logo
logo bip

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Kórniku

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Kórniku - pobierz

Konkurs na stanowisko Kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Kórniku

Konkurs na stanowisko Kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Kórniku - pobierz

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. pomocy publicznej i kontroli podatkowej w Urzędzie Miejskim w Kórniku

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. pomocy publicznej i kontroli podatkowej w Urzędzie Miejskim w Kórniku - pobierz

Konkurs na stanowisko referenta ds. pomocy publicznej i kontroli podatkowej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referenta ds. pomocy publicznej i kontroli podatkowej - pobierz

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. księgowości budżetowej w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej w Kórniku

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko

 Specjalista   ds.  księgowości  budżetowej

 w Wydziale  Oświaty  i  Polityki  Społecznej

w  Kórniku

 

 

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 

Panią

 

Małgorzatę Michalak

 

Zamieszkałą  w  Śremie

 

 Rozmowę kwalifikacyjną  przeprowadzono  z   2  kandydatami

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Małgorzata Michalak  wykazała się znajomością  przepisów  z zakresu  ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o systemie oświaty  oraz  ustawy  karty nauczyciela,  odpowiadając na wszystkie zadane pytania.

Posiada wymagany staż  i znajomość  zagadnień na  stanowisku  specjalisty  ds.  księgowości budżetowej  w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej.

 

 

                                                                                                 Burmistrz  Miasta i  Gminy

 

                                                                                                     Jerzy Lechnerowski

Kórnik, dnia   1 września    2015 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko sekretarza szkoły w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została:

Pani Natalia Madajczak

Zamieszkała w Dachowej

Na konkurs wpłynęły 33 oferty. Po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień, na rozmowę kwalifikacyjną zaproszono 16 kandydatów.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Natalia  Natalia Madajczak spełnia wymagania kwalifikacyjne na aplikowane stanowisko. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się zadowalającą wiedzą  związaną ze specyfiką stanowiska i predyspozycjami gwarantującymi prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku sekretarza.

Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego "Schronisko dla Zwierząt" ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy - stanowiska obsługi w Schronisku dla Zwierząt w Skałowie

Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”

ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy – stanowiska obsługi w Schronisku dla Zwierząt w Skałowie - przejdź

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko specjalisty d/s księgowości budżetowej w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko specjalisty d/s księgowości budżetowej w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej - pobierz

NABÓR NA STANOWISKO POMOCY NAUCZYCIELA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONKACH

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza nabór na stanowisko pomocy nauczyciela

w Szkole Podstawowej w Kamionkach

 

1.    Warunki zatrudnienia:

a)    forma zatrudnienia – umowa o pracę;

b)    wymiar zatrudnienia – cały etat (40 h).

 

2.    Wymagania związane ze stanowiskiem:

a)    niezbędne:

-      obywatelstwo polskie;

-      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

-      wykształcenie co najmniej średnie;

-      stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pomocy nauczyciela;

b)    dodatkowe:

-      wysoka kultura osobista;

-      umiejętność szybkiego podejmowania decyzji;

-      umiejętność obsługi urządzeń biurowych i multimedialnych;

-      wykształcenie wyższe – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

-      doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;

-      pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, właściwa postawa etyczna.

 

3.    Zakres zadań:

-        czuwanie nad bezpieczeństwem, higieną i estetycznym wyglądem dzieci;

-        wspieranie uczniów w czynnościach samoobsługowych (ubieraniu, jedzeniu, wyjściach do toalety, myciu rąk);

-        pomoc w opiece nad dziećmi, w szczególności podczas spacerów i wycieczek;

-        odbiór dzieci od rodziców przed zajęciami i przekazywanie ich rodzicom po zajęciach;

-        opieka nad dzieckiem chorym do czasu przybycia rodzica;

-        dbałość o czystość i estetykę przydzielonych pomieszczeń szkolnych;

-        wykonywanie czynności zleconych przez dyrektora związanych z właściwym funkcjonowaniem szkoły;

-        wykonywanie innych prac na rzecz szkoły w okresie ferii i dni wolnych od nauki.

 

4.    Wymagane dokumenty:

-      CV, list motywacyjny;

-      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje  i doświadczenie zawodowe;

-      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku pomocy nauczyciela

-      oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

-      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko sprzątaczki.

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 14 sierpnia 2015 r. do godz.15:00

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy – pomoc nauczyciela”
w  Urzędzie Miejskim w Kórniku, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, ul. Rynek 1,

62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

 

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kamionkach kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.


Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kórniku (http://bip.kornik.pl)

 

 

NABÓR NA STANOWISKO POMOCY KUCHENNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONKACH

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza nabór na stanowisko pomocy kuchennej

w Szkole Podstawowej w Kamionkach

 

1.     Warunki zatrudnienia:

a)    forma zatrudnienia – umowa o pracę;

b)     wymiar zatrudnienia – cały etat.

 

2.      Wymagania związane ze stanowiskiem:

 

a)         niezbędne:

-        obywatelstwo polskie;

-        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

-        wykształcenie podstawowe;

-        stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pomocy kuchennej;

 

b)         dodatkowe:

-        umiejętność gotowania i przyrządzania posiłków;

-        umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń AGD;

-        umiejętność doboru odpowiednich środków do utrzymania czystości bloku żywienia;

-        wykształcenie zawodowe o kierunku gastronomicznym;

-        doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;

-        pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, właściwa postawa etyczna.

 

3.      Zakres zadań:

-         wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem posiłków;

-         staranne i rzetelne wykonywanie czynności powierzonych przez kucharza;

-         przestrzeganie zasad technologii i estetyki przygotowywanych posiłków;

-         utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych i pomocniczych, urządzeń oraz naczyń kuchennych

-         usuwanie z pomieszczeń kuchennych odpadków, utrzymywanie w porządku i czystości pomieszczenia na odpadki;

-         utrzymanie w należytym stanie  powierzonego sprzętu kuchennego i ubrań ochronnych;

-         stosowanie w pracy  wymogów HCCP,  GHP (dobrej praktyki higienicznej) i GMP (dobrej praktyki produkcyjnej);

-         przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., higieniczno-sanitarnych;

-         wykonywanie czynności zleconych przez dyrektora związanych z właściwym funkcjonowaniem kuchni i stołówki szkolnej;

-         wykonywanie innych prac na rzecz szkoły w okresie ferii i dni wolnych od nauki.

