logo
logo bip

Ogłoszenie wyniku o naborze OPS.110.3.2017

Ogłoszenie wyniku o naborze OPS.110.3.2017

na stanowisko:

 inspektora do spraw świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 • Pani Estera Bielawska zamieszkała Parzęczewo

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne

O wyborze kandydatki zdecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono przygotowanie merytoryczne. 

DYREKTOR Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie

DYREKTOR  Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie zgodnie z art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.)  

   OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

NAZWA STANOWISKA PRACY:

PRACOWNIK OBSŁUGI - SPRZĄTACZKA

 MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie,

ul. Szkolna 3, 62-023 Gądki

 

WYMIAR ETATU: cały etatu

PODSTAWA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę

  

        1. Wymagania formalne:  

- Obywatelstwo polskie,  

- Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- Niekaralność. Kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, 

- Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki w szkole,
- Wykształcenie: zawodowe lub podstawowe.

 2. Wymagania dodatkowe:

-    Umiejętność pracy w zespole, łatwe nawiązywanie kontaktu z dziećmi i ludźmi, takt, cierpliwość i wyrozumiałość.
-    Wysokie umiejętności komunikacyjne.
-    Kreatywność, dyspozycyjność, sumienność, dokładność, odpowiedzialność.
-    Odporność na stres.
-    Obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość i mienie placówki.

 3. Warunki pracy i płacy:  

Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Wynagrodzenie wg ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 ? tekst jednolity z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2017r. poz. 1621) i Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie z dnia 6 września 2017r.

 

 Przewidywany zakres wykonywanych zadań:  

 1. Czynności w zakresie utrzymania porządku na terenie podlegającym opiece pracownika.
 2. Współpraca z nauczycielami oraz personelem zatrudnionym w szkole.  
 3. Inne czynności wynikające z organizacji pracy, powierzone przez dyrektora szkoły.

       

   4.  Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny i CV.
 2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 3. Dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie.
 4. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm.)na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Powyższe dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

Sekretariat czynny w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

lub przesłać na adres:

 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie,

ul. Szkolna 3, 62-023 Gądki

z dopiskiem NABÓR  PRACOWNIK OBSŁUGI - SPRZĄTACZKA

 

w terminie do 3 STYCZNIA 2018 roku.

 

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 5 stycznia 2018r.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.kornik.pl oraz stronie internetowej szkoły www.sprobakowo.kornik.pl

Ogłoszenie o naborze pracownika do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku

Ogłoszenie o naborze pracownika do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku

ogłasza  nabór na  stanowisko 

 Psychologa w wymiarze pełnego etatu 

Niezbędne wymagania

 1. obywatelstwo polskie
 2. pełna zdolność do czynności prawnych
 3. korzystanie w pełni z praw publicznych
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 5. niekaralność za przestępstwa umyślne
 6. wykształcenie wyższe magisterskie w kierunku psychologia
 7. co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe  na stanowisku w bezpośrednim kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi

 

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria:

1. predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

2. obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

3. osiągnięcia zawodowe w poprzednich miejscach pracy,

4. umiejętność tworzenia pozytywnych relacji z podopiecznymi;

 

Wymagane dokumenty

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje;
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 5. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 29 grudnia 2017 r. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy? w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kórniku, przy ul. 20 Października 69, 62-035 Kórnik. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz ewentualne rozmowy z kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do ŚDS po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do  12 stycznia 2018 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl).

 

Zakres obowiązków i uprawnień pracownika: 

 1. udzielanie fachowej pomocy psychologicznej uczestnikom ŚDS,
 2. poradnictwo indywidualne, grupowe i rodzinne,
 3. wzmacnianie zdolności uczestników i ich rodzin do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz dalszego pozytywnego rozwoju rodziny,
 4. prowadzenie obserwacji uczestników,
 5. diagnoza potrzeb bytowych, socjalnych, emocjonalnych, zdrowotnych, społecznych uczestników z ustaleniem zakresu możliwości samoobsługi własnej osoby
 6. proponowanie form oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych w odniesieniu do poszczególnych uczestników,
 7. podejmowanie działań zmierzających do ogólnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy jego zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania i funkcjonowania społecznego,
 8. stałe czuwanie nad respektowaniem potrzeb emocjonalnych, społecznych i poznawczych wszystkich uczestników przez personel opiekuńczy i terapeutyczny,
 9. prowadzenie zajęć terapeutycznych zgodnie z opracowanym planem postępowania wspierająco ? aktywizującego,
 10. ocenianie umiejętności zdobytych przez uczestników w czasie zajęć terapeutycznych;
 11. pomoc przy karmieniu uczestnika, o ile stan zdrowia wymaga tej czynności,
 12. pomoc uczestnikom przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, o ile stan zdrowia uczestnika tego wymaga,
 13. opieka nad uczestnikami w trakcie dowozów, 
 14. współpracę, integrację z innymi Środowiskowymi Domami Samopomocy i placówkami działającymi w obszarze pomocy społecznej;
 15. współdziałanie z Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy oraz z innymi pracownikami przy ustalaniu indywidualnych programów, 

NABÓR NA STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA DS. PŁAC W PRZEDSZKOLU NR 1 IM. MISIA USZATKA W KÓRNIKU

Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko starszego referenta ds. płac

1. Warunki zatrudnienia:

                a) forma zatrudnienia ? umowa o pracę

                b) wymiar zatrudnienia ? 1/5 etatu

2. Wymagania związane ze stanowiskiem

a) niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • co najmniej wykształcenie średnie ekonomiczne,
 • znajomość zagadnień w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ustawy Prawo Oświatowe, ustawa Karta Nauczyciela, ustawa o pracownikach samorządowych,  
 • umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet Office, program płacowy Progman),
 • wysoka kultura osobista.

b) dodatkowe:

 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • sumienność,
 • umiejętność planowania,
 • umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres zadań:

 • sporządzanie list płac i wszelkich dokumentów związanych z obsługą wynagrodzeń,
 • obsługa programu płace oraz ewidencjonowanie, rozliczanie i kontrolowanie czasu pracy pracowników,
 • sporządzanie deklaracji PIT, deklaracji do ZUS, oraz SIO,
 • prowadzenie rejestru kart czasu pracy, zwolnień lekarskich, urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych pracowników,
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sporządzania obowiązkowej sprawozdawczości pracowniczej oraz informacji z zakresu zatrudnienia,
 • obsługa administracyjno-biurowa zadań związanych ze stanowiskiem starszego referenta ds. płac.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV, list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni  z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
 • klauzula o treści: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2016r. poz. 922)?.

 Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 20 grudnia 2017r. do godz. 15.00

 Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Oferta pracy ? starszy referent ds. płac? w administracji Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka ul. prof. Zbigniewa Steckiego 11, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą na adres przedszkola z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postepowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl).

NABÓR NA STANOWISKO NAUCZYCIELA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. TYTUSA DZIAŁYŃSKIEGO w KÓRNIKU

NABÓR NA STANOWISKO NAUCZYCIELA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. TYTUSA DZIAŁYŃSKIEGO w KÓRNIKU

 

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 im. TYTUSA DZIAŁYŃSKIEGO w KÓRNIKU ogłasza nabór na stanowisko NAUCZYCIELA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 1. Warunki zatrudnienia: 

a)                forma zatrudnienia  umowa o pracę na zastępstwo; 

b)                wymiar zatrudnienia  24 godziny  (w godzinach przedpołudniowych). 

 

2.         Wymagania związane ze stanowiskiem 

a)                  niezbędne: 

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • posiadanie kwalifikacji z zakresu edukacji wczesnoszkolnej
 • posiadanie predyspozycji do pracy z dziećmi;

 b)            dodatkowe:   

 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • sumienność,
 • umiejętności planowania,
 • umiejętność pracy w zespole,

3.       Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV, list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
 • klauzula o treści: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)?.

  Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 20 grudnia  2017 r. do godz.15:00

Oferty należy składać w  sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku , ul .Dworcowa 11,

 Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)

Wynik postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki WODKOM

Wynik postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki WODKOM - pobierz

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. KADR I PŁAC PRZEDSZKOLA KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWIE

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY                  DS. KADR  I PŁAC PRZEDSZKOLA KOLOROWY ŚWIAT W SZCZODRZYKOWIE

Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds.  Kadr i Płac.

 

 1. Warunki zatrudnienia: 

a)                forma zatrudnienia ? umowa o pracę; 

b)                wymiar zatrudnienia ? 1/4 etatu (w godzinach przedpołudniowych). 

 

2.         Wymagania związane ze stanowiskiem 

a)                  niezbędne: 

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • posiadanie wykształcenia wyższego ekonomicznego, prawniczego lub z zakresu  zarządzania personelem /licencjat/;
 • posiadanie 3-letniego stażu pracy na podobnym stanowisku;
 • posiadanie znajomości  zagadnień w zakresie prawa pracy, ustawy Prawo Oświatowe, Karty Nauczyciela, znajomość przepisów prawa samorządowego, przepisów o ubezpieczeniach społecznych, ustawy o zamówieniach publicznych;
 • umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Widows 7, pakiet biurowy Microsoft Office, Excel, Lex);
 • wysoka kultura osobista.

 b)            dodatkowe:   

 • komunikatywność,
 • referencje z poprzednich zakładów pracy,
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • sumienność,
 • umiejętności planowania,
 • umiejętność pracy w zespole,

 3.          Zakres zadań:

 • sporządzanie  dokumentów z zakresu  prawa pracy i spraw pracowniczych;
 • prowadzenie akt osobowych i wszelkiej dokumentacji z tego wynikającej  dla  pracowników  jednostek;
 • organizowanie okresowych  przeglądów kadrowych  oraz ocen kwalifikacyjnych pracowników;
 • prowadzenie spraw związanych  z realizacją zadań i celów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • obsługa programu kadry oraz ewidencjonowanie, rozliczanie i  kontrolowanie czasu pracy pracowników;
 • sporządzanie list płac  i  wszelkich dokumentów związanych z obsługą wynagrodzeń;
 • naliczanie  zaliczek na podatek i składek ZUS, oraz sporządzanie deklaracji PIT, RP-7, deklaracji do ZUS, prowadzenie rejestru kart czasu pracy, zwolnień lekarskich, urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych pracowników;
 • załatwianie spraw emerytalno-rentowych  pracowników;
 • kierowanie  pracowników na szkolenia  z zakresu bhp oraz na  badania  profilaktyczne i  bieżąca ich aktualizacja;
 • przygotowanie  dokumentacji niezbędnej do sporządzania obowiązkowej sprawozdawczości pracowniczej oraz informacji z zakresu zatrudnienia;
 • prowadzenie spraw z związanych z  dyscypliną pracy;
 • obsługa administracyjno - biurowa zadań związanych ze stanowiskiem specjalisty ds. kadr;

 4.       Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV, list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia;
 • klauzula o treści: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)?.

  Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 18 grudnia  2017 r. do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta pracy ? specjalista ds. Kadr i Płac? w  sekretariacie Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie , ul .Dworcowa 11, 62-035  Kórnik  lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

 Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównej księgowej w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku w wymiarze pełnego etatu.

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko 

   Głównej księgowej w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu ?OAZA? w Kórniku w wymiarze pełnego etatu.

  Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 Panią Annę Grzeszczak

zamieszkałą  w  Gowarzewie 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna  Grzeszczak  posiada  wykształcenie wyższe związane z prowadzeniem rachunkowości. Pracowała wcześniej na stanowiskach pozwalających zdobyć doświadczenie z zakresu księgowości budżetowej. Posiada doświadczenie w pracy na stanowisku głównej księgowej. Jest osobą komunikatywną, wypowiadała  się w sposób jasny, poprawny i zdecydowany. 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. związanych ze zbiorowym transportem publicznym, z energią elektryczną i paliwami gazowymi w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu.

 Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko 

   specjalisty  ds. związanych ze zbiorowym  transportem publicznym, z energią elektryczną i paliwami gazowymi

w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu.

 

 Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 Panią Annę Borowiak

zamieszkałą  w  Lucinach 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna  Borowiak  posiada  wykształcenie wyższe. Wykazała się znajomością przepisów z zakresu  ustawy o  publicznym transporcie  zbiorowym oraz kodeksu  postępowania  administracyjnego, odpowiadając na wszystkie zadane  pytania. Jest osobą komunikatywną, wypowiadała  się w sposób jasny, poprawny i zdecydowany. Przedstawiła własne logiczne przemyślenia, które prowadziłyby  do rozwiązania wskazanego  problemu. 

Burmistrz  Miasta  i  Gminy

Jerzy Lechnerowski

Kórnik, dnia   30 listopada   2017 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko

ds. księgowości budżetowej

w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Kórnik 

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 Panią Natalię Kazyakę

zamieszkałą w  Prusinowie

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

Pani Natalia Kazyaka  posiada  wymagane wykształcenie oraz doświadczenie. Wykazała  się biegłą   znajomością  przepisów : ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz wiedzą na temat klasyfikacji budżetowej i zagadnień związanych z ewidencją zaangażowania. Dodatkowo Pani Natalia Kazyaka posiada doświadczenie  w prowadzeniu kasy.

 

Burmistrz Miasta i  Gminy

Jerzy Lechnerowski

Kórnik, dnia   30 listopada   2017 r.

Informacja o wynikach naboru na pracownika w Przedszkolu nr 2 Cztery Pory Roku w Kórniku

Informacja o wynikach naboru na pracownika gospodarczego w Przedszkolu nr 2 Cztery Pory Roku w Kórniku

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 Pana

 Adama Palacza

zamieszkałego  w  Błażejewku

 

Na konkurs wpłynęły 3 oferty. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono z 2 kandydatami.

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Podczas  rozmowy  kwalifikacyjnej   Pan   Adam Palacz  wykazał   się   wiedzą i doświadczeniem zawodowym.  Kandydat  spełnił  warunki  i  oczekiwania   stawiane osobie  wykonującej  zadania  na  przedmiotowym  stanowisku.  Posiadane kwalifikacje i  umiejętności  zdobyte  podczas  dotychczasowego  zatrudnienia   dają  gwarancję właściwego   wywiązania   się   z   powierzonych   zadań  i   obowiązków. 
Dyrektor Przedszkola nr 2 ?Cztery Pory Roku: w Kórniku

Iwona Justkowiak

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kucharza w Przedszkolu nr 2 Cztery Pory Roku w Kórniku

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 Panią

 Sylwię Jakubowską

zamieszkałą  w  Kórniku

 

Na konkurs wpłynęły 3 oferty. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono z wszystkimi  kandydatami.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Podczas  rozmowy  kwalifikacyjnej   Pani   Sylwia Jakubowska  wykazała   się   wiedzą i umiejętnościami  zawodowymi.  Kandydatka  spełniła  warunki  i  oczekiwania   stawiane osobie  wykonującej  zadania  na  przedmiotowym  stanowisku.  Posiadane kwalifikacje dają  gwarancję właściwego   wywiązania   się   z   powierzonych   zadań  i   obowiązków. 

Dyrektor Przedszkola nr 2 ?Cztery Pory Roku: w Kórniku

Iwona Justkowiak

Ogłoszenie OPS.110.3.2017

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku

zaprasza kandydatów chcących podjąć pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku ul. Poznańska 34a na stanowisku

inspektora do spraw świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych

w wymiarze pełnego etatu
Miejsce zatrudnienia: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku ul. Poznańska 34a. 

1. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

- posiadanie obywatelstwa polskiego;

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora do spraw świadczeń pomocy społecznej

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych;
- posiadanie nieposzlakowanej opinii,

- wykształcenie minimum średnie

- znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,  kodeksu postępowania administracyjnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku inspektora do spraw świadczeń pomocy społecznej

- umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną;
- dobra znajomość obsługi komputera ( edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet, poczta elektroniczna, praca w systemie POMOST, obsługa aplikacji CAS )
2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 • mile widziane doświadczenie zawodowe w tym praktyka, staż

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
Do zadań inspektora do spraw świadczeń pomocy społecznej  należy w szczególności:
- przygotowywanie decyzji o przyznaniu pomocy finansowej, usługowej i rzeczowej,

- przygotowywanie i kompletowanie dokumentów w celu umieszczenia  w  domu pomocy społecznej, ośrodku  wsparcia,

- rejestracja decyzji i przekazywanie ich zainteresowanym, 

- opracowywanie sprawozdań i analiz oraz bilansów potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz  weryfikacja wypłacanych świadczeń

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 Praca przy komputerze w siedzibie tut. ośrodka. 

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

- list motywacyjny;

 • życiorys (CV)

     - dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy ? kopie świadectw pracy;
      - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół);

     - kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy;

 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych 
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności;

- oświadczenie o braku przeciwwskazań o stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku pracownik socjalny;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;

 Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15.00, za pośrednictwem poczty lub na adres mailowy agnieszkam@ops.kornik.pl w terminie do 13.12.2017 r. z dopiskiem : inspektor do spraw pomocy społecznej

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacje / dokumenty nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.

Informacja o wyborze osoby na stanowisko pomocnicze umieszczona zostanie na stronie internetowej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

Ogłoszenie wyniku o naborze OPS.110.2.2017

 Ogłoszenie wyniku o naborze OPS.110.2.2017 na stanowisko pomocnicze pracownika socjalnego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:
Pani Mirela Słomińska zamieszkała w Gowarzewie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne.
O wyborze kandydatki zdecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono przygotowanie merytoryczne.

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO KÓRNICKIEGO CENTRUM REKREACJI I SPORTU OAZA

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

KÓRNICKIEGO CENTRUM REKREACJI I SPORTU OAZA

 

Dyrektor Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego jednostki budżetowej
 Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA.  

1.Warunki zatrudnienia:

A) forma zatrudnienia - umowa o pracę;

B) wymiar zatrudnienia - cały etat.

2. Wymagania stawiane kandydatowi:

A) niezbędne:

- obywatelstwo polskie;

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

- wykształcenie (jeden z poniższych warunków):

a) ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,

b)  średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,

c) osoba wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku głównego księgowego;

B) dodatkowe:

- znajomość programów finansowo-księgowych;

- znajomość rachunkowości budżetowej i obowiązujących w niej zasad;

- umiejętność samodzielnej organizacji pracy;

- umiejętność analitycznego myślenia;

- umiejętność rozwiązywania problemów;

- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;

-sumienność, dokładność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole,  właściwa postawa etyczna, komunikatywność.

- mile widziane doświadczenie w prowadzeniu księgowości budżetowej. 

3. Zakres zadań:

- prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej;

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

- kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

- kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

-opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych;

- opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki;

- kompletowanie dokumentów finansowo - księgowych, dokonywanie przelewów;

- dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych;

- prowadzenie ewidencji finansowo - księgowej;

- prowadzenie obsługi kasowej;

- prowadzenie rozliczeń zapasów magazynowych;

- prowadzenie ewidencji majątku;

- nadzór nad rozliczaniem inwentaryzacji majątku;

- sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;

- wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

4. Wymagane dokumenty:

a)      życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

b)      list motywacyjny,

c)      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

d)     kopie świadectw pracy,

e)      kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

f)       podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

g)      podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

h)      klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016, poz. 922).  

 Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. w  sekretariacie KCRiS OAZA ul. Ignacego Krasickiego 1 (I piętro) do godziny 15.00.  Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA. 

Zgłoszenie można również przesłać pocztą na adres Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku, ul. I. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do KCRiS OAZA po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz na stronie internetowej KCRiS OAZA Kórnik. 

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. KADR I PŁAC PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA W KAMIONKACH

Przedszkole i Żłobek w Kamionkach ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds.  Kadr i Płac.

 

 1. Warunki zatrudnienia: 

a)                forma zatrudnienia ? umowa o pracę; 

b)                wymiar zatrudnienia ? 1/2 etatu (w godzinach przedpołudniowych). 

 

2.         Wymagania związane ze stanowiskiem 

a)                  niezbędne: 

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • posiadanie wykształcenia wyższego ekonomicznego, prawniczego lub z zakresu  zarządzania personelem /licencjat/;
 • posiadanie 3-letniego stażu pracy na podobnym stanowisku;
 • posiadanie znajomości  zagadnień w zakresie prawa pracy, ustawy Prawo Oświatowe, Karty Nauczyciela, znajomość przepisów prawa samorządowego, przepisów o ubezpieczeniach społecznych, ustawy o zamówieniach publicznych;
 • umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Widows 7, pakiet biurowy Microsoft Office, Excel, Lex);
 • wysoka kultura osobista.

 b)            dodatkowe:   

 • komunikatywność,
 • referencje z poprzednich zakładów pracy,
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • sumienność,
 • umiejętności planowania,
 • umiejętność pracy w zespole,

 3.          Zakres zadań:

 • sporządzanie  dokumentów z zakresu  prawa pracy i spraw pracowniczych;
 • prowadzenie akt osobowych i wszelkiej dokumentacji z tego wynikającej  dla  pracowników  jednostek;
 • organizowanie okresowych  przeglądów kadrowych  oraz ocen kwalifikacyjnych pracowników;
 • prowadzenie spraw związanych  z realizacją zadań i celów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • obsługa programu kadry oraz ewidencjonowanie, rozliczanie i  kontrolowanie czasu pracy pracowników;
 • sporządzanie list płac  i  wszelkich dokumentów związanych z obsługą wynagrodzeń;
 • naliczanie  zaliczek na podatek i składek ZUS, oraz sporządzanie deklaracji PIT, RP-7, deklaracji do ZUS, oraz SIO;
 • prowadzenie rejestru kart czasu pracy, zwolnień lekarskich, urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych pracowników;
 • załatwianie spraw emerytalno-rentowych  pracowników;
 • kierowanie  pracowników na szkolenia  z zakresu bhp oraz na  badania  profilaktyczne i  bieżąca ich aktualizacja;
 • przygotowanie  dokumentacji niezbędnej do sporządzania obowiązkowej sprawozdawczości pracowniczej oraz informacji z zakresu zatrudnienia;
 • prowadzenie spraw z związanych z  dyscypliną pracy;
 • obsługa administracyjno ? biurowa zadań związanych ze stanowiskiem specjalisty ds. kadr;

 4.       Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV, list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia;
 • klauzula o treści: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

  Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 24 listopada 2017 r. do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Oferta pracy ? specjalista ds. Kadr i Płac? w  sekretariacie Przedszkola i Żłobka w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

 Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)

OGŁOSZENIE O NABORZE...

