychicznym;

6.      posiada aktualne badania lekarskie i psychologiczne;

7.      nie był karany sądownie;

8.      ma uregulowany stosunek do służby wojskowej;

9.      posiada prawo jazdy min. kat. „B”;

10.  znajomość języka obcego ( min. stopień podstawowy);

 

Wymagane dokumenty:

 

1.      życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;

2.      list motywacyjny;

3.      kserokopia dokumentu potwierdzająca wykształcenie;

4.      kserokopię dowodu osobistego;

5.      wypełniony kwestionariusz ( druk można pobrać w siedzibie Straży Miejskiej);

6.      zaświadczenie przeprowadzonych badań lekarskich i psychologicznych;

7.      referencje uzyskane od poprzedniego i obecnego pracodawcy;

8.      potwierdzenie o niekaralności;

9.     klauzula o treści : „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z dnia 29 sierpnia 1997r. nr 133 poz. 883 ze zm.).

 

 

Oferty można składać w jednostce Straży Miejskiej w Kórniku ul. Poznańska 83 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Strażnika Miejskiego", w terminie  do  dnia  9 grudnia  2014r. w godz. 7.00-15.00.

O terminie i wyniku  postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni  indywidualnie.

 

Burmistrz Kórnika

 

Jerzy Lechnerowski

 

 

Kórnik, 26 listopada  2014 roku

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty d/s księgowości budżetowej

Informacja o  wynikach  naboru  na stanowisko  specjalisty d/s księgowości budżetowej

w  Wydziale  Oświaty i Polityki Społecznej

w Urzędzie Miejskim w Kórniku w wymiarze pełnego etatu.

 

 

 

 

 

 

Na   konkurs   wpłynęły  3  oferty ,  rozmowę  przeprowadzono  z  3  osobami.

Żadna   z  osób  nie  zakwalifikowała  się  do  pracy  na  stanowisku  specjalisty

d/s księgowości budżetowej

W  dalszym  postępowaniu  został  ponownie ogłoszony  konkurs  na  w/w stanowisko.

 

 

                                                                                              

                                                                                                         

                                                                                                       Burmistrz Gminy Kórnik

 

                                                                                                           Jerzy Lechnerowski

 

 

 

 

Kórnik, dnia 30  października   2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko  specjalisty d/s księgowości budżetowej

w  Wydziale  Oświaty i Polityki Społecznej

w Urzędzie Miejskim w Kórniku w wymiarze pełnego etatu.

 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne/ licencjat/

6) posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowości  budżetowej -  minimum 2  lata,  / mile widziane w księgowości  w  oświacie/,

7) posiada znajomość  zagadnień w zakresie ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o systemie oświaty oraz Karty Nauczyciela,

8) znajomość obsługi komputera  w zakresie Microsoft Office.

 

 II. Wymagania dodatkowe kandydata:

 

1)      komunikatywność

2)      referencje z poprzednich zakładów pracy

3)      odpowiedzialność,

4)      sumienność,

5)      umiejętności analityczne

6)      umiejętność pracy w zespole.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

     - planowanie i rozliczanie budżetu oświatowego w zakresie objętym nadzorem Wydziału,

     - kontrola i weryfikacja wydatków wynikających z planów finansowych poszczególnych placówek oświatowych, 

     - sprawdzanie przygotowanego planu finansowego  wynikającego z projektów arkuszy organizacyjnych

     - naliczanie i  rozliczanie otrzymanych oraz przekazanych dotacji dla podmiotów  wykonujących zadania  ustawowe w Gminie Kórnik,

     - przekazywanie  dotacji innym j.s.t. wykonującym zadania ustawowe gminy Kórnik,

     - sporządzanie  sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw               

     - kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji w przedszkolach i żłobkach niepublicznych

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr.133, poz. 883, ze zm.)”

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 10 listopada 2014 r. w  Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kórniku (I piętro) do godziny 16.00. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  „Konkurs na stanowisko specjalisty  d/s księgowości budżetowej w Wydziale Oświaty i Polityki społecznej w Urzędzie Miejskim w Kórniku.” Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami . O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w dniu 13 listopada 2014 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

 

Burmistrz Kórnika

 

Jerzy Lechnerowski

 

 

 

Kórnik, 30 października 2014 roku

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Miejskim w Kórniku

 

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 

Panią

 

Anetę Nowak

 

zamieszkałą w  Konarskim

 

 