 

4.         Wymagane dokumenty:

-          CV, list motywacyjny;

-          kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje  i umiejętności zawodowe;

-          oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku pomocy kuchennej oraz pracy na wysokości;

-          oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

-          oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko sprzątaczki.

 

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 12 sierpnia 2015 r. do godz.15:00

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy – pomoc kuchenna”
w  Urzędzie Miejskim w Kórniku, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, ul. Rynek 1,

62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

 

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kamionkach kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.


Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kórniku (http://bip.kornik.pl)

 

NABÓR NA STANOWISKO INTENDENTA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONKACH

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza nabór na stanowisko intendenta

w Szkole Podstawowej w Kamionkach

 

1.         Warunki zatrudnienia:

a)        forma zatrudnienia – umowa o pracę;

b)        wymiar zatrudnienia – 1/2 etatu.

 

2.         Wymagania związane ze stanowiskiem

a)        niezbędne:

·         obywatelstwo polskie;

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

·         wykształcenie średnie;

·         stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku intendenta.

b)        dodatkowe:

·         znajomość przepisów HACCP;

·         znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości i księgowania

·         umiejętność wykorzystania  zasad żywienia i norm żywieniowych do układania jadłospisów

·         znajomość przepisów oświatowych dotyczących działalności szkoły

·         umiejętność wykorzystywania programów informatycznych (oprogramowanie biurowe oraz programy wspomagające obsługę magazynową);

·         umiejętność analitycznego myślenia

·         umiejętność organizacji i planowania pracy.

·         obowiązkowość, terminowość, odpowiedzialność

 

3.         Zakres zadań:

·         sporządzanie codziennych raportów żywnościowych i dostarczanie ich do akceptacji dyrektorowi szkoły;

·         sporządzanie jadłospisów z uwzględnieniem kaloryczności i gramatury potraw;

·         wywieszanie jadłospisów na tablicy w stołówce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły ;

·         prowadzenie dokumentacji stołówki (naliczanie należności i przyjmowanie odpłatności za posiłki dzieci w szkole, listy korzystających z obiadów, kartoteki żywnościowe, raporty obiadowe z rozliczeniem ceny obiadu);

·         uzgadnianie sald z księgowością dwa razy w roku;

·         podawanie kucharzowi liczby konsumentów w danym dniu;

·         prowadzenie magazynów żywnościowych, rozliczanie przyjętych i wydanych artykułów żywnościowych;

·         materialna odpowiedzialność za przechowywaną żywność;

·         wydawanie artykułów żywnościowych zgodnie ze sporządzonym raportem;

·         stałe utrzymanie porządku i wymogów sanitarnych (zgodnie z systemem HACCP) w magazynach żywnościowych;

·         nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni, przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami HACCP;

·         realizacja zakupów artykułów żywnościowych, środków czystości oraz niezbędnego sprzętu do stołówki szkolnej;

·         prowadzenie ewidencji inwentarza kuchni i stołówki oraz sprawowanie opieki nad sprzętem i naczyniami kuchennymi

·         koordynacja programów związanych z żywieniem: „Owoce i warzywa”, „Mleko w szkole” itp.,

·         składanie dyrektorowi raportów z danymi zawierającymi ilość wydanych obiadów i średnią cenę obiadu,

·         wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji pracy szkoły, poleconych przez dyrektora..

 

4.         Wymagane dokumenty:

·         CV, list motywacyjny;

·         kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje  i umiejętności zawodowe;

·         oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku intendenta

·         oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

·       oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko intendenta.

 

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 7 sierpnia 2015 r. do godz.15:00

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy – intendent”
w  Urzędzie Miejskim w Kórniku, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, ul. Rynek 1,

62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

 

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kamionkach kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.


Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kórniku (http://bip.kornik.pl)

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Kórniku

Informuję, że  w  związku   z  rezygnacją  Pana  Pawła  Siudzińskiego   na   stanowisko  specjalisty ds. inwestycji , Komisja  Konkursowa  wybrała :

 

Panią

 

Aleksandrę Kowalską

 

Zamieszkałą w Konarskim

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani  Aleksandra Kowalska   posiada  wykształcenie  wyższe , specjalność  technologia i organizacja budownictwa  oraz  wymagane doświadczenie zawodowe  w wykonywaniu zadań na podobnym stanowisku.

Wybrana  kandydatka wykazała się również  dobrą  znajomością  ustawy  o  Samorządzie Gminnym.

 

                                                                                                  Burmistrz Gminy

 

                                                                                                 Jerzy Lechnerowski

 

Kórnik, dnia   27  lipca  2015 r.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Miejskim w Kórniku

Informuję,  że  w  wyniku   zakończenia   procedury  naboru  na w/w  stanowisko  Komisja Konkursowa wybrała :

 

Pana

 

Macieja Łakomego

 

Zamieszkałego  w  Baranowie

 

Na konkurs wpłynęło 5 ofert, 3 oferty nie spełniały wymogów formalnych. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono z 2 kandydatami.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan  Maciej Łakomy  posiada  wykształcenie wyższe  prawnicze . Ma doświadczenie w pracy na  podobnym  stanowisku.  Posiada   znajomość  przepisów  i  aktualnego   orzecznictwa   z zakresu prawa samorządowego, jest wpisany na listę  radców

 

 

 

Kórnik, dnia   21 lipca   2015 r.

 

NABÓR NA STANOWISKO KUCHARZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONKACH

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza nabór na stanowisko kucharza

w Szkole Podstawowej w Kamionkach 

1.         Warunki zatrudnienia:

a)        forma zatrudnienia – umowa o pracę;

b)        wymiar zatrudnienia – cały etat.