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs  na  stanowisko   specjalisty  ds. inwestycji

w Urzędzie Miejskim w Kórniku w wymiarze pełnego etatu. 

 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) posiada minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań inwestycyjnych ,

6) posiada  wykształcenie  minimum  średnie  - kierunek : budownictwo drogowe,

7) kandydat powinien posiadać  prawo jazdy  kat. B,

8) posiada znajomość ustaw:

   - o samorządzie gminnym,

   - prawo budowlane

   - prawo zamówień publicznych.

 II. Wymagania dodatkowe kandydata:

1)      Komunikatywność,

2)      bardzo dobra znajomość obsługi komputera  w zakresie Microsoft Office.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w  pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) kserokopia dowodu osobistego,

9) klauzula o treści: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016, poz. 922)?

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 11 grudnia  2017 r, w  Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kórniku (I piętro) do godziny 15.30. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  ?Konkurs na stanowisko specjalisty  ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Kórniku.? Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12 stycznia 2018 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

Burmistrz  Miasta i Gminy

Jerzy Lechnerowski

Kórnik,   17 listopada  2017 roku

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko Specjalisty ds. inwestycji w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Kórnik

 Informuję,  że   na   stanowisko  specjalisty ds. inwestycji   Komisja  Konkursowa  wybrała :

 Pana 

Daniela  Gawłowskiego 

Zamieszkałego w Czmoniu

  

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

Podczas  rozmowy  kwalifikacyjnej   Pan   Daniel   Gawłowski  wykazał   się   wiedzą i doświadczeniem zawodowym.  Kandydat  spełnił  warunki  i  oczekiwania   stawiane osobie  wykonującej  zadania  na  przedmiotowym  stanowisku.  Posiadane kwalifikacje i  umiejętności  zdobyte  podczas  dotychczasowego  zatrudnienia   dają  gwarancję właściwego   wywiązania   się   z   powierzonych   zadań  i   obowiązków.

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                 Jerzy Lechnerowski

Kórnik, dnia   14  listopada   2017  r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs  na  stanowisko   specjalisty  ds. związanych ze zbiorowym  transportem publicznym, z energią elektryczną i paliwami gazowymi

w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu.

 

 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) minimum  wykształcenie  średnie - kierunek:  administracja publiczna, energetyka, transport,

6) posiada  znajomość  ustaw:  o publicznym  transporcie  zbiorowym, o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego;  o drogach  publicznych, prawo energetyczne,

7) kandydat powinien posiadać  prawo jazdy  kat. B.

 

 II. Wymagania dodatkowe kandydata:

  1) bardzo dobra znajomość obsługi komputera  w zakresie Microsoft Office,

 2) komunikatywność.

    

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) kserokopia dowodu osobistego,

9) klauzula o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016, poz. 922)"

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 17 listopada 2017 r., w  Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (I piętro) do godziny 15.00. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  "Konkurs na stanowisko specjalisty  ds. związanych ze  zbiorowym transportem publicznym, energią elektryczną i paliwami gazowymi   w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjne O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów  kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy

    Jerzy Lechnerowski

 

Kórnik,  3  listopada  2017 roku

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko

specjalisty ds. gospodarki odpadami komunalnymi

w  Urzędzie Miasta  i  Gminy   Kórnik

 

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 

Panią

 Joannę  Jakubowicz

zamieszkałą  w  Czerlejnku

 

Na konkurs wpłynęło 7 ofert, 3 nie spełniały wymogów formalnych. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono z 4 kandydatami.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani   Joanna Jakubowicz  posiada  wykształcenie wyższe, wykazała się  wiedzą z przepisów prawnych  - Ustawa Ordynacja podatkowa, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o odpadach, Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego. Ma doświadczenie  zawodowe w pracy w  administracji publicznej. Wykazała  się znajomością  zagadnień  związanych ze stanowiskiem  specjalisty ds. gospodarki  odpadami   w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Kórnik.

 

 

                                                                                                    Burmistrz Miasta i  Gminy

                                                                                                        Jerzy Lechnerowski

  

Kórnik, dnia   31 października   2017 r.

Ogłoszenie o naborze pracownika socjalnego - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku

zaprasza kandydatów chcących podjąć pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku ul. Poznańska 34a na stanowisku:

pracownika socjalnego

w wymiarze pełnego etatu, umowa na zastępstwo.
Miejsce zatrudnienia: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku ul. Poznańska 34a. 

1. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

- posiadanie obywatelstwa polskiego;

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych;
- posiadanie nieposzlakowanej opinii,

 - wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 i art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. ) tj.

   -  posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub do dnia 31 grudnia 2013r.

         -     ukończenie  studiów wyższych  o specjalności przygotowującej do zawodu    pracownika socjalnego na jednym    z kierunków; pedagogika, pedagogika specjalna,     politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

- znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu postępowania administracyjnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego;

- umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną;
- dobra znajomość obsługi komputera.
2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 • mile widziane doświadczenie zawodowe w tym praktyka, staż - w prowadzeniu szeroko pojętej pracy socjalnej, a także posiadanie prawa jazdy kat.B;

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
- praca socjalna;

- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

- pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

- udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

- inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca częściowo w terenie w miejscu zamieszkania klientów. Praca przy komputerze w siedzibie tut. ośrodka. 

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

- list motywacyjny;

 • życiorys (CV)

      - dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy ? kopie świadectw pracy;
       - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół);

      - kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy;

 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych 
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności;

- oświadczenie o braku przeciwwskazań o stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku pracownik socjalny;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;

 Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15.00, za pośrednictwem poczty lub na adres mailowy agnieszkam@ops.kornik.pl w terminie do 27.10 .2017 r. z dopiskiem PRACOWNIK SOCJALNY .

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacje / dokumenty nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.

Informacja o wyborze osoby na stanowisko pomocnicze umieszczona zostanie na stronie internetowej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

Możliwość przedłużenia umowy.  

 

Konkurs na stanowisko d/s księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i  Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko  d/s  księgowości budżetowej

w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu.

 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) posiada wykształcenie wyższe (ekonomiczne lub administracyjne)

6) posiada staż pracy w księgowości budżetowej,

7) posiada znajomość  zagadnień w zakresie ustawy o rachunkowości, ustawy  o finansach publicznych

8) umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Widows 7, pakiet biurowy Microsoft Office, Excel, programy finansowo-księgowe),

 

II. Wymagania dodatkowe kandydata:  

1)      komunikatywność

3)      odpowiedzialność,

4)      sumienność,

5)      umiejętności analityczne

6)      umiejętność pracy w zespole.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie centralnego rejestru faktur.
 2. Przygotowanie faktur do księgowania.
 3. Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 4. Bieżący monitoring faktur pod względem terminu płatności.
 5. Ewidencja księgowa zaangażowania.
 6. Ewidencja dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz wprowadzanie przelewów do programu bankowego.
 7. Rozliczanie podatku akcyzowego i wprowadzanie przelewów do programu bankowego.
 8. Księgowanie w zastępstwie faktur zakupu i przygotowywanie przelewów.
 9. Prowadzenie w zastępstwie kasy.
 10. Przeprowadzanie wraz z Kierownikiem Wydziału Gospodarki Finansowej kontroli kasowej w podległych jednostkach

 

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) klauzula o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922)" 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 10 listopada  2017r, w  Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (I piętro) do godziny 15.00.  Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  "Konkurs na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik." Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

   Jerzy Lechnerowski

 

NABÓR NA STANOWISKO KUCHARZA W PRZEDSZKOLU NR 2 CZTERY PORY ROKU W KÓRNIKU- BNINIE

NABÓR NA STANOWISKO KUCHARZA W PRZEDSZKOLU  NR 2 CZTERY PORY ROKU W KÓRNIKU- BNINIE

 

Dyrektor Przedszkola nr 2 ?Cztery Pory Roku? w Kórniku- Bninie  ogłasza nabór na stanowisko kucharza

1.         Warunki zatrudnienia:

a)        forma zatrudnienia ? umowa o pracę;

b)        wymiar zatrudnienia ? 1/1 etat.

2.         Wymagania związane ze stanowiskiem

a)        niezbędne:

?          obywatelstwo polskie;

?          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

?          minimum wykształcenie zawodowe kierunkowe;

?          stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kucharza.

b)        dodatkowe:

?          umiejętność gotowania i przyrządzania posiłków wg jadłospisu: standardowego; bezmlecznego, bezglutenowego, zgodnego z zasadami zdrowego żywienia;

?          umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń AGD; 

?          umiejętność doboru odpowiednich środków do utrzymania czystości bloku żywienia;

?          pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, właściwa postawa etyczna.

c)       staż pracy: mile widziane osoby z praktyką zawodową na podobnym stanowisku.

 

3.                 Zakres zadań:

?          przygotowywanie  higienicznych posiłków zgodnie z normami żywieniowymi, dbanie o najwyższą ich jakość i smak;

?          stosowanie w pracy  wymogów HCCP,  GHP (dobrej praktyki higienicznej) i GMP (dobrej praktyki produkcyjnej);

?          uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;

?          przestrzeganie zasad technologii i estetyki przygotowywanych posiłków oraz przepisów bhp, ppoż., higieniczno-sanitarnych;

?          mycie naczyń i sprzętu kuchennego zgodnie z obowiązującą instrukcją;

?          utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i ubrań ochronnych;

?          dbanie o czystości pomieszczeń kuchennych, utrzymywanie bieżącej czystości urządzeń gastronomicznych i całego bloku żywieniowego;

?          przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami instytucji sanitarnej;

?          wykonywanie innych zleconych prac na terenie bloku żywieniowego i przedszkola.

4.         Wymagane dokumenty:

?          CV;

?          list motywacyjny;

?          kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje  

i umiejętności zawodowe;

?          oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kucharza;

?          oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

?          oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko kucharza.