Na  konkurs  wpłynęło  12 ofert,  6  nie  spełniało  wymogów  formalnych.   Rozmowę  kwalifikacyjną  przeprowadzono  z  6   kandydatami.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Aneta Nowak  posiada wykształcenie wyższe , wykazała się wiedzą z  przepisów prawnych  - Ustawa Ordynacja podatkowa, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o odpadach, Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego. Ma doświadczenie  zawodowe w pracy w  administracji publicznej. Wykazała  się znajomością  zagadnień  związanych ze stanowiskiem  specjalisty ds. gospodarki odpadami  w Urzędzie Miejskim  w  Kórniku

 

 

                                                                                                         Burmistrz Gminy

 

                                                                                                       Jerzy Lechnerowski

 

 

 

Kórnik, dnia   24 października    2014 r.

Konkurs na stanowisko specjalisty ds. związanych z transportem publicznym

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Gminy Kórnik

ogłasza konkurs  na  stanowisko   specjalisty  ds. związanych z transportem publicznym

w Urzędzie Miejskim w Kórniku w wymiarze pełnego etatu.

 

 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) posiada minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań na podobnym stanowisku,

6) preferowane  wykształcenie wyższe - kierunek : transport, logistyka, ekonomia

7) posiada  dobrą znajomość  zasad opracowywania  rozkładów jazdy,

8) kandydat powinien posiadać  prawo jazdy  kat. B

9) posiada znajomość ustaw: o publicznym  transporcie zbiorowym, o transporcie drogowym, o samorządzie gminnym, o czasie pracy kierowców, prawo o ruchu drogowym.

 

 II. Wymagania dodatkowe kandydata:

1)      Znajomość programów branżowych w szczególności dotyczących budowania  rozkładów  jazdy, planowania sieci komunikacyjnej

2)      bardzo dobra znajomość obsługi komputera  w zakresie Microsoft Office.,

3)      znajomość  języka angielskiego w stopniu dobrym.

 

    

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) kserokopia dowodu osobistego,

9) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr.133, poz. 883, ze zm.)”

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 10 listopada  2014 r, w  Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kórniku (I piętro) do godziny 15.30. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  „Konkurs na stanowisko specjalisty  ds. związanych z transportem publicznym w Urzędzie Miejskim w Kórniku.” Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami i test ze znajomości języka angielskiego. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w dniu 13 listopada 2014 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

Burmistrz Kórnika

Jerzy Lechnerowski

  

Kórnik, 22 października 2014 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko  inspektora ds. sprawozdawczości budżetowej

w Urzędzie Miejskim w Kórniku w wymiarze pełnego etatu.

 

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.):

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. posiada nieposzlakowaną opinię,
 3. nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. wobec której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne o kierunku rachunkowość,
 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

Do zadań wykonywanych na stanowisku specjalisty ds. sprawozdawczości budżetowej należeć będzie w szczególności:

 

 1. sporządzanie sprawozdawczości wynikającej z ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń Ministra Finansów,
 2. sporządzanie wieloletniej prognozy finansowej,
 3. przygotowywanie uchwał i zarządzeń,
 4. współpraca w zakresie sprawozdawczości z jednostkami Gminy Kórnik,
 5. bieżąca analiza dochodów i wydatków,
 6. analiza sprawozdawczości jednostek Gminy Kórnik,
 7. ewidencjonowanie podatku VAT w Urzędzie Miejskim oraz prowadzenie rozliczeń podatku VAT z jednostkami Gminy Kórnik.

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem inspektora ds. sprawozdawczości:

 

 1. ogólna znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
 2. znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości,
 3. 5-letni staż pracy w księgowości i sprawozdawczości budżetowej,
 4. umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Widows 7, pakiet biurowy Microsoft Office, Excel, programy finansowo-księgowe),
 5. wysoka kultura osobista;

 

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem specjalisty ds. sprawozdawczości:

 

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. komunikatywność,
 3. rzetelność,
 4. umiejętność samokształcenia

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenie:

 

 1. podanie o przyjęcie do pracy i CV wraz ze zdjęciem,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 4. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. sprawozdawczości,
 5. kserokopie dokumentów lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość obsługi komputera i programów finansowo-księgowych,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

Kandydacie zostaną poddani 3-etapowemu konkursowi:

 

I etap – ocena formalna dokumentów złożonych przez kandydatów,

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności,

III etap – rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje i zdolności ogólne kandydata.

 

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Kórnik.

 

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową w zamkniętym opakowaniu z podaniem oznaczenia konkursu do dnia 9.10.2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac  Niepodległości 1  w sekretariacie Burmistrza.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej  www.kornik.pl

Etap II i III konkursu odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku.