 

2.         Wymagania związane ze stanowiskiem

a)        niezbędne:

·         obywatelstwo polskie;

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

·         minimum wykształcenie zawodowe kierunkowe ;

·         stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kucharza.

b)        dodatkowe:

·         umiejętność gotowania i przyrządzania posiłków wg jadłospisu: standardowego, bezmlecznego, bezglutenowego, zgodnego z zasadami zdrowego żywienia.

·         umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń AGD; 

·         umiejętność doboru odpowiednich środków do utrzymania czystości bloku żywienia;

·         pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, właściwa postawa etyczna.

c)       staż pracy: mile widziane osoby z praktyką zawodową na podobnym stanowisku

 

3.                 Zakres zadań:

·         przygotowywanie  higienicznych posiłków zgodnie z normami żywieniowymi, dbanie o najwyższą ich jakość i smak;

·         stosowanie w pracy  wymogów HCCP,  GHP (dobrej praktyki higienicznej) i GMP (dobrej praktyki produkcyjnej);

·         uczestniczenie w planowaniu jadłospisów ;

·         przestrzeganie zasad technologii i estetyki przygotowywanych posiłków oraz przepisów bhp, ppoż., higieniczno-sanitarnych.;

·          mycie naczyń i sprzętu kuchennego zgodnie z obowiązującą instrukcją;

·         utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i ubrań ochronnych;

·         dbanie o czystości pomieszczeń kuchennych, utrzymywanie bieżącej czystości urządzeń gastronomicznych i całego bloku żywieniowego;

·         przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami instytucji sanitarnej;

·         wykonywanie innych zleconych prac na terenie bloku żywieniowego i szkoły.

4.         Wymagane dokumenty:

·         CV, list motywacyjny;

·         kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje  i umiejętności zawodowe;

·         oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kucharza;

·         oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

·         oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko kucharza.

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 3 sierpnia 2015 r. do godz.16:00

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy – kucharz”
w  Urzędzie Miejskim w Kórniku, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, ul. Rynek 1,

62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

 

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kamionkach kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.


Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kórniku (http://bip.kornik.pl
)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. sprawozdawczości budżetowej i planowania budżetu w Kórniku

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 

Pana

 

Przemysława Wlazły

 

Zamieszkałego w Środzie  Wlkp.

 

 

 Rozmowę kwalifikacyjną  przeprowadzono  z   2  kandydatami

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pan  Przemysław Wlazły wykazał się znajomością  przepisów  z zakresu sprawozdawczości  budżetowej, rachunkowości i finansów publicznych, odpowiadając na wszystkie zadane pytania.

Posiada wymagany staż  i znajomość  zagadnień na  stanowisku  inspektora  ds. sprawozdawczości budżetowej i planowania budżetu.

 

 

                                                                                                 Burmistrz  Miasta i  Gminy

                                                                                                      Jerzy Lechnerowski

 

Kórnik, dnia   15 lipiec   2015 r.

Ogłoszenie o naborze pracownika do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku

Ogłoszenie o naborze pracownika do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku

 

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku

ogłasza  nabór na  stanowisko 

 

Psychologa w wymiarze pełnego etatu  - umowa na zastępstwo

 

Niezbędne wymagania

 1. obywatelstwo polskie
 2. pełna zdolność do czynności prawnych
 3. korzystanie w pełni z praw publicznych
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 5. niekaralność za przestępstwa umyślne
 6. wykształcenie wyższe magisterskie w kierunku psychologia
 7. co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku w bezpośrednim kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi

 

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria:

1. predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
2. obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,
3. osiągnięcia zawodowe w poprzednich miejscach pracy,
4. umiejętność tworzenia pozytywnych relacji z podopiecznymi;

 

Wymagane dokumenty

- Życiorys;

- List motywacyjny;

- Dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje;

- Kopie świadectw pracy;

- Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

- Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;

- Referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy lub z innych instytucji;

 

 Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 25 sierpnia 2015 r. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy” w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kórniku, przy ul. 20 Października 69, 62-035 Kórnik. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz ewentualne rozmowy z kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do ŚDS po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do  30 września 2015 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl).

 

Zakres obowiązków pracownika:

1.       udzielanie fachowej pomocy psychologicznej uczestnikom ŚDS,

2.       poradnictwo indywidualne, grupowe i rodzinne,

3.       wzmacnianie zdolności uczestników i ich rodzin do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz dalszego pozytywnego rozwoju rodziny,

4.       prowadzenie obserwacji uczestników,

5.       diagnoza potrzeb bytowych, socjalnych, emocjonalnych, zdrowotnych, społecznych uczestników z ustaleniem zakresu możliwości samoobsługi własnej osoby

6.       proponowanie form oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych w odniesieniu do poszczególnych uczestników,

7.       podejmowanie działań zmierzających do ogólnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy jego zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania i funkcjonowania społecznego,

8.       dbałość o wysoką jakość świadczonych usług i jak najwyższą ich skuteczność,

9.       prowadzenie zajęć terapeutycznych zgodnie z opracowanym planem postępowania wspierająco – aktywizującego,

10.    ocenianie umiejętności zdobytych przez uczestników w czasie zajęć terapeutycznych;

11.    współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników;

12.    karmienie uczestnika, o ile stan zdrowia wymaga tej czynności,

13.    pomoc uczestnikom przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, o ile stan zdrowia uczestnika tego wymaga,

14.    opieka nad uczestnikami w trakcie dowozów, 

 

Nabór na stanowisko: pracownik gospodarczy 1 etat w SP w Radzewie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie ogłasza nabór na stanowisko pracownik gospodarczy 1 etat 

Wymagania:

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

- niekaralność za przestępstwa umyślne,

- wykształcenie zawodowe,

 Wymagania dodatkowe:

- uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji sieci na stanowisku eksploatacji – urządzenia wytwarzające, przetwarzające , przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne – kotły wodne na paliwa gazowe do 100 stopni Celsjusza o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi

 Wymagane dokumenty:

- cv, życiorys

- świadectwa pracy

- świadectwo potwierdzające kwalifikacje do zajmowanego stanowiska

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 19 sierpnia 2015r. do godz. 14.30. Oferty proszę składać w sekretariacie szkoły Radzewo ul. Dworzyskowa 3 Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 01 września 2015r.