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 31 października 2017 r. do godz.15:30 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Oferta pracy ? kucharz? w  Przedszkolu nr 2 ?Cztery Pory Roku? w Kórniku- Bninie, ul. Jeziorna 16, 62-035 lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do przedszkola po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl) 

 

 

 

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO W PRZEDSZKOLU NR 2 CZTERY PORY ROKU W KÓRNIKU- BNINIE

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO W PRZEDSZKOLU NR 2 CZTERY PORY ROKU W KÓRNIKU- BNINIE

Dyrektor Przedszkola nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku- Bninie  ogłasza nabór na stanowisko pracownika gospodarczego

1.         Warunki zatrudnienia:

a)        forma zatrudnienia – umowa o pracę;

b)        wymiar zatrudnienia – 1/2 etat.

c)         zatrudnimy także emeryta lub rencistę

2.         Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) niezbędne:

•             stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

•             niekaralność za przestępstwa umyślne,

•             wykształcenie zawodowe,

3. Zakres zadań:

•             utrzymanie porządku wokół budynku;

•             codzienne sprawdzanie bezpiecznych warunków dla pobytu dzieci na placu zabaw;

•             koszenie trawy w okresie wiosenno-jesiennym;

•             utrzymanie zieleni;

•             odśnieżanie;

•             kontrola sprawności powierzonych urządzeń;

•             drobne remonty i prace naprawcze na terenie obiektu;

•             sprzątanie powierzchni budynku wskazanych przez dyrektora.

4. Wymagane dokumenty:

•             CV;

•             list motywacyjny;

•             świadectwa pracy;

·         oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracownika gospodarczego.

 Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 31 października 2017 r. do godz.15:30

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – pracownik gospodarczy” w  Przedszkolu nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku- Bninie, ul. Jeziorna 16, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami . O terminie i miejscu  rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do przedszkola po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku

zaprasza kandydatów chcących podjąć pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku ul. Poznańska 34a na stanowisku:

pracownika socjalnego

w wymiarze pełnego etatu, umowa na zastępstwo. 
Miejsce zatrudnienia: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku ul. Poznańska 34a. 

1. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

• posiadanie obywatelstwa polskiego;

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;

• niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych;
• posiadanie nieposzlakowanej opinii,

 • wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 i art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. ) tj.

   -  posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub do dnia 31 grudnia 2013r.

         -     ukończenie  studiów wyższych  o specjalności przygotowującej do zawodu    pracownika socjalnego na jednym    z kierunków; pedagogika, pedagogika specjalna,     politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

• znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu postępowania administracyjnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego;

• umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną;
• dobra znajomość obsługi komputera.
2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 • mile widziane doświadczenie zawodowe w tym praktyka, staż - w prowadzeniu szeroko pojętej pracy socjalnej oraz w realizacji projektów socjalnych, a także posiadanie prawa jazdy kat.B;
 • znajomość zagadnień ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym;
 • znajomość zagadnień ustawy o świadczeniu wychowawczym;
 • umiejętność prowadzenia pracy socjalnej i  sporządzania kontraktów socjalnych;
 •  umiejętność skutecznego komunikowania się;
 •  umiejętność pracy zespołowej;
 •  umiejętność organizowania pracy własnej;
 •  umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;
 •  samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 •  zaangażowanie;
  • znajomość lokalnego środowiska;
 •  odporność na sytuacje stresowe;
 •  bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy;
 •  sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
• praca socjalna;

• dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

• udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

• pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

• udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

• pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

• współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

• inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

• współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;

• współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem;
• przygotowanie projektów decyzji administracyjnych;

• praca w programie komputerowym POMOST oraz w aplikacji CAS;

• sporządzanie sprawozdań z  prowadzonego rejonu, udział w tworzeniu statystyki i zapotrzebowania na finansowanie poszczególnych świadczeń z pomocy społecznej oraz z programu dożywianie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ;

 • wspieranie osoby doznającej przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań w kierunku zaprzestania przemocy w rodzinie;

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca częściowo w terenie w miejscu zamieszkania klientów. Praca przy komputerze w siedzibie tut. ośrodka. 

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

• list motywacyjny;

 • życiorys (CV)

      • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy – kopie świadectw pracy;
      • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół);

      • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy;

 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych 
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

• inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności;

• oświadczenie o braku przeciwwskazań o stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku pracownik socjalny;

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;

 Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15.00, za pośrednictwem poczty lub na adres mailowy agnieszkam@ops.kornik.pl w terminie do 27.10 .2017 r. z dopiskiem PRACOWNIK SOCJALNY .

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacje / dokumenty nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.

Informacja o wyborze osoby na stanowisko pomocnicze umieszczona zostanie na stronie internetowej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

  

Pobierz PDF 

 

 

Konkurs na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM Kórnik

Rada Nadzorcza Spółki z o.o. W. K. i U. K. WODKOM Kórnik
z siedzibą przy ul. Poznańskiej 71 c 62-035 Kórnik
ogłasza konkurs na stanowisko:
Prezesa Zarządu Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM Kórnik
 
Pobierz:
treść ogłoszenia 
-Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK 

NABÓR NA STANOWISKO OPERATORA CENTRUM MONITORINGU I ZDARZEŃ

NABÓR  NA STANOWISKO

OPERATORA

CENTRUM MONITORINGU I ZDARZEŃ

 

                            Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik na podstawie art.3a ust.2 Ustawy z dnia 22 marca 1990r., o pracownikach samorządowych ( Dz. U. nr 142 poz. 1593 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych/ miejskich/ (Dz. U. 123 poz.779 ze zm. ) , ogłasza  nabór   na   stanowisko  operatora  Centrum  Monitoringu  i  Zdarzeń – 2 wolne etaty.

 

Wymagania stawiane kandydatowi na operatora:

1.      posiada obywatelstwo polskie;

2.      korzysta w pełni z praw publicznych;

3.      posiada wykształcenie co najmniej średnie ogólne;

4.      kandydat  nie był karany prawomocnym wyrokiem sądu,

5.      jest osobą komunikatywną ,

6.      ma stan zdrowia pozwalający  na pracę na ww. stanowisku

7.      posiada  umiejętności obsługi komputera  w zakresie pakietu Microsoft Office.

8.      cieszy się nienaganną opinią;

 

Wymagania dodatkowe :

 1. wysoka odporność na stres,
 2. znajomość  przepisów prawa o ruchu drogowym, kodeks wykroczeń, prawo karne
 3. zdecydowanie i samodzielność w działaniu
 4. znajomość  topografii  Miasta i Gminy Kórnik

 

Wymagane dokumenty:

1.      życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;

2.      list motywacyjny;

3.      kserokopia dokumentu potwierdzająca wykształcenie;

4.      kserokopia dowodu osobistego;

5.      wypełniony kwestionariusz ( druk można pobrać w siedzibie Straży Miejskiej);

6.      referencje uzyskane od poprzedniego i obecnego pracodawcy;

7.      potwierdzenie o niekaralności;

8.      klauzula o treści : „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z dnia 29 sierpnia 1997r. nr 133 poz. 883 ze zm.).

 

           Oferty można składać w jednostce Straży Miejskiej w Kórniku ul. Poznańska 83 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Operatora Centrum Monitoringu i  Zdarzeń", w terminie  do  dnia  22 września   2017 r. w godz. 7.00-15.00.

O terminie i wyniku  postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni  indywidualnie.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Kórnik

           Jerzy Lechnerowski

 

Kórnik,  12 września   2017 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i  Gminy Kórnik

ogłasza konkurs na stanowisko  specjalisty d/s  gospodarki odpadami komunalnymi

w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu.

 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) posiada wykształcenie wyższe

6) posiada minimum  6 miesięczną  praktykę  w zakresie pracy dot. Gospodarki  odpadami  

    komunalnymi w jednostkach samorządu terytorialnego lub Związku Gmin zajmującego się  

    gospodarką odpadami, Ustawy Oprawo Ochrony Środowiska,

7) posiada  znajomość  przepisów z zakresu  gospodarki odpadami  komunalnymi , tj. Ustawy o

    Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie, Ordynacja Podatkowa, Ustawa o Odpadach, Kodeks

    Postępowania Administracyjnego,

8) posiada umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Widows 7,

    pakiet  biurowy  Microsoft Office, Exce),

 

II. Wymagania dodatkowe kandydata:  

1)      komunikatywność

2)      referencje z poprzednich zakładów pracy

3)      odpowiedzialność,

4)      sumienność,

5)      umiejętności analityczne

6)      umiejętność pracy w zespole.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      prowadzenie spraw dot. Utrzymania porządku i czystości w gminie  wynikających z ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (dalej ucpig),

2)      prowadzenie spraw dot. Gospodarki odpadami wynikającymi  z Ustawy  o odpadach  w tym wydawanie decyzji  w sprawie usunięcia  odpadów z miejsca  nie przeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,

3)      Likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy,

4)      Weryfikacja i kontrola deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5)      Wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami,

6)      Prowadzenie Rejestru  Działalności Regulowanej w zakresie  Odbierania Odpadów Komunalnych od właścicieli nieruchomości,

7)      Udzielanie zezwoleń na  świadczenie usług w zakresie  opróżniania zbiorników bezodpływowych

      i transportu nieczystości ciekłych,

8)      Weryfikacja sprawozdań przedstawionych przez podmioty  odbierające odpady  komunalne od właścicieli  nieruchomości, przez podmioty prowadzące punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz przez podmioty prowadzące  działalność w zakresie odpadów komunalnych  oraz przez  podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

9)      Obsługa systemu informatycznego z zakresu powierzonego stanowiska,

10)   Udostępnianie na stronie internetowej Urzędu Miasta i GMINY Kórnik informacji wynikających z ucpig,

11)   Sporządzanie sprawozdań i analiz  dot. Gospodarki odpadami i utrzymania porządku i czystości w gminie wynikających z  ucpig,

12)   Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych wśród mieszkańców.

13)   Przygotowanie materiałów do postępowania o udzielenie zamówień publicznych na odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

14)   Rozliczanie zakupu materiałów  i usług dot. Gospodarki odpadami,

15)   Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach z zakresu  gospodarki odpadami komunalnymi oraz ich realizacja,

16)   Współpraca z Wydziałem Podatków i Opłat Lokalnych,

17)   Uczestnictwo w komisjach dotyczących gospodarki wodno- ściekowej i gospodarki odpadami.

 

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr.133, poz. 883, ze zm.)”  

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 22 września  2017 r. w  Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (I piętro) do godziny 15.00.  Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  „Konkurs na stanowisko specjalisty  d/s gospodarki odpadami w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik”. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi do dnia 26 września 2017r. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

   Jerzy Lechnerowski

Kórnik, dnia 13 września 2017 r.

Wyniki naboru na stanowiska nauczycielskie oraz administracji i obsługi w Przedszkolu i Żłobku w Kamionkach

Wyniki naboru na stanowiska nauczycielskie oraz administracji i obsługi w Przedszkolu i Żłobku w Kamionkach.

 

Nabór na stanowiska nauczycielskie

Do naboru przystąpiło 86  kandydatek.