 

     Informacje dodatkowe:

 

Kandydaci dopuszczeni do konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu egzaminu poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej www.kornik.pl, jak również telefonicznie w przypadku udostępnienia numeru telefonu.

Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym pod nr 61 8972604

      Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania    

      przyczyny.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko

specjalisty do spraw gospodarki odpadami w Wydziale Ochrony Środowiska

i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Kórniku w wymiarze pełnego etatu.

 

I. Kandydat przystępujący do konkursu winien spełniać następujące wymagania:

Niezbędne:

a.       jest obywatelem polskim,

b.      posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, 

c.       posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

d.      posiada udokumentowane doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 12 m-cy pracy bądź stażu w administracji publicznej,

e.       nieposzlakowana opinia,

f.       niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g.      znajomość przepisów prawnych:

- Ustawa Ordynacja podatkowa,

- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- Ustawa o samorządzie gminnym,

- Ustawa o odpadach

- Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego

h.      umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.

 

II. Zakres głównych zadań:

 

1)      Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

2)      Realizacja uchwał dotyczących gospodarki odpadami podjętych przez Radę Miejską w Kórniku.

3)      Prowadzenie ewidencji deklaracji składanych przez mieszkańców gminy oraz weryfikacja i kontrola. 

4)      Wydawanie decyzji związanych z gospodarką odpadami.

5)      Współpraca z Wydziałem Podatków i Opłat Lokalnych.

6)      Uczestniczenie w pracach Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa , a w szczególności udział w komisjach dotyczących wycinki drzew, gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami.

7)      Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

8)      Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Burmistrza i Kierownika.

9)      Sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz z zakresu powierzonego stanowiska.

10)  Zorganizowanie, wdrożenie i obsługa systemu informatycznego odbioru odpadów komunalnych.

11)  Utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego właścicieli / zakładów / nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

12)  Prowadzenie kampanii edukacyjno - informacyjnej wśród mieszkańców.

13)  Współudział w opracowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

 

III. Dokumenty składane przez kandydata musza zawierać:

 

1)      pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko specjalisty ds. gospodarki odpadami,

2)      CV z fotografią i opisem dotychczasowej pracy zawodowej,

3)      kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej oraz minimum 12 miesięczny staż pracy w administracji publicznej w formie zaświadczenia lub świadectwa pracy,

4)      odpisy lub kopie dyplomów oraz zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach,

5)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

6)      oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

7)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. gospodarki odpadami.

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 6 października 2014 r. w  Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kórniku (I piętro) do godziny 15.30. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  „Konkurs na stanowisko specjalisty  ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Miejskim w Kórniku.” Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w dniu 8 października 2014 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

 

 

Burmistrz Kórnika

 

Jerzy Lechnerowski

 

 

 

Kórnik, 23 września  2014 roku

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko  specjalisty d/s księgowości budżetowej

w  Wydziale  Oświaty i Polityki Społecznej

w Urzędzie Miejskim w Kórniku w wymiarze pełnego etatu.

 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne/ licencjat/

6) posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowości  budżetowej- minimum 2  lata,  /mile widziane w księgowości  w oświacie/,

7) posiada znajomość  zagadnień w zakresie ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o systemie oświaty oraz Karty Nauczyciela,

8) znajomość obsługi komputera  w zakresie Microsoft Office.

 

 II. Wymagania dodatkowe kandydata:

1)      komunikatywność

2)      referencje z poprzednich zakładów pracy

3)      odpowiedzialność,

4)      sumienność,

5)      umiejętności analityczne

6)      umiejętność pracy w zespole.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

     - planowanie i rozliczanie budżetu oświatowego w zakresie objętym nadzorem Wydziału,

     - kontrola i weryfikacja wydatków wynikających z planów finansowych poszczególnych placówek oświatowych, 

     - sprawdzanie przygotowanego planu finansowego  wynikającego z projektów arkuszy organizacyjnych

     - naliczanie i  rozliczanie otrzymanych oraz przekazanych dotacji dla podmiotów wykonujących zadania  ustawowe w Gminie Kórnik,

     - przekazywanie  dotacji innym j.s.t. wykonującym zadania ustawowe gminy Kórnik,

     - sporządzanie  sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw               

     - kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji w przedszkolach i żłobkach niepublicznych

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr.133, poz. 883, ze zm.)”