 

NABÓR NA STANOWISKO SEKRETARZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. Tytusa Działyńskiego w KÓRNIKU

NABÓR NA STANOWISKO SEKRETARZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

 im. Tytusa Działyńskiego w KÓRNIKU

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa  Działyńskiego w Kórniku , ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik

 

1.         Warunki zatrudnienia:

a)        forma zatrudnienia – umowa o pracę;

b)        wymiar zatrudnienia –  etat.

 

2.         Wymagania związane ze stanowiskiem

a)        niezbędne:

-      obywatelstwo polskie

-      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

-      wykształcenie wyższe ( licencjat);

-      kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie

-      stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku sekretarza szkoły;

 

b)        dodatkowe:

-      znajomość przepisów prawa pracy, prawa oświatowego, ubezpieczeń społecznych;

-      umiejętność obsługi programów komputerowych wspomagających zarządzanie szkołą oraz sprzętu biurowego;

-      pożądane cechy kandydata: sumienność, umiejętność pracy w zespole, właściwa postawa etyczna, komunikatywność;

-      umiejętność śledzenia zmian w przepisach oraz interpretacji prawa;

 

3.         Zakres zadań:

-           obsługa interesantów, udzielanie informacji;

-           prowadzenie kancelarii (redagowanie pism i dokumentów, prowadzenie korespondencji);

-           prowadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z obowiązkiem szkolnym;

-           wystawianie legitymacji i zaświadczeń dla uczniów;

-           wystawianie pracownikom odpowiednich legitymacji;

-           wystawianie różnorodnych druków i zaświadczeń;

-           zamawianie druków szkolnych;

-           pełnienie obowiązków kasjera szkoły;

-           zabezpieczanie i przechowywanie pieczęci urzędowych;

-           prowadzenie dokumentacji szkoły;

-           prowadzenie składnicy akt;

-           sporządzanie sprawozdawczości;

-           kierowanie zespołem pracowników obsługi;

-           przygotowywanie umów o pracę nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły oraz innych dokumentów kadrowych

-           prowadzenie dokumentacji związanej z kadrami (prowadzenie teczek akt osobowych pracowników)

-           przechowywanie teczek z dokumentacją dotyczącą odcinków pracy szkoły, itp. zarządzanie powizytacyjne pokontrolne, itp.

-           kontrola terminowości badań lekarskich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły;

-           prowadzenie ewidencji godzin ponadwymiarowych i płatnych zastępstw nauczycieli;

-           prowadzenie ewidencji obecności pracowników niepedagogicznych oraz ewidencji urlopów i zwolnień;

-           prowadzenie księgi wyjść pracowników poza obiekty szkolne;

-           przygotowywanie projektu planu urlopów;

-           prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich wszystkich pracowników szkoły;

-           sporządzanie dokumentacji płacowej wszystkich pracowników szkoły;

-           prowadzenie ewidencji delegacji służbowych;

-           wykonywanie innych prac zleconych przez dyrekcję szkoły.

 

4.         Wymagane dokumenty:

-           CV, list motywacyjny;

-           kserokopia dowodu osobistego

-           kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

-           kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

-           oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku sekretarza szkoły;

-           dokumenty potwierdzające inne kwalifikacje (kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach) przydatne na stanowisku sekretarza szkoły;

-           oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

-           oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko sekretarza szkoły.


 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 26 lipca 2015 r.,  w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 , ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik  do godziny 12:00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy- sekretarz szkoły ”, lub przesłać pocztą na powyższy adres z takim samym dopiskiem.

 

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do szkoły  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kórniku (http://bip.kornik.pl

Informacja o wynikach naboru na stanowisko konserwatora w Szkole Podstawowej w Kamionkach

Informacja o wynikach naboru na stanowisko konserwatora w Szkole Podstawowej w Kamionkach - pobierz

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej w Kamionkach

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej w Kamionkach - pobierz

Informacje o wynikach naboru na stanowisko sekretarza szkoły w Szkole Podstawowej w Kamionkach

Informacje o wynikach naboru na stanowisko sekretarza szkoły w Szkole Podstawowej w Kamionkach - pobierz

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko inspektora ds. sprawozdawczości budżetowej i planowania budżetu w Urzędzie Miejskim w Kórniku

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko inspektora ds. sprawozdawczości budżetowej i planowania budżetu w Urzędzie Miejskim w Kórniku - PDF

KONKURS NA STANOWISKO RADCY PRAWNEGO

W związku z rezygnacją Pana Jacka Ślusarka  
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza 
KONKURS NA STANOWISKO RADCY PRAWNEGO

 

 Na podstawie art. 3a ust.2  ustawy z dnia  22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r nr 142, poz. 1593 ze zm.) ogłasza konkurs na stanowisko Radcy Prawnego  w Urzędzie Miejskim w Kórniku w wymiarze  1/2  etatu.

1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

a. wpis na listę radców prawnych,

b. co najmniej 2 letnie doświadczenie  zawodowe w strukturach administracji samorządowej  na stanowisku związanym z obsługą  prawną,

c. posiadanie  obywatelstwa  polskiego,

d. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e. brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadanie nieposzlakowanej opinii,

2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):

a. biegła znajomość przepisów i aktualnego orzecznictwa w szczególności z zakresu prawa samorządowego, administracyjnego, cywilnego, prawa pracy oraz uregulowań dotyczących zamówień publicznych,

b. umiejętność  obsługi  komputera,

c. dobra organizacja pracy, zdysyplinowanie, dyspozycyjność, komunikatywność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Kórniku i jednostek organizacyjnych Gminy Kórnik, w szczególności:

1. udzielanie pomocy prawnej pracownikom urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Kórnik, w tym udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz  opracowywanie projektów aktów prawnych,

2. opiniowanie projektów aktów prawnych oraz umów pod względem formalno-prawnym,

3. zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz polubownymi, trybunałami i innymi organami orzekającymi, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

4. prowadzenie rejestru spraw sądowych.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1.    życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2.    list motywacyjny,

3.    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4.    kopie świadectw pracy,

5.    kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6.   podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7.   podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8.   kserokopia dowodu osobistego,

9.   klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr.133, poz. 883, ze zm.)”