Na stanowisko nauczyciela zostały wybrane następujące kandydatki:

 • Katarzyna Kasprzyk,
 • Sylwia Dudziak,
 • Anna Zwierzyńska,
 • Justyna Kwiatkowska,
 • Natalia Ewa Martenka,
 • Katarzyna Brzezińska,
 • Anna Trzebińska,
 • Karolina Majdzińska,
 • Paulina Natczak,
 • Agnieszka Trąbczyńska,
 • Małgorzata Ruszała,
 • Magdalena Frieske – Ratajczak,
 • Patrycja Śliwowska,
 • Alicja Kozakiewicz,
 • Michalina Michalczyk,
 • Monika Faber.

 Wybrane kandydatki spełniły wszystkie wymagania kwalifikacyjne do objęcia stanowiska nauczyciela przedszkola.

 

Nabór na stanowisko pomocy nauczyciela/woźnej

Do naboru przystąpiło 30 kandydatek..

Na stanowisko pomocy nauczyciela/ woźnej zostały wybrane następujące kandydatki:

 • Beata Górska;
 • Beata Litkowska,
 • Natalia Cukrzyńska,
 • Daria Mocholz,
 • Anna Ciesielska – Sieńska,
 • Małgorzata Koszałka,
 • Teresa Giermańska,
 • Renata Dudziak.

 

Wybrane kandydatki spełniły wszystkie wymagania kwalifikacyjne do objęcia stanowiska pomocy nauczyciela/woźnej w  przedszkolu.

 

Nabór na stanowisko intendenta-dietetyka

Do naboru przystąpiło 3 kandydatów. Na stanowisko wybrana została  Beata Łuczak

Wybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania kwalifikacyjne do objęcia stanowiska intendenta-dietetyka w  przedszkolu.

 

Nabór na stanowisko kucharza

Na stanowisko wybrany został Sławomir Perenc.

Wybrana kandydat spełnia wszystkie wymagania kwalifikacyjne do objęcia stanowiska kucharza w przedszkolu.

 

Nabór na stanowisko pomocy kuchennej

Do naboru przystąpiło 9 kandydatów. Na stanowisko wybrane  zostały:

 • Aneta Mirek
 • Katarzyna Koperska

Wybrane kandydatki spełniły wszystkie wymagania kwalifikacyjne do objęcia stanowiska pomocy kuchennej w przedszkolu

 

Nabór na stanowisko ds. kadr i obsługi sekretariatu

Procedurę naboru przedłużono do dnia 31 sierpnia 2017r.

 

Nabór na stanowisko pracownika gospodarczego

Do naboru przystąpiło 2 kandydatów. Na stanowisko wybrany  został Jacek Szymański.

Wybrany kandydat spełnił wszystkie wymagania kwalifikacyjne do objęcia  stanowiska pracownika gospodarczego w przedszkolu

 

Nabór na stanowisko głównego księgowego

Procedurę naboru przedłużono do dnia 31 sierpnia 2017r

 

Nabór na stanowisko opiekuna w Żłobku w Kamionkach

 • Agata Rozmiarek
 • Natalia Różańska
 • Klaudia Swędrzyńska
 • Żaneta Woś
 • Małgorzata Kramarczyk (opiekun/woźna)
 • Ewa Mulak (opiekun/woźna)
 • Aneta Owsianowska (opiekun/woźna)

 

Wybrane kandydatki  spełniają  wszystkie wymagania kwalifikacyjne do objęcia  stanowiska  opiekuna w żłobku.

Konkurs na stanowisko specjalisty ds. inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs  na  stanowisko   specjalisty  ds. inwestycji

w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik w wymiarze pełnego etatu.

 

 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) posiada minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań inwestycyjnych ,

6) posiada minimum wykształcenie średnie - preferowany kierunek : budownictwo –  specjalność sieci i  instalacje energetyczne

7) kandydat powinien posiadać  prawo jazdy  kat. B,

8) posiada znajomość ustaw:

   - prawo budowlane ,

   - prawo zamówień publicznych,

  II. Wymagania dodatkowe kandydata:

1) komunikatywność

2) bardzo dobra znajomość obsługi komputera  w zakresie Microsoft Office.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) kserokopia dowodu osobistego,

9) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr.133, poz. 883, ze zm.)”

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 5 września  2017 r. w  Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (I piętro) do godziny 15.00. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  „Konkurs na stanowisko specjalisty  ds. inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik.” Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur planowane jest do dnia 21 września 2017 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

 

     Burmistrz  Miasta i Gminy

 Jerzy Lechnerowski

NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA DS. KSIĘGOWOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONKACH

NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA DS. KSIĘGOWOŚCI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONKACH

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamionkach, ul. Mieczewska 36, 62-023 Kamionki ogłasza nabór na wolne stanowisko referenta ds. księgowości.

 

1.    Warunki zatrudnienia:

a)     forma zatrudnienia – umowa o pracę;

b)     wymiar zatrudnienia –  0,5 etatu.

 

2.    Wymagania związane ze stanowiskiem

a)    niezbędne:

-      obywatelstwo polskie;

-      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

-      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

-      wykształcenie co najmniej średnie – preferowane ekonomiczne;

-      stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku objętym naborem;

b)   kwalifikacyjne:

-        wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne i staż pracy co najmniej 2 lata na podobnym stanowisku;

-        wiedza z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, podatku od towarów i usług oraz umiejętność jej stosowania;

-        umiejętność pracy w komputerowych systemach księgowych;

c)    dodatkowe:

-     rzetelność, sumienność, dokładność;

-     komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;

-     samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania;

-     umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;

-     umiejętność analizy oraz syntezy zadań i informacji;

-     doświadczenie w pracy w księgowości budżetowej;

-     umiejętność obsługi programów firmy Progman oraz Systemu Informacji Oświatowej będzie dodatkowym atutem.

 

3.         Zakres zadań:

a)   wystawianie faktur, prowadzenie rejestrów sprzedaży VAT;

b)   prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie dochodów;

c)   bieżąca analiza rozrachunków;

d)   naliczanie odsetek ustawowych od nieterminowo regulowanych należności;

e)   wystawianie wezwań do zapłaty;

f)    przygotowywanie danych do opracowywania analiz i obowiązującej sprawozdawczości;

g)   prowadzenie SIO w zakresie danych finansowych;

h)   analiza sald kont oraz okresowe ich uzgadnianie;

i)    weryfikacja sald kont na koniec roku obrotowego;

j)    wykonywanie prac zleconych przez dyrektora lub głównego księgowego.

 

4.    Wymagane dokumenty:

a)    CV, list motywacyjny;

b)    kserokopia dowodu osobistego;

c)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe; kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia i doświadczenie na podobnym stanowisku;

d)    oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku objętym naborem;

e)    dokumenty potwierdzające inne kwalifikacje (kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach) przydatne na stanowisku ds. kadr i płac;

f)    oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

g)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

h)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. kadr i płac.

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia  26 lipca 2017 r. do godz.12:00

 

Oferty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem  "Oferta pracy – referent ds. księgowości” w  sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kamionkach, ul. Mieczewska 36, 62-023 Kamionki, w godzinach 10:00 – 14:00 lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty ds. inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko

Specjalisty ds. inwestycji

 w  Urzędzie  Miasta i Gminy   Kórnik

  

Na konkurs wpłynęła 1 oferta , Komisja  stwierdziła, że oferta  nie spełniała  wymagań niezbędnych. 

 

 

                                                                                                            Burmistrz

                                                                                                     Jerzy Lechnerowski 

NABÓR NA STANOWISKO INTENDENTA/DIETETYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONKACH

NABÓR NA STANOWISKO INTENDENTA/DIETETYKA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONKACH

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamionkach, ul. Mieczewska 36, 62-023 Kamionki

ogłasza nabór na stanowisko intendenta/dietetyka.

 

1.    Warunki zatrudnienia:

a)      forma zatrudnienia – umowa o pracę (na zastępstwo);

b)      wymiar zatrudnienia –  1 etat.

 

2.    Wymagania związane ze stanowiskiem:

a)    niezbędne:

-      obywatelstwo polskie;

-      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

-      wykształcenie co najmniej średnie;

-      stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku objętym naborem;

b)   dodatkowe:

-      znajomość przepisów HACCP;

-      umiejętność układania jadłospisów z uwzględnieniem zasad żywienia i norm żywieniowych;

-      umiejętność wykorzystywania programów informatycznych (oprogramowanie biurowe oraz programy wspomagające obsługę magazynową);

-      znajomość przepisów prawnych dotyczących działalności szkoły;

-      znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości i księgowania;

-      umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;

-      umiejętność analizy oraz syntezy zadań i informacji;

-      rzetelność, obowiązkowość, terminowość, odpowiedzialność;

-      komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;

 

3.         Zakres zadań:

a)         sporządzanie jadłospisów z uwzględnieniem kaloryczności i gramatury potraw;

b)        udostępnianie jadłospisów na tablicy w stołówce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły;

c)         realizacja zakupów artykułów żywnościowych, środków czystości oraz niezbędnego sprzętu do kuchni i stołówki szkolnej;

d)        prowadzenie magazynów żywnościowych, rozliczanie przyjętych i wydanych artykułów żywnościowych;

e)        materialna odpowiedzialność za przechowywaną żywność;

f)          stałe utrzymanie porządku i wymogów sanitarnych (zgodnie z systemem HACCP) w magazynach żywnościowych;

g)         nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni, przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami HACCP;

h)        nadzór nad porządkiem i czystością w stołówce;

i)           prowadzenie dokumentacji stołówki (naliczanie należności i przyjmowanie odpłatności za posiłki dzieci w szkole, listy korzystających z obiadów, kartoteki żywnościowe, raporty posiłkowe z rozliczeniem ceny posiłku);

j)          podawanie kucharzowi liczby konsumentów w danym dniu;

k)         składanie dyrektorowi raportów żywieniowych;

l)           prowadzenie ewidencji inwentarza kuchni i stołówki oraz sprawowanie opieki nad sprzętem i naczyniami kuchennymi;

m)      uzgadnianie sald z księgowością dwa razy w roku;

n)        koordynacja programów związanych z żywieniem: „Owoce i warzywa”, „Mleko w szkole” itp.;

o)        wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji pracy szkoły, zleconych przez dyrektora.

 

4.    Wymagane dokumenty:

a)      CV, list motywacyjny;

b)      kserokopia dowodu osobistego;

c)       kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności zawodowe;

d)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku objętym naborem;

e)      oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

f)       oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko intendenta/dietetyka.

 

 Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia  20 lipca 2017 r. do godz.12:00

 

Oferty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem  "Oferta pracy – intendent/dietetyk” w  sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kamionkach, ul. Mieczewska 36, 62-023 Kamionki, w godzinach 8:00 – 13:00 lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

 

 

NABÓR NA STANOWISKO POMOCY NAUCZYCIELA/WOŹNEJ W PRZEDSZKOLU W KAMIONKACH

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza nabór na stanowisko pomocy nauczyciela/woźna

w Przedszkolu w Kamionkach

 

1.    Warunki zatrudnienia:

a)    forma zatrudnienia – umowa o pracę;

b)    wymiar zatrudnienia – 1/1 etat.