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 6 października 2014 r. w  Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kórniku (I piętro) do godziny 15.30. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  „Konkurs na stanowisko specjalisty  d/s księgowości budżetowej w Wydziale Oświaty i Polityki społecznej w Urzędzie Miejskim w Kórniku.” Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami . O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w dniu 7 października 2014 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

 

 

Burmistrz Kórnika

 

Jerzy Lechnerowski

 

 

 

Kórnik, 23 września 2014 roku

Informacja o wynikach naboru na stanowisko...

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko  specjalisty do spraw naliczania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej  w Urzędzie Miejskim w  Kórniku 

 

 Na  konkurs  wpłynęło 7 ofert ,  żadna  z  ofert  nie  spełniała  wymogów  formalnych. 
W  dalszym  postępowaniu  został  ponownie ogłoszony  konkurs  na  w/w stanowisko.

 

 

                                                                                                       Burmistrz Gminy Kórnik

 

                                                                                                        Jerzy Lechnerowski

 

 

 

 

Kórnik, dnia 23  października   2014 r.

 

 

Konkurs na stanowisko specjalisty do spraw naliczania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Gminy Kórnik


ogłasza konkurs na stanowisko 

specjalisty do spraw naliczania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli  publicznych i niepublicznych

 w  Wydziale  Oświaty i Polityki Społecznej
w Urzędzie Miejskim w Kórniku w wymiarze pełnego etatu. I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

6) posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, 7) posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowości  budżetowej w oświacie.8) posiada znajomość  zagadnień w zakresie ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach     publicznych, przepisów  podatkowych,9) znajomość obsługi komputera  w zakresie Microsoft Office.  II. Wymagania dodatkowe kandydata:1)      Komunikatywność2)      Odpowiedzialność,3)      Sumienność,4)      Umiejętności analityczne5)      Umiejętność pracy w zespole. 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

     - planowanie i rozliczanie budżetu oświatowego w zakresie objętym nadzorem Wydziału,

     - kontrola i weryfikacja wydatków wynikających z planów finansowych poszczególnych 

       placówek oświatowych, 

     - sprawdzanie przygotowanego planu finansowego  wynikającego z projektów arkuszy 

       organizacyjnych

     - naliczanie i  rozliczanie otrzymanych dotacji dla szkół i przedszkoli

     - przekazywanie  dotacji innym j.s.t. wykonującym zadania ustawowe gminy Kórnik,

     - sporządzanie  sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw               

     - kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji w przedszkolach i żłobkach

       niepublicznych

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr.133, poz. 883, ze zm.)”

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia  3 września  2014 r, w  Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kórniku (I piętro) do godziny 15.30.
Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  Konkurs na stanowisko specjalisty  ds. naliczania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych  w Urzędzie Miejskim w Kórniku.
Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami . O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w dniu 8 września 2014 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko  specjalisty do spraw
naliczania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli  publicznych i niepublicznych
w  Wydziale  Oświaty i Polityki Społecznej

w Urzędzie Miejskim w Kórniku w wymiarze pełnego etatu.

 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

6) posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne,

7) posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowości  budżetowej w oświacie.

8) posiada znajomość  zagadnień w zakresie ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, przepisów  podatkowych,

9) znajomość obsługi komputera  w zakresie Microsoft Office.

 

 II. Wymagania dodatkowe kandydata:

1)      Komunikatywność

2)      Odpowiedzialność,

3)      Sumienność,

4)      Umiejętności analityczne

5)      Umiejętność pracy w zespole.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

- planowanie i rozliczanie budżetu oświatowego w zakresie objętym nadzorem Wydziału,

- kontrola i weryfikacja wydatków wynikających z planów finansowych poszczególnych placówek oświatowych, 

- sprawdzanie przygotowanego planu finansowego  wynikającego z projektów arkuszy organizacyjnych

- naliczanie i  rozliczanie otrzymanych dotacji dla szkół i przedszkoli

- przekazywanie  dotacji innym j.s.t. wykonującym zadania ustawowe gminy Kórnik,

- sporządzanie  sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw               

- kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji w przedszkolach i żłobkach niepublicznych

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr.133, poz. 883, ze zm.)”

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia  3 września  2014 r, w  Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kórniku (I piętro) do godziny 15.30. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: 

Konkurs na stanowisko specjalisty  ds. naliczania i rozliczania dotacji dla szkół 
i przedszkoli publicznych i niepublicznych  w Urzędzie Miejskim w Kórniku.” 