       

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 26 czerwca 2015 roku, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kórniku (I piętro) w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszenia kandydatów można również przesyłać na adres Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: „Konkurs na stanowisko radcy prawnego  w Urzędzie Miejskim w Kórniku.” Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie  rozmowy, kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Proponowany termin podpisania umowy ( na czas określony) od dnia 6 lipca 2015 r.  Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 

Jerzy Lechnerowski

 

Informacje o wynikach naboru na stanowisko specjalisty w Wydziale Promocji Gminy w Urzędzie Miejskimi w Kórniku

Informacje o wynikach naboru na stanowisko specjalisty w Wydziale Promocji Gminy w Urzędzie Miejskimi w Kórniku - pobierz  

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty ds. inwestycji

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko 

Specjalisty ds. inwestycji 

w  Urzędzie  Miejskim  w  Kórniku

  

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 

Pana 

Pawła Siudzińskiego

 

zamieszkałego w  Krzyżownikach 

 

Na  konkurs  wpłynęłyo 7 ofert, 5  spełniało  wymogi  formalne.

Rozmowy  przeprowadzono z  4  kandydatami, jedna osoba  zrezygnowała.

  

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pan  Paweł Siudziński   posiada  wykształcenie  wyższe , specjalność  budownictwo drogowe 

oraz  wymagane doświadczenie zawodowe  w wykonywaniu zadań na podobnym stanowisku.

Wybrany  kandydat  wykazał  się również  dobrą  znajomością  ustawy  o  Samorządzie Gminnym.

 

 

                                                                                                  Burmistrz Gminy

 

                                                                                                 Jerzy Lechnerowski

 

Kórnik, dnia   20 maja   2015 r.

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko radcy prawnego

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko  radcy prawnego

 w Urzędzie Miejskim  w  Kórniku

 

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 

Pana 

Jacka  Ślusarka

 

Zamieszkałego  w Kostrzynie  

 

Na  konkurs  wpłynęło  5  ofert,  2 oferty nie  spełniały  wymogów   formalnych .  

Rozmowę  kwalifikacyjną  przeprowadzono  z  3  kandydatami.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan  Jacek  Ślusarek  posiada  wykształcenie wyższe  prawnicze . Ma doświadczenie w pracy na  podobnym  stanowisku.  

Posiada  znajomość  przepisów  i  aktualnego  orzecznictwa   z zakresu prawa samorządowego, jest wpisany na listę  radców

 

 

 Kórnik, dnia   26 maja   2015 r.

 

 

NABÓR NA STANOWISKO SPRZATACZKI W SZKOLE PODSTAWOWE W KAMIONKACH

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki

w Szkole Podstawowej w Kamionkach

 

1.         Warunki zatrudnienia:

a)        forma zatrudnienia – umowa o pracę;

b)        wymiar zatrudnienia – cały etat.

 

2.         Wymagania związane ze stanowiskiem

a)        niezbędne:

- obywatelstwo polskie;

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- wykształcenie podstawowe;

- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku sprzątaczki.

b)        dodatkowe:

- brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 1 m;

- umiejętność doboru odpowiednich środków do rodzaju sprzątanych powierzchni;

- pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, właściwa postawa etyczna.

 

3.         Zakres zadań:

- utrzymywanie bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania;

- wykonywanie innych zleconych prac na terenie szkoły.

 

4.         Wymagane dokumenty:

- CV, list motywacyjny;

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
 i umiejętności zawodowe;

- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku sprzątaczki oraz pracy na wysokości;

- oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko sprzątaczki.

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 
27 maja 2015 r. do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem 
"Oferta pracy – sprzątaczka”
w  Urzędzie Miejskim w Kórniku, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, ul. Rynek 1,

62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kamionkach kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kórniku (http://bip.kornik.pl)

 

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KAMIONKACH

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego  

 

1.         Warunki zatrudnienia:

a)        forma zatrudnienia – umowa o pracę;

b)        wymiar zatrudnienia – 1/2 etatu

2.         Wymagania związane ze stanowiskiem

a)        niezbędne:

-      obywatelstwo polskie;

-      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

-      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

-      nieposzlakowana opinia

-      odpowiednie wykształcenie ekonomiczne:

ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości

lub

średnie ekonomiczne i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,

-      stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku głównego księgowego;

b)        dodatkowe:

-      co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku głównego księgowego w jednostkach oświatowych;

-      znajomość programów finansowo-księgowych;

-      znajomość rachunkowości budżetowej i obowiązujących w niej zasad;

-      umiejętność samodzielnej organizacji pracy;

-      umiejętność analitycznego myślenia;

-      umiejętności rozwiązywania problemów;

-      umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych;

-      pożądane cechy kandydata: sumienność, dokładność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, właściwa postawa etyczna, komunikatywność.

 

3.         Zakres zadań:

-           prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej;

-           wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

-           kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

-           kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

-           opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych;

-           opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki;

-           kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych, dokonywanie przelewów;

-           dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych;

-           prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej;

-           sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;

-           wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

4.         Wymagane dokumenty:

-           CV, list motywacyjny;

-           kserokopia dowodu osobistego;

-           kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

-           kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

-           oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku głównego księgowego;

-           dokumenty potwierdzające inne kwalifikacje (kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach) przydatne na stanowisku głównego księgowego;

-           oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

-           oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

-           oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko głównego księgowego.

 

 Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 
27 maja 2015 r. do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem 
"Oferta pracy – główny księgowy”
w  Urzędzie Miejskim w Kórniku, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, ul. Rynek 1,

62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kamionkach kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kórniku (http://bip.kornik.pl)

 

NABÓR NA STANOWISKO KONSERWATORA W SZKOLE PODSTAWOWE W KAMIONKACH

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza nabór na stanowisko konserwatora

w Szkole Podstawowej w Kamionkach

 

1.         Warunki zatrudnienia:

a)        forma zatrudnienia – umowa o pracę;

b)        wymiar zatrudnienia – cały etat.