 

2.    Wymagania związane ze stanowiskiem:

a)    niezbędne:

·       obywatelstwo polskie;

·       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

·       wykształcenie co najmniej średnie;

·       stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pomocy nauczyciela;

b)    dodatkowe:

·       wysoka kultura osobista;

·       umiejętność szybkiego podejmowania decyzji;

·       doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;

·       pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie;

·       umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, właściwa postawa etyczna.

 

3.    Zakres zadań:

·       czuwanie nad bezpieczeństwem, higieną i estetycznym wyglądem dzieci;

·       wspieranie uczniów w czynnościach samoobsługowych (ubieraniu, jedzeniu, wyjściach do toalety, myciu rąk);

·       pomoc w opiece nad dziećmi, w szczególności podczas spacerów i wycieczek;

·       odbiór dzieci od rodziców przed zajęciami i przekazywanie ich rodzicom po zajęciach;

·       opieka nad dzieckiem chorym do czasu przybycia rodzica;

·       dbałość o czystość i estetykę przydzielonych pomieszczeń szkolnych;

·       wykonywanie czynności zleconych przez dyrektora związanych z właściwym funkcjonowaniem placówki;

·       wykonywanie innych prac na rzecz przedszkola w okresie ferii i dni wolnych od nauki;

·       prace porządkowe wyznaczone przez dyrektora.

 

4.    Wymagane dokumenty:

·       CV;

·       list motywacyjny;

·       kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje  
i doświadczenie zawodowe;

·       oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku pomocy nauczyciela/woźnej;

·       oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

·       oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko sprzątaczki.

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 16 czerwca 2017 r. do godz.15:30

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – pomoc nauczyciela/woźna” w  Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami w dniach 22 i 27 czerwca w godzinach 17.00 – 19.00 w biurze nr 1.42 mieszczącym się w budynku Szkoły Podstawowej w Kamionkach w części administracyjnej. 


Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kórnik (http://bip.kornik.pl)

 

 

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. KADR I OBSŁUGI SEKRETARIATU PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA W KAMIONKACH

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds.  Kadr
i obsługi sekretariatu w Przedszkolu i Żłobku w Kamionkach

1. Warunki zatrudnienia:

a) forma zatrudnienia – umowa o pracę;

b) wymiar zatrudnienia – 0,5 etatu.


2.         Wymagania związane ze stanowiskiem

a) niezbędne:

obywatelstwo polskie;
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
posiadanie wykształcenia wyższego ekonomicznego, prawniczego lub z zakresu  zarządzania personelem /licencjat/;
posiadanie 3-letniego stażu pracy na podobnym stanowisku;
posiadanie znajomości  zagadnień w zakresie prawa pracy, ustawy Prawo Oświatowe, Karty Nauczyciela, ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3, przepisów 
o ubezpieczeniach społecznych, ustawy zamówienia publiczne;
umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Widows 7, pakiet biurowy Microsoft Office, Excel, Lex);
wysoka kultura osobista.

b) dodatkowe:  

komunikatywność,
referencje z poprzednich zakładów pracy,
odpowiedzialność i rzetelność,
sumienność,
umiejętności planowania,
umiejętność pracy w zespole.
 3.          Zakres zadań:
sporządzanie  dokumentów z zakresu  prawa pracy i spraw pracowniczych;
prowadzenie akt osobowych i wszelkiej dokumentacji z tego wynikających  dla  pracowników  jednostki;
organizowanie okresowych  przeglądów kadrowych  oraz ocen kwalifikacyjnych pracowników;
prowadzenie spraw związanych  z realizacją zadań i celów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
obsługa programu kadry oraz ewidencjonowanie, rozliczanie i  kontrolowanie czasu pracy pracowników;
prowadzenie rejestru kart czasu pracy, zwolnień lekarskich, urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych pracowników;
załatwianie spraw emerytalno-rentowych  pracowników;
kierowanie  pracowników na szkolenia  z zakresu bhp oraz na  badania  profilaktyczne i  bieżąca ich aktualizacja;
przygotowanie  dokumentacji niezbędnej do sporządzania obowiązkowej sprawozdawczości pracowniczej oraz informacji z zakresu zatrudnienia;
prowadzenie spraw z związanych z  dyscypliną pracy;
obsługa administracyjno – biurowa zadań związanych ze stanowiskiem specjalisty ds. kadr;
obsługa sekretariatu.
 4.       Wymagane dokumenty i oświadczenia:
CV; 
list motywacyjny;
kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
kopie świadectw pracy;
kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia;
klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 16 czerwca 2017 r. do godz.15:30
 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – specjalista ds. kadr i obsługi sekretariatu” w  Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.
 
Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami w dniach 22 i 27 czerwca w godzinach 17.00 – 19.00 w biurze nr 1.42 mieszczącym się w budynku Szkoły Podstawowej w Kamionkach w części administracyjnej. 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)


NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO W PRZEDSZKOLU W KAMIONKACH

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza nabór na stanowisko pracownika gospodarczego
w Przedszkolu w Kamionkach 
1.         Warunki zatrudnienia:
a)        forma zatrudnienia – umowa o pracę;
b)        wymiar zatrudnienia – 1/1 etat.
 
2.         Wymagania związane ze stanowiskiem:
a) niezbędne:
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
niekaralność za przestępstwa umyślne,
wykształcenie zawodowe,
b) dodatkowe:
uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji sieci na stanowisku eksploatacji – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne – kotły wodne na paliwa gazowe do 100 stopni Celsjusza o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi.
3. Zakres zadań:
utrzymanie porządku wokół budynku;
codzienne sprawdzanie bezpiecznych warunków dla pobytu dzieci na placu zabaw;
koszenie trawy w okresie wiosenno-jesiennym; 
utrzymanie zieleni;
odśnieżanie;
kontrola sprawności powierzonych urządzeń;
drobne remonty i prace naprawcze na terenie obiektu;
sprzątanie powierzchni budynku wskazanych przez dyrektora.
4. Wymagane dokumenty:
CV;
list motywacyjny;
świadectwa pracy;
świadectwo potwierdzające kwalifikacje do zajmowanego stanowiska.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 16 czerwca 2017 r. do godz.15:30 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – pracownik gospodarczy” w  Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, 
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem. 
Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami w dniach 22 i 27 czerwca w godzinach 17.00 – 19.00 w biurze nr 1.42 mieszczącym się w budynku Szkoły Podstawowej w Kamionkach w części administracyjnej. 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)


NABÓR NA STANOWISKO POMOCY KUCHENNEJ W PRZEDSZKOLU W KAMIONKACH

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza nabór na stanowisko pomocy kuchennej
w Przedszkolu w Kamionkach
 
1.     Warunki zatrudnienia:
a)    forma zatrudnienia – umowa o pracę;
b)    wymiar zatrudnienia – 1/1 etat.
 
2.      Wymagania związane ze stanowiskiem:
 
a)         niezbędne:
obywatelstwo polskie;
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
wykształcenie podstawowe;
stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pomocy kuchennej;
 
b)         dodatkowe:
umiejętność gotowania i przyrządzania posiłków;
umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń AGD;
umiejętność doboru odpowiednich środków do utrzymania czystości bloku żywienia;
wykształcenie zawodowe o kierunku gastronomicznym;
doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie;   umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, właściwa postawa etyczna.

3.      Zakres zadań:
wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem posiłków;
staranne i rzetelne wykonywanie czynności powierzonych przez kucharza;
przestrzeganie zasad technologii i estetyki przygotowywanych posiłków;
utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych i pomocniczych, urządzeń oraz naczyń kuchennych;
usuwanie z pomieszczeń kuchennych odpadków, utrzymywanie w porządku 
i czystości pomieszczenia na odpadki;
utrzymanie w należytym stanie  powierzonego sprzętu kuchennego i ubrań ochronnych;
stosowanie w pracy  wymogów HCCP,  GHP (dobrej praktyki higienicznej) i GMP (dobrej praktyki produkcyjnej);
przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., higieniczno-sanitarnych;
wykonywanie czynności zleconych przez dyrektora związanych z właściwym funkcjonowaniem kuchni przedszkolnej;
wykonywanie innych prac na rzecz przedszkola w okresie ferii i dni wolnych.

 
4.         Wymagane dokumenty:

CV;
list motywacyjny;
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje  i umiejętności zawodowe;
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku pomocy kuchennej oraz pracy na wysokości;
oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko sprzątaczki.
 
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 16 czerwca 2017 r. do godz.15:30
 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – pomoc kuchenna” w  Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, 
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.
 
Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami w dniach 22 i 27 czerwca w godzinach 17.00 – 19.00 w biurze nr 1.42 mieszczącym się w budynku Szkoły Podstawowej w Kamionkach w części administracyjnej. 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)


NABÓR NA STANOWISKO KUCHARZA W PRZEDSZKOLU W KAMIONKACH

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza nabór na stanowisko kucharza
w Przedszkolu w Kamionkach 
1.         Warunki zatrudnienia:
a)        forma zatrudnienia – umowa o pracę;
b)        wymiar zatrudnienia – 1/1 etat.
2.         Wymagania związane ze stanowiskiem
a)        niezbędne:

obywatelstwo polskie;
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
minimum wykształcenie zawodowe kierunkowe;
stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kucharza.
b)        dodatkowe:
umiejętność gotowania i przyrządzania posiłków wg jadłospisu: standardowego; bezmlecznego, bezglutenowego, zgodnego z zasadami zdrowego żywienia;
umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń AGD; 
umiejętność doboru odpowiednich środków do utrzymania czystości bloku żywienia;
pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, właściwa postawa etyczna.
c)       staż pracy: mile widziane osoby z praktyką zawodową na podobnym stanowisku.
 
3.                 Zakres zadań:

przygotowywanie  higienicznych posiłków zgodnie z normami żywieniowymi, dbanie o najwyższą ich jakość i smak;
stosowanie w pracy  wymogów HCCP,  GHP (dobrej praktyki higienicznej) i GMP (dobrej praktyki produkcyjnej);
uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;
przestrzeganie zasad technologii i estetyki przygotowywanych posiłków oraz przepisów bhp, ppoż., higieniczno-sanitarnych;
mycie naczyń i sprzętu kuchennego zgodnie z obowiązującą instrukcją;
utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i ubrań ochronnych;
dbanie o czystości pomieszczeń kuchennych, utrzymywanie bieżącej czystości urządzeń gastronomicznych i całego bloku żywieniowego;
przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami instytucji sanitarnej;
wykonywanie innych zleconych prac na terenie bloku żywieniowego i przedszkola.
4.         Wymagane dokumenty:

CV;
list motywacyjny;
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje  
i umiejętności zawodowe;
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kucharza;
oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko kucharza.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 16 czerwca 2017 r. do godz.15:30 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – kucharz” 
w  Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, 
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.
Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami w dniach 22 i 27 czerwca w godzinach 17.00 – 19.00 w biurze nr 1.42 mieszczącym się w budynku Szkoły Podstawowej w Kamionkach w części administracyjnej. 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)


NABÓR NA STANOWISKO INTENDENTA-DIETETYKA W PRZEDSZKOLU i ŻŁOBKU W KAMIONKACH

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza nabór na stanowisko intendenta-dietetyka
w Przedszkolu i Żłobku w Kamionkach
 
1.         Warunki zatrudnienia:

a)        forma zatrudnienia – umowa o pracę;
b)        wymiar zatrudnienia – 1/1 etat. 