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w dniu 8 września 2014 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

 

 

Burmistrz Kórnika

 

Jerzy Lechnerowski

 

 

 

Kórnik, 19 sierpnia 2014 roku

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty do Biura Obsługi Mieszkańca

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko

Specjalisty do Biura Obsługi Mieszkańca

w  Urzędzie  Miejskim  w  Kórniku

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

Panią

Arletę Małecką

zamieszkałą w Poznaniu


Na konkurs wpłynęło 12 ofert..  2 nie  spełniały wymogów  formalnych.
Test pisało 10 kandydatek   natomiast  rozmowy  przeprowadzono z  9  osobami , jedna osoba zrezygnowała.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Arleta Małecka   posiada  wykształcenie  wyższe  administracyjne, zna  język  niemiecki w mowie i piśmie na poziomie bardzo dobrym, ma doświadczenie w pracy na  podobnym  stanowisku.


                                                                                                  Burmistrz Gminy

                                                                                                 Jerzy Lechnerowski
Kórnik, dnia   21 maja  2014 r.


 

Konkurs na Dyrektora Gimnazjum w Kórniku

Pobierz ogłoszenie o konkursie 

Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie

Pobierz ogłoszenie o konkursie 

Konkurs na stanowisko specjalisty do Biura Obsługi Mieszkańców

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Gminy Kórnik
ogłasza konkurs na stanowisko  specjalisty do Biura Obsługi Mieszkańców
w Urzędzie Miejskim w Kórniku w wymiarze pełnego etatu.


I. Wymagania niezbędne kandydata:
1) jest obywatelem polskim,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6) posiada wykształcenie wyższe,
7) posiada znajomość języka  niemieckiego.

 II. Wymagania dodatkowe kandydata:
1) komunikatywność
2) znajomość obsługi komputera  w zakresie Microsoft Office.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
     - udzielanie informacji o sposobie załatwienia spraw interesanta,
     - obsługa interesantów w zakresie  wydawania druków, wniosków do załatwienia sprawy,
        pomoc przy ich wypełnianiu, przyjmowanie wniosków wraz z dokumentacją, wydawanie
        przesyłek awizowanych,    
     - udzielanie informacji  o strukturze  organizacyjnej Urzędu,
     - przyjmowanie, rejestracja , rozdział i wysyłanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz
       Urzędu,
     - wskazywanie kompetentnych osób i miejsca do załatwienia sprawy,
     - udostępnianie materiałów instruktażowych i promocyjnych Gminy.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia
1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4) kopie świadectw pracy,
5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
8) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr.133, poz. 883, ze zm.)”

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia  9 maja  2014 r, w  Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kórniku (I piętro) do godziny 15.30. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  „Konkurs na stanowisko specjalisty  ds. obsługi mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Kórniku.” Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami i test ze znajomości języka niemieckiego. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w dniu 12 maja 2014 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (
www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kórniku.


Burmistrz Kórnika

Jerzy Lechnerowski

Kórnik, 25 kwietnia 2014 roku

Wyniki naboru na stanowisko Audytora Wewnętrznego

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko

Audytora Wewnętrznego

w  Urzędzie  Miejskim  w  Kórniku

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

Pana

Macieja Jankowskiego

zamieszkałego w Poznaniu


Na konkurs wpłynęły 2 oferty. Obie spełniały wymogi formalne. Rozmowy  przeprowadzono z  2  kandydatami.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan  Maciej Jankowski  posiada wykształcenie wyższe  ekonomiczne oraz doświadczenie w pracy w administracji i w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego.


Burmistrz Gminy

Jerzy Lechnerowski


Kórnik, dnia   3 kwietnia  2014 r.


 

Ogłoszenie o naborze

Kórnik, dnia 11.03.2014

 

Ogłoszenie o naborze

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2

im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiejw Kórniku

ogłasza nabór na stanowisko REFERENTA w wymiarze pełnego etatu.

 

I.                    Wymagania niezbędne kandydata:

1.    Jest obywatelem polskim

2.    Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw  publicznych

3.    Stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie go na wyżej wymienionym stanowisku

4.    Nie był karany sądownie za przestępstwa popełnione umyślnie

5.    Posiada nieposzlakowaną opinię

6.    Posiada co najmniej wykształcenie średnie i staż pracy min. 2 lata.

 

II.                  Wymagania dodatkowe kandydata:

1.       Predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków

2.       Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania szkoły

3.       Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office i urządzeń biurowych.