 

2.         Wymagania związane ze stanowiskiem

a)        niezbędne:

-      obywatelstwo polskie

-      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

-      minimum wykształcenie zasadnicze zawodowe o profilu technicznym;

-      stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwatora;

-      brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 1 m.

b)        dodatkowe:

-      uprawnienia dozorowe instalacji gazowej oraz elektrycznej do 1 kW;

-      umiejętności techniczne i remontowo-budowlane, umiejętności związane z obsługą urządzeń;

-      pożądane cechy kandydata: sumienność, umiejętność pracy w zespole, właściwa postawa etyczna, komunikatywność.

 

3.         Zakres zadań:

-           bieżące utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym;

-           nadzór nad wyposażeniem technicznym budynku;

-           zgłaszanie zaobserwowanych uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu

-           wykonywanie bieżących prac konserwacyjnych oraz napraw elementów wyposażenia  (drobne prace elektryczne, wodno-kanalizacyjne, ślusarsko -stolarskie, malarskie)

-           wykonywanie innych niezbędnych prac na terenie szkoły.

 

4.         Wymagane dokumenty:

-           CV, list motywacyjny;

-           kserokopia dowodu osobistego;

-           kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

-           oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku konserwatora oraz pracy na wysokości;

-           dokumenty potwierdzające inne kwalifikacje (kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach) przydatne na stanowisku konserwatora;

-           oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

-           oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko konserwatora.

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 
20 maja 2015 r. do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem 
"Oferta pracy – konserwator”
w  Urzędzie Miejskim w Kórniku, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, ul. Rynek 1,

62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kamionkach kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kórniku (http://bip.kornik.pl)

 

NABÓR NA STANOWISKO SEKRETARZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w KAMIONKACH

Burmistrz Miasta I Gminy Kórnik ogłasza nabór na stanowisko sekretarza szkoły

 

1.         Warunki zatrudnienia:

a)        forma zatrudnienia – umowa o pracę;

b)        wymiar zatrudnienia –  etat.

 

2.         Wymagania związane ze stanowiskiem

a)        niezbędne:

-      obywatelstwo polskie

-      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

-      wykształcenie wyższe ( licencjat);

-      stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku sekretarza szkoły;

 

b)        dodatkowe:

-      znajomość przepisów prawa pracy, prawa oświatowego, ubezpieczeń społecznych;

-      umiejętność obsługi programów komputerowych wspomagających zarządzanie szkołą;

-      pożądane cechy kandydata: sumienność, umiejętność pracy w zespole, właściwa postawa etyczna, komunikatywność;

 

3.         Zakres zadań:

-           obsługa interesantów, udzielanie informacji;

-           prowadzenie kancelarii (redagowanie pism i dokumentów, prowadzenie korespondencji);

-           prowadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z obowiązkiem szkolnym;

-           wystawianie legitymacji i zaświadczeń dla uczniów;

-           wystawianie pracownikom odpowiednich legitymacji;

-           wystawianie różnorodnych druków i zaświadczeń;

-           zamawianie druków szkolnych;

-           pełnienie obowiązków kasjera szkoły;

-           zabezpieczanie i przechowywanie pieczęci urzędowych;

-           prowadzenie dokumentacji szkoły;

-           prowadzenie składnicy akt;

-           sporządzanie sprawozdawczości;

-           organizacja inwentaryzacji, prowadzenie ksiąg inwentarzowych;

-           prowadzenie książki obiektu budowlanego;

-           kierowanie zespołem pracowników obsługi;

-           przygotowywanie umów o pracę nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły oraz innych dokumentów kadrowych

-           kontrola terminowości badań lekarskich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły;

-           prowadzenie ewidencji godzin ponadwymiarowych i płatnych zastępstw nauczycieli;

-           prowadzenie ewidencji obecności pracowników niepedagogicznych oraz ewidencji urlopów i zwolnień;

-           prowadzenie księgi wyjść pracowników poza obiekty szkolne;

-           przygotowywanie projektu planu urlopów;

-           prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich wszystkich pracowników szkoły;

-           sporządzanie dokumentacji płacowej wszystkich pracowników szkoły;

-           prowadzenie ewidencji delegacji służbowych;

-           wykonywanie innych prac zleconych przez dyrekcję szkoły.

 

4.         Wymagane dokumenty:

-           CV, list motywacyjny;

-           kserokopia dowodu osobistego

-           kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

-           kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

-           oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku sekretarza szkoły;

-           dokumenty potwierdzające inne kwalifikacje (kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach) przydatne na stanowisku sekretarza szkoły;

-           oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

-           oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko sekretarza szkoły.

 Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 
27 maja 2015 r. do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem 
"Oferta pracy – sekretarz szkoły”
w  Urzędzie Miejskim w Kórniku, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, ul. Rynek 1,

62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kamionkach kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kórniku (http://bip.kornik.pl)

 

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowiska nauczycielskie w Szkole Podstawowej w Kamionkach

O g ł o s z e n i e

 w sprawie naboru na  stanowiska nauczycielskie w  Szkole Podstawowej w Kamionkach

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik w związku z organizacją Szkoły Podstawowej w Kamionkach ul. Mieczewska 36,  informuje, iż w Urzędzie Miejskim w Kórniku, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej ul. Rynek 1, lub za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mailowy oswiata@kornik.pl) mogą składać aplikacje (list motywacyjny z podanym adresem, adresem e-mailowym i numerem telefonu oraz CV) nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, gotowi do podjęcia pracy w nowej placówce.

Osoby które już zgłosiły swoje aplikacje proszone są o nieskładanie  oferty po raz drugi.

Zgłoszenia  nauczycieli przyjmowane będą do dnia  27 maja 2015r. Z wybranymi  osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Ostateczne decyzje dotyczące zatrudnienia kadry pedagogicznej podejmie dyrektor szkoły  po zakończeniu rekrutacji uczniów do klas I-VI oraz oddziału przedszkolnego.

                                                                                 

KONKURS NA STANOWISKO RADCY PRAWNEGO

KONKURS NA STANOWISKO RADCY PRAWNEGO

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

 Na podstawie art. 3a ust.2  ustawy z dnia  22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r nr 142, poz. 1593 ze zm.) ogłasza konkurs na stanowisko Radcy Prawnego  w Urzędzie Miejskim w Kórniku w wymiarze  1/2  etatu.

1.      Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

a.       wpis na listę radców prawnych,

b.      posiadanie  obywatelstwa  polskiego,

c.       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d.      brak skazania za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe, posiadanie nieposzlakowanej opinii,

2.      Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):

a.       biegła znajomość przepisów i aktualnego orzecznictwa w szczególności z zakresu prawa samorządowego, administracyjnego, cywilnego, prawa pracy oraz uregulowań dotyczących zamówień publicznych,

b.      umiejętność  obsługi  komputera,

c.       dobra organizacja pracy, zdysyplinowanie, dyspozycyjność, komunikatywność.

3.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Kórniku i jednostek organizacyjnych Gminy Kórnik, w szczególności:

1.      zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz polubownymi, trybunałami i innymi organami orzekającymi, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

2.      udzielanie pomocy prawnej pracownikom urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Kórnik, w tym udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz  opracowywanie projektów aktów prawnych,

3.      opiniowanie projektów aktów prawnych oraz umów pod względem formalno-prawnym,

4.      prowadzenie rejestru spraw sądowych.

       4.   Wymagane dokumenty i oświadczenia

                  1.    życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

                  2.    list motywacyjny,

                  3.    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

                  4.    kopie świadectw pracy,

                  5.    kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

                  6.   podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

                 7.   podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

                 8.   kserokopia dowodu osobistego,

                 9.   klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr.133, poz. 883, ze zm.)”

       

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 24 kwietnia 2015 roku, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kórniku (I piętro) w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszenia kandydatów można również przesyłać na adres Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: „Konkurs na stanowisko radcy prawnego  w Urzędzie Miejskim w Kórniku.” Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie  rozmowy, kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

 Jerzy Lechnerowski

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Instruktora Terapii Zajęciowej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Instruktora Terapii Zajęciowej

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kórniku 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała:

Panią/Pana

Kamilę Podrzycką

zamieszkałą/ego w Jerce

 

Na konkurs wpłynęło 15 ofert, 3 oferty spełniały wymogi formalne.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Doświadczenie P. Kamili Podrzyckiej na stanowisku terapeuty zajęciowego oraz znajomość charakteru pracy z osobami z zaburzeniami zachowania i niepełnosprawnymi intelektualnie miały decydujące znaczenie przy podejmowaniu decyzji o naborze na stanowisko terapeuty zajęciowego.

 

Kierownik ŚDS w Kórniku

Anita Wachowiak

   

Kórnik, dnia 10 kwietnia 2015 r. 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty

 

do Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Kórniku 
w wymiarze pełnego etatu.

 

 

 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

6) posiada co najmniej wykształcenie średnie – preferowane wykształcenie wyższe filologiczne

II. Wymagania dodatkowe kandydata:

1) dobra znajomość obsługi programów pakietu Office

2) umiejętność pisania tekstów publicystycznych

3) umiejętność obsługi aparatu fotograficznego

4) dyspozycyjność

5) łatwość nawiązywania kontaktów

6) umiejętność pracy w zespole

7) mile widziana znajomość programów graficznych (Photoshop, InDesign)

8) mile widziane doświadczenie z prowadzenia strony internetowej

9) mile widziana znajomość języków obcych    

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1) Uczestnictwo w wybranych  imprezach kulturalnych i sportowych na terenie gminy.

2) Przygotowanie  relacji i foto-relacji  z w/w spotkań  i imprez.

3) Przyjmowanie, ocena, adjustacja , skracanie i korekta nadesłanych lub zamówionych tekstów  przed zakwalifikowaniem do druku.

4) Przyjmowanie i opracowanie ogłoszeń drobnych.

5) Współpraca z mediami – przygotowywanie i przesyłanie artykułów dot. gminy.

6) Wprowadzanie wiadomości, informacji, zdjęć i moderacja ogłoszeń na stronę internetową www.kornik.pl

7) Pełnienie dyżurów w weekendy w Kórnickim Centrum Informacji w sezonie od maja do września.   

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr.133, poz. 883, ze zm.)”

 Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 21 kwietnia 2015 r. do godziny 15.30.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem
"Oferta pracy – specjalista w Wydziale Promocji Gminy, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Kórniku,
 
Pl. Niepodległości 1 – sekretariat burmistrza (I piętro), lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz ewentualnej rozmowy z kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

           Jerzy Lechnerowski

Konkurs na Dyrektora Szkoły - SP w Radzewie, SP nr 2 w Kórniku-Bninie, SP w Kamionkach

(Podstawa prawna: zarządzenia nr 47/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 marca 2015 r.)

Ogłoszenie o konkursie Burmistrz  Miasta i Gminy Kórnik ogłasza konkurs  na kandydata na stanowisko dyrektora

1. Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3;

2. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej – Potulickiej w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11;

3. Szkoły Podstawowej  w Kamionkach, ul. Mieczewska 36.

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek  (Dz. U. 2009, Nr 184, poz. 1436 ze zm.).

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek  (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).

§ 1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej  szkole;

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;  

4) uzyskał:

a)  co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)  pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz.191), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168). 

§ 2. Stanowisko dyrektora w publicznej szkole podstawowej  może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, lub szkole i spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-9.

§ 3.  Stanowisko dyrektora w publicznej szkole podstawowej  może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) ukończyła studia magisterskie;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 7 i 9.

§ 4 . Stanowisko dyrektora w publicznej szkole podstawowej  może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 167), spełniający wymagania określone w § 1, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

II. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 60, poz. 373 ze zm.) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkół  przedszkola;

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

-  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo

-  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4) oryginały  lub  poświadczone  przez  kandydata  za  zgodność  z  oryginałem   kopie  dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa  w pkt. 3,

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na  stanowisku kierowniczym,

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz. U. 2013 poz. 168)

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1388),

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo  o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. 2012, poz. 572 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta  z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 zm.) w celach przeprowadzenia konkursu  na stanowisko dyrektora.

Kandydaci obowiązani są przedłożyć komisji konkursowej  oryginały dokumentów, o których mowa w ust. II pkt. 2, 4, 5, 11 i 12 (w przypadku gdy w ofercie przedłożono jedynie kopie poświadczone przez kandydata).  Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane; w przypadku składania kserokopii oryginałów dokumentów winny być one poświadczone za zgodność z oryginałem. Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia (lekarz medycyny pracy). 

III. Oferty  z w/w dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym ( także e-mailowym  i numerem telefonu) i  dopiskiem:

 ,,Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  

w …………………………”

 na adres: Urząd Miejski  w Kórniku , plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

 w terminie do  dnia 16 kwietnia 2015r. r.  do godz. 15.30 

 Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa, powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik. 

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie i za pomocą poczty e-mail). 

 Pobierz zarządzenie: - PDF

Ogłoszenie o naborze pracownika do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku

Ogłoszenie o naborze pracownika do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku

ogłasza  nabór na  stanowisko 

Instruktora terapii zajęciowej w wymiarze pełnego etatu

 

Niezbędne wymagania

 1. obywatelstwo polskie
 2. pełna zdolność do czynności prawnych
 3. korzystanie w pełni z praw publicznych
 4. niekaralność za przestępstwa umyślne
 5. posiadanie tytułu zawodowego w zawodzie instruktor terapii zajęciowej, lub ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa i uzyskanie tytułu licencjata
 6. co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku w bezpośrednim kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi

      Wymagane dokumenty

 1.     Życiorys;

 2.     List motywacyjny;

 3.     Dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje;

 4.     Kopie świadectw pracy;

 5.     Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

 6.    Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;

 7.     Referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy lub z innych instytucji;

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 26 marca 2015 r. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy – instruktor terapii zajęciowej” w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kórniku, przy ul. 20 Października 69, 62-035 Kórnik. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz ewentualne rozmowy z kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do ŚDS po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do  10 kwietnia 2015r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl).

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty  ds. inwestycji

w Urzędzie Miejskim w Kórniku w wymiarze pełnego etatu.

 

 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) posiada minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań inwestycyjnych ,

6) preferowane  wykształcenie wyższe - kierunek : budownictwo drogowe,

8) kandydat powinien posiadać  prawo jazdy  kat. B,

9) posiada znajomość ustaw:

   - o samorządzie gminnym,

   - prawo budowlane

   - prawo zamówień publicznych.

 

 II. Wymagania dodatkowe kandydata:

1)      komunikatywność

2)      bardzo dobra znajomość obsługi komputera  w zakresie Microsoft Office.

    

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) kserokopia dowodu osobistego,

9) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr.133, poz. 883, ze zm.)”

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 20 marca  2015 r, w  Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kórniku (I piętro) do godziny 15.30. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  „Konkurs na stanowisko specjalisty  ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Kórniku.” Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi do dnia 31 marca 2015 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

 

 

   Burmistrz  Miasta i Gminy

 

 

Jerzy Lechnerowski

 

 

 

Kórnik,   03 marca  2015 roku

Stowarzyszenie Metropolia Poznań poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

  
Stowarzyszenie Metropolia Poznań 
poszukuje kandydatów na stanowisko: 
Specjalista  ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
 
Wymagania niezbędne: 

- wykształcenie wyższe - magisterskie, 

- znajomość języka angielskiego, 

- znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, 

- znajomość zasad realizacji projektów współfinansowanych przez UE, preferowane doświadczenie związane z oceną projektów, 

- przynajmniej 3 lata stażu pracy na stanowiskach związanych z projektami UE. 

 
Oferty kandydatów powinny zawierać: 

- CV, 

- List motywacyjny, 

- Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [ Dz. U. nr 133, poz.883]. 

 
 
Oferty proszę kierować wyłącznie na adres e-mail: 
rekrutacja@metropoliapoznan.pl 
w terminie do dnia 27 lutego 2015 roku 
 

Ogłoszenie o pracy na stanowisku głównego księgowego

 

 NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 1/2 ETATU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KÓRNIKU 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej, ul. Armii Krajowej 11, 62-035 Kórnik

 OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO SZKOŁY

W WYMIARZE ½ ETATU

 

I.                    Wymagania niezbędne kandydata. Kandydat powinien:

1.       Posiadać obywatelstwo polskie;

2.       Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

3.       Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

4.       Posiadać nieposzlakowaną opinię;

5.       Posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;

6.       Posiadać odpowiednie wykształcenie ekonomiczne (alternatywnie):

-        Ekonomiczne jednolite studia;

-        Ekonomiczne wyższe studia zawodowe;

-        Uzupełniające, ekonomiczne studia magisterskie;

-        Ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3- letnią praktykę na w/w stanowisku;

7.       Znać techniki komputerowe i program „PROGMAN”

8.       Umieć prowadzić pełną księgowość budżetową (sporządzanie deklaracji podatkowych, deklaracji VAT, deklaracji i rozliczeń z ZUS, sprawozdawczości budżetowej,  prowadzenie rachunkowości, znajomość kadr, płac, ewidencji środków trwałych, prowadzenie pełnej dokumentacji księgowości szkolnej).

 

II.                 W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria:

1.       Predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

2.       obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych przez kandydata;

3.     doświadczenie w pracy w księgowości budżetowej:

4.       osiągnięcia zawodowe w poprzednich miejscach pracy;

5.     umiejętność pracy w zespole.

 

III.               Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.       Życiorys (CV)

2.       List motywacyjny

3.       Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;

4.       Kopie świadectw pracy;

5.       Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;

6.       Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

7.       Zaświadczenie o stanie zdrowia;

8.       Oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z póź. zm.).

Mile widziane referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy lub z innych instytucji.

 Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 
5 marca 2015 r. do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem 
"Oferta pracy – Główny Księgowy”
w  sekretariacie 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11,
62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kórniku (http://bip.kornik.pl)

 

 

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku

Zofia Talarczyk