2.         Wymagania związane ze stanowiskiem
a)        niezbędne:
obywatelstwo polskie;
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
wykształcenie średnie;
stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku intendenta.
b)        dodatkowe:
znajomość przepisów HACCP;
znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości i księgowania;
umiejętność wykorzystania  zasad żywienia i norm żywieniowych do układania jadłospisów;
znajomość przepisów dotyczących działalności przedszkola i żłobka;
umiejętność wykorzystywania programów informatycznych (oprogramowanie biurowe oraz programy wspomagające obsługę magazynową);
umiejętność analitycznego myślenia;
umiejętność organizacji i planowania pracy;
obowiązkowość, terminowość, odpowiedzialność;
3.         Zakres zadań:
sporządzanie codziennych raportów żywnościowych i dostarczanie ich do akceptacji dyrektorowi przedszkola i żłobka;
sporządzanie jadłospisów z uwzględnieniem kaloryczności i gramatury potraw;
wywieszanie jadłospisów na tablicy w holu przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola, oraz żłobka;
prowadzenie dokumentacji - kartoteki żywnościowe, raporty obiadowe z rozliczeniem ceny posiłków;
uzgadnianie sald z księgowością dwa razy w roku;
podawanie kucharzowi liczby konsumentów w danym dniu;
prowadzenie magazynów żywnościowych, rozliczanie przyjętych i wydanych artykułów żywnościowych;
materialna odpowiedzialność za przechowywaną żywność;
wydawanie artykułów żywnościowych zgodnie ze sporządzonym raportem;
stałe utrzymanie porządku i wymogów sanitarnych (zgodnie z systemem HACCP) w magazynach żywnościowych;
nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni, przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami HACCP;
realizacja zakupów artykułów żywnościowych, środków czystości oraz niezbędnego sprzętu do stołówki przedszkolnej;
prowadzenie ewidencji inwentarza kuchni oraz sprawowanie opieki nad sprzętem i naczyniami kuchennymi;
wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji pracy przedszkola, poleconych przez dyrektora.
4.         Wymagane dokumenty:

CV;
list motywacyjny;
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje  
i umiejętności zawodowe;
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku intendenta;
oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko intendenta-dietetyka.
 
 
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 16 czerwca 2017 r. 
do godz.15:30 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – intendent-dietetyk” w  Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, 
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem. 
Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami w dniach 22 i 27 czerwca w godzinach 17.00 – 19.00 w biurze nr 1.42 mieszczącym się w budynku Szkoły Podstawowej w Kamionkach w części administracyjnej. 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kórnik (http://bip.kornik.pl)

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO PRZEDSZKOLA ORAZ ŻŁOBKA W KAMIONKACH

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego 

 w Przedszkolu oraz w Żłobku w Kamionkach

 

1. Warunki zatrudnienia:


a) forma zatrudnienia – umowa o pracę;

b) wymiar zatrudnienia – 0,5 etatu.


2.         Wymagania związane ze stanowiskiem


a) niezbędne:


obywatelstwo polskie;

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

nieposzlakowana opinia;

odpowiednie wykształcenie ekonomiczne:

ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub średnie ekonomiczne i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości;

stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku głównego księgowego;


b) dodatkowe:


co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku głównego księgowego (preferowana praca w jednostkach oświatowych);

znajomość programów finansowo-księgowych;

znajomość rachunkowości budżetowej i obowiązujących w niej zasad;

umiejętność samodzielnej organizacji pracy;

umiejętność analitycznego myślenia;

umiejętności rozwiązywania problemów;

umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych;

pożądane cechy kandydata: sumienność, dokładność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, właściwa postawa etyczna, komunikatywność.


2. Zakres zadań:


prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej;

wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych;

opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki;

kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych, dokonywanie przelewów;

dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych;

prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej;

sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;

naliczanie zaliczek na podatek i składek ZUS, oraz sporządzanie deklaracji PIT, RP-7, deklaracji do ZUS;

wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.


3. Wymagane dokumenty:


CV;

list motywacyjny;

kserokopia dowodu osobistego;

kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku głównego księgowego;

dokumenty potwierdzające inne kwalifikacje (kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach) przydatne na stanowisku głównego księgowego;

oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko głównego księgowego.


 Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 16 czerwca 2017 r. do godz.15:30 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – główny księgowy” w  Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, 

ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

 Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami w dniach 22 i 27 czerwca w godzinach 17.00 – 19.00 w biurze nr 1.42 mieszczącym się w budynku Szkoły Podstawowej w Kamionkach w części administracyjnej. 


Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza nabór na stanowisko opiekuna w Żłobku w Kamionkach

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza nabór na stanowisko opiekuna w  Żłobku w Kamionkach, ul. Porannej Rosy, 62-023 Kamionki. Umowa o pracę na czas  nieokreślony w wymiarze 5 etatów.

 Przy zatrudnieniu na stanowisku pracy nie obowiązują zapisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ze zm.

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Żłobek w Kamionkach, ul. Porannej Rosy, 62-023 Kamionki


OPIS STANOWISKA: WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

Niezbędne:

1)  obywatelstwo polskie, 
2)  ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz   korzystanie z pełni praw publicznych,
3)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4)   wykształcenie zgodne z art. 16 ust. 1,2 i 3 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi wieku do lat 3, tj. ( Dz.U z 2016r. poz.157) osoba posiadająca kwalifikacje:

1.  pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,

2.  osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:

a)   co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

b)   przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna o którym mowa w punkcie 1.

3.  Jeżeli osoba, o której mowa w punkcie 2a) nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

5) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

6) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,

7) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

8)   nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie

9)   cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

Dodatkowo pożądane:

-doświadczenie w pracy z dziećmi

-umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
- dobra organizacja pracy;
- kreatywność,
- wysoka kultura osobista.


OBOWIĄZKI 
Do obowiązków na stanowisku pracy należeć będzie  w szczególności:

- przygotowywanie scenariuszy zajęć dla poszczególnych grup wiekowych dzieci,

- opieka, wychowanie oraz edukacja dzieci,

- zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa

- przestrzeganie obowiązującego prawa lokalnego, Regulaminów wewnętrznych  oraz Instrukcji i Zarządzeń obowiązujących w Żłobku,

- prace porządkowe.

 

 
Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

-  list motywacyjny

-   życiorys zawodowy (CV) z klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2016 r. poz. 902)”.
- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
- oświadczenia o spełnianiu wymagań, o których mowa w niezbędnych wymaganiach kwalifikacyjnych w pkt. 1, 2, 3, 5 ,6 , 7,8,9.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 16.06.2017 r. do godziny 15.30.00 w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i dopiskiem „NABÓR  - Opiekun Żłobek” w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik  Za dotrzymanie terminu uznaje się wpływ dokumentów do BOM.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie i godzinie nie będą rozpatrywane.

Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą  się w dniu 22 czerwca od godz. 8.00 w Ratuszu w Kórniku/ Bninie ul. Rynek 1. O terminie postępowania kandydaci nie będą zawiadamiani indywidualnie. Zatrudnienie obowiązywać będzie od 1 września 2017r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Miasta i Gminy Kórnik oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs  na  stanowisko   specjalisty  ds. inwestycji

w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik w wymiarze pełnego etatu.

 

 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) posiada minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań inwestycyjnych ,

6)  posiada minimum wykształcenie średnie - preferowany kierunek : budownictwo –  specjalność sieci i  instalacje energetyczne

7) kandydat powinien posiadać  prawo jazdy  kat. B,

8) posiada znajomość ustaw:

   - prawo budowlane ,

   - prawo zamówień publicznych,

   - o samorządzie gminnym.

 

  II. Wymagania dodatkowe kandydata:

1) komunikatywność

2) bardzo dobra znajomość obsługi komputera  w zakresie Microsoft Office.

     

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) kserokopia dowodu osobistego,

9) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

    danych osobowych ( Dz. U. Nr.133, poz. 883, ze zm.)”

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 19 czerwca  2017 r. w  Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (I piętro) do godziny 15.00. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  „Konkurs na stanowisko specjalisty  ds. inwestycji w Urzędzie Miasta Gminy  Kórnik.” Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur planowane jest do dnia 10 lipca 2017 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

 

     Burmistrz  Miasta i Gminy

 Jerzy Lechnerowski

 

 Kórnik,   29 maja   2017 r.

 

Ogłoszenie wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Żłobka w Kamionkach

Ogłoszenie wyniku  konkursu na kandydata na stanowisko

dyrektora Żłobka w Kamionkach

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani  Małgorzata Walkowiak zamieszkała w Kamionkach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Małgorzata Walkowiak  spełniła wszystkie wymogi formalne.  O wyborze zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono  przygotowanie merytoryczne kandydatki .

 

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowiska nauczycielskie w Przedszkolu w Kamionkach

O g ł o s z e n i e

 w sprawie naboru na stanowiska nauczycielskie w Przedszkolu w Kamionkach

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik w związku z organizacją Przedszkola w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2,  informuje, iż w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik (Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pok. nr 3), mogą składać aplikacje (list motywacyjny z podanym adresem, adresem e-mailowym i numerem telefonu oraz CV) nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania w przedszkolu, gotowi do podjęcia pracy w nowej placówce.

Osoby, które już zgłosiły swoje aplikacje proszone są o nieskładanie oferty po raz drugi.

Zgłoszenia  nauczycieli przyjmowane będą do dnia  16 maja 2017 r. do godz. 15:00.  

Z wybranymi  osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Ostateczne decyzje dotyczące zatrudnienia kadry pedagogicznej podejmie kandydat na dyrektora przedszkola – Pani Agnieszka Askutja.                                                  

Ogłoszenie wyników konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Przedszkola w Kamionkach, Przedszkolna nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku oraz Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

Ogłoszenie wyników konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów:
 Przedszkola w Kamionkach,
Przedszkolna nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku oraz
Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzenia procedur konkursowych, komisje konkursowe powołane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, wyłoniły kandydatów na stanowiska dyrektorów do
ww. placówek.

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Kamionkach wygrała Pani Agnieszka Askutja.

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie wygrała Pani Magdalena Jankowiak.

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku wygrała Pani Barbara Zarzeczna.

 

 

   Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Jerzy Lechnerowski

NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA DS. KADR I PŁAC W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONKACH

NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA DS. KADR I PŁAC

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONKACH

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamionkach, ul. Mieczewska 36, 62-023 Kamionki

ogłasza nabór na wolne stanowisko referenta ds. kadr i płac.

 

1.    Warunki zatrudnienia:

a)      forma zatrudnienia – umowa o pracę;

b)      wymiar zatrudnienia –  0,5 etatu.

 

2.    Wymagania związane ze stanowiskiem

a)    niezbędne:

-      obywatelstwo polskie;

-      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

-      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

-      wykształcenie co najmniej średnie – preferowane ekonomiczne;

-      stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku objętym naborem;

b)   kwalifikacyjne:

-        wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne, staż pracy co najmniej 2 lata na podobnym stanowisku;

-        wiedza z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz umiejętność jej stosowania;

-        znajomość przepisów z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli;

-        umiejętność pracy w komputerowych systemach kadrowo-płacowych;

-        umiejętność obsługi programu Płatnik i bankowości elektronicznej;

c)    dodatkowe:

-      rzetelność, sumienność, dokładność;

-      komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;

-      znajomość przepisów prawa pracy, prawa oświatowego, ubezpieczeń społecznych;

-      samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania;

-      umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;

-      umiejętność analizy oraz syntezy zadań i informacji;

-      umiejętność obsługi programów firmy Progman oraz Systemu Informacji Oświatowej będzie dodatkowym atutem.

 

3.         Zakres zadań:

a)    prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników szkoły;

b)   przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy oraz zawieraniem umów zlecenia lub o dzieło;

c)    realizowanie spraw związanych z urlopami pracowników;

d)   przygotowywanie, prowadzenie i przechowywanie:

-          ewidencji zwolnień lekarskich,

-          ewidencji nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych,

-          ewidencji i harmonogramu czasu pracy;

e)   prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich oraz szkoleń BHP pracowników
i kontrola ich aktualności;

f)     naliczanie wynagrodzeń, zasiłków, nagród oraz sporządzanie list płac i przedstawianie ich do sprawdzenia pod względem merytorycznym wicedyrektorowi;

g)    prowadzenie pełnej dokumentacji wynagrodzeń osobowych i bezosobowych;

h)   potrącanie, rozliczanie i odprowadzanie w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne oraz prowadzenie pełnej dokumentacji
z tym związanej;

i)      sporządzanie sprawozdań GUS, SIO – kadry oraz innych materiałów sprawozdawczych
i analitycznych dotyczących zatrudnienia;

j)     przygotowywanie danych dotyczących zagadnień płacowych do sporządzania sprawozdań finansowych oraz analiz i planowania budżetowego;

k)    wykonywanie prac zleconych przez dyrektora.

 

4.    Wymagane dokumenty:

a)      CV, list motywacyjny;

b)      kserokopia dowodu osobistego;

c)       kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe; kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia
i doświadczenie na podobnym stanowisku;

d)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku objętym naborem;

e)      dokumenty potwierdzające inne kwalifikacje (kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach) przydatne na stanowisku ds. kadr i płac;

f)       oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

g)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

h)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. kadr i płac.

 

 Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia  21 kwietnia 2017 r. do godz.12:00

Oferty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem  "Oferta pracy – referent ds. kadr i płac” w  sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kamionkach, ul. Mieczewska 36, 62-023 Kamionki, w godzinach 8:00 – 15:30.

 Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami. 

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. 
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Żłobka w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

 ogłasza konkurs 

na stanowisko dyrektora Żłobka w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.  zarządzanie całokształtem działalności Żłobka.

2.  realizowanie zadań własnych gminy w zakresie dziennej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

 

Wymaganie niezbędne:

1.  wykształcenie wyższe (preferowane: pielęgniarstwo),

2.  co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

3.  posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

4.  znajomość ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367),

5.  znajomość przepisów prawa pracy, w szczególności kodeksu pracy,

6.  znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania Żłobka w Kamionkach”, 

7.  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,

8.  posiadanie nieposzlakowanej opinii,

9.  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

10. niekaralność karą zakazu zajmowania stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi – w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

1.   zorientowanie na efektywność i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania żłobka,

2.  umiejętność i doświadczenie w kierowaniu zespołem,

3.  samodzielność, operatywność, dyspozycyjność,

4.  zdolności organizacyjne,

5.  zaangażowanie w realizowaniu powierzonych zadań.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.  koncepcja funkcjonowania i rozwoju Żłobka ,

2.  życiorys (cv) z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy z dziećmi,

3.  list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,

4.  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

5.  kopia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

6.  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7.  oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),

8.  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

9.  kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

10. kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

11. oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”

 

Dokumenty z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka  w Kamionkach ” należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik – Biuro Obsługi Mieszkańców w terminie do dnia 5 maja  2017 roku, do godziny 14:00 ( koperta winna zawierać również adres zwrotny kandydata oraz adres e-mail).

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (61) 321-830 10 14

Uwaga: Oferty które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. 

Ogłoszenie wyniku o naborze OPS.110.1.2017

Ogłoszenie wyniku o naborze OPS.110.1.2017

na stanowisko pomocnicze

PRACOWNIK SOCJALNY

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 • Pani Magdalena Jankiewicz zamieszkała w Poznaniu

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 Kandydatka spełniała wszystkie wymogi formalne. 

O wyborze kandydatki zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniono przygotowanie merytoryczne. 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Żłobka w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

 ogłasza konkurs

 na stanowisko dyrektora Żłobka w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2


1. Wymagania niezbędne (formalne):

1) spełnia wymagania określone w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U. z 2016r. po. 902 ze zm.),

2) posiada wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letnie doświadczenie pracy z dziećmi albo co najmniej wykształcenie średnie oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi,

3) spełnia wymagania określone w art. 18 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157 ze zm.). 

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu. 

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) znajomość uwarunkowań prawno - budżetowych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego,

2) znajomość przepisów prawa pracy, w szczególności kodeksu pracy,

3) znajomość ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz rozporządzenia w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych,

4) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów dotyczących finansów publicznych,

5) opracowanie koncepcji pracy Żłobka w Kamionkach , zawierającej aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne jednostki,

6) znajomość zasad zarządzania oraz predyspozycje do realizacji zadań pracodawcy,

7) znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania żłobków publicznych (statut żłobka publicznego, uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego),

8) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) organizowanie pracy Żłobka,

2) uzgadnianie z organem, który utworzył Żłobek zasad organizacji placówki z uwzględnieniem potrzeb dzieci korzystających z usług Żłobka,

3) zapewnienie należytego stanu higieniczno – sanitarnego Żłobka oraz warunków bezpieczeństwa dzieci i personelu na terenie Żłobka,

4) zatrudnianie,   zwalnianie  i   dokonywanie   wszystkich   czynności   w   ramach   stosunku   pracy

z pracownikami Żłobka,

5) realizowanie planu finansowego Żłobka,

6) zarządzanie mieniem Gminy.

4. Warunki pracy:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat,

2) miejsce pracy: Żłobek w Kamionkach ul. Porannej Rosy 2,

3) termin rozpoczęcia pracy na stanowisku - 01.09.2017 r. 

 5. Wymagane dokumenty:

1.  koncepcja funkcjonowania i rozwoju Żłobka ,

2.  życiorys (cv) z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy z dziećmi,

3.  list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,

4.  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

5.  kopia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

6.  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7.  oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r.,poz. 168 ze. zm.),

8.  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

9.  kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

10. kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

11. oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o prcownikach samorządowych (t.j.Dz.U. z 2016r. po. 902 ze zm ).”


Dokumenty z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka  w Kamionkach ” należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik – Biuro Obsługi Mieszkańców w terminie do dnia 29 marca  2017 roku, do godziny 14:00 ( koperta winna zawierać również adres zwrotny kandydata oraz adres  e-mail).

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (61) 321-830 10 14.

Uwaga: Oferty które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.kornik.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

  Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko

 

Inspektora ds.  Zarządzania Kryzysowego i Spraw  Obrony Cywilnej

w  Urzędzie  Miasta i Gminy   Kórnik

 

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała :

 

Pana

 

Marka Kaczmarka

 

zamieszkałego w Kórniku

 

 

Na konkurs wpłynęło  5 ofert,  rozmowy  przeprowadzono  z   5  osobami.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pan Marek Kaczmarek  spełnia  wymagania formalne  zawarte  w ogłoszeniu  o  naborze, jak również  wykazał się dobrym przygotowaniem  merytorycznym i wiedzą z zakresu zadań  realizowanych  na stanowisku  inspektora  ds. Zarządzania Kryzysowego i  Spraw  Obrony Cywilnej .

 

 

                                                                                               Burmistrz  Miasta  i  Gminy

 

                                                                                                   Jerzy Lechnerowski

                                                                                             

Kórnik, dnia   10 marca   2017 r. 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

 

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko

 

Specjalisty ds. związanych ze zbiorowym  transportem publicznym, z energią elektryczną i paliwami gazowymi oraz wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących dróg gminnych

w  Urzędzie  Miasta i Gminy   Kórnik

 

Informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wybrała:

 

Panią

 

Joannę Kukulską

 

zamieszkałą  w  Radzewie

 

Na konkurs wpłynęło 11 ofert , rozmowę  przeprowadzono  z   9  osobami,  1 osoba zrezygnowała, 1 osoba  nie  stawiła  się .

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Joanna  Kukulska  posiada  wykształcenie wyższe –kierunek administracja  samorządowa. Wykazała się znajomością przepisów z zakresu  ustawy o  publicznym transporcie  zbiorowym oraz kodeksu  postępowania  administracyjnego, odpowiadając na wszystkie zadane  pytania. Jest osobą komunikatywną, wypowiadała  się w sposób jasny, poprawny i zdecydowany. Przedstawiła własne logiczne przemyślenia, które prowadziłyby  do rozwiązania wskazanego  problemu. 

 

 

                                                                                               Burmistrz  Miasta  i  Gminy

 

                                                                                                   Jerzy Lechnerowski

                                                                                             

Kórnik, dnia   8 marca   2017 r.

Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

W sprawie:  ogłoszenia konkursu  na stanowisko dyrektora

Przeprowadzenie postępowania  konkursowego na stanowisko dyrektora:

1/ Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku ul. prof. Z.Steckiego 11,

2/ Przedszkola „Kolorowy Świat” w Szczodrzykowie, ul. Dworcowa 11,

3/ Przedszkola w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2.

 

Pobierz:

Zarządzenie - PDF

Ogłoszenie o konkursie PDF

Uzasadnienie- PDF 

Ogłoszenie o naborze OPS.110.1.2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku, ul. Poznańska 34a  
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku 
poszukuje kandydatów na:
 
stanowisko pomocnicze – PRACOWNIK SOCJALNY
zatrudnienie  od kwietnia  2017
 
Liczba lub wymiar etatu 1,0
 
Wymagania niezbędne:
1) Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 i art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. Dz.U. z 2016 roku poz.930 z późn. zm.: 
- Ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna
- Posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych
- Ukończenie do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
2) posiadanie