 

III.               Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.  Monitorowanie sprawności techniczno eksploatacyjnej budynków i urządzeń  /naprawy, przeglądy techniczne/  oraz  zabezpieczenie majątku szkolnego 

2.  Dbanie o sprzęt przeciwpożarowy i inne urządzenia na terenie szkoły

                   3.  Realizacja zakupów wyposażenia materialnego szkoły zgodnie z decyzjami

                        dyrektora szkoły, kontrola wydawanych środków czystości

4.       Ewidencjonowanie i oznakowanie sprzętu szkolnego,  organizacja inwentaryzacji rocznej i okresowej

5.       Prowadzenie spraw socjalnych

6.       Prowadzenie ewidencji wypadków uczniowskich (protokoły, zgłoszenia)

7.       Prowadzenie zapisów uczniów na obiady

8.       Prowadzenie ewidencji wynajmu pomieszczeń szkolnych, przygotowanie umów wynajmu

9.       Wykonywanie prac doraźnych zleconych przez dyrektora , wynikających z istotnych potrzeb szkoły

 

IV.                Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.       Życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

2.       List motywacyjny

3.       Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

4.       Kopie świadectw pracy

5.       Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji

6.       Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

7.       Oświadczenie o stanie zdrowia

8.       Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

V.                  Uwagi:

1.       Zatrudnienie na pełen etat poprzedzone okresem próbnym

2.       Okres próbny wynosi 3 miesiące.

 

    Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 28 marca 2014 r.,  w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 , ul. Armii Krajowej 11, 62-035 Kórnik  do godziny 12:00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy- referent”, lub przesłać pocztą na powyższy adres z takim samym dopiskiem.

    Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kórniku (Biuletyn Informacji Publicznej) www.bip.kornik.pl 

 

                                                                Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku

                                                                                   Zofia Talarczyk

KONKURS NA STANOWISKO AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

  KONKURS NA STANOWISKO AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO  
Burmistrz Gminy Kórnik na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 roku Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami) ogłasza konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Kórniku w wymiarze 3/4 etatu.  
I.                   Wymagania niezbędne kandydata:
1.      posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2.     posiada  pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3.      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
4.      nie był karany za umyślne  przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5.      posiada ukończone studia wyższe,
6.   posiada następujące kwalifikacje do prowadzenia audytu:     
a) jeden z certyfikatów: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA lub
     
b)
złożył w latach 2003 – 2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
     
c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
    
d) dwuletnią praktykę w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego
(uważa się za nią udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu związanych z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego; realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia
28 września 1991 o kontroli skarbowej; nadzorowanie lub wykonywanie czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 o Najwyższej Izbie Kontroli)
 i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych,
7.      znajomość i umiejętność korzystania z  przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, samorządzie gminnym,
8.     co najmniej pięcioletni staż pracy.  
II.                Wymagania dodatkowe kandydata: 
1.     zdolność analitycznego myślenia, odporność na stres, nastawienia na działanie, samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność,
2.   umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i komunikacji pisemnej,
3.    znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych. 
III.             Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:                   
1.
     sporządzanie rocznych planów audytu oraz sprawozdań z ich realizacji,
                  
2.
      realizacja zadań założonych w planie audytu,
                  
3.   prowadzenie czynności doradczych.
  
IV.             Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.      życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
2.      list motywacyjny,
3.      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
4.      kopie świadectw pracy,
5.      podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych, o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i umyślne przestępstwa skarbowe,
6.      podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
7.      klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).”   

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 21 marca 2014 roku, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kórniku (I piętro) w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszenia kandydatów można również przesyłać na adres Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: „Konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Kórniku.” Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie  rozmowy, kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kórniku. Burmistrz Gminy Kórnik  - Jerzy Lechnerowski - 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko komendant SM

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko KOMENDANTA STRAŻY MIEJSKIEJ  w Kórniku   

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

Pana

 TOMASZA HAREMZĘ Zamieszkałego w Śremie 

Na konkurs wpłynęło 5 ofert ,   wszystkie  spełniły wymogi formalne.

Rozmowę  kwalifikacyjną  przeprowadzono  z  5  kandydatami .

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Pan  Tomasz  Haremza  spełnia  wszystkie  wymagania  formalne  zawarte  w ogłoszeniu o naborze jak również wykazał się dobrym przygotowaniem merytorycznym i wiedzą z zadań realizowanych przez Straż Miejską .

Jego wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe  dają  gwarancję  prowadzenia procedur administracyjnych zgodnie z prawem.  Kandydat zaprezentował się  jako  osoba konkretna i kompetentna.

  

Burmistrz Gminy Kórnik

Jerzy Lechnerowski

   Kórnik, dnia  24 stycznia 2014 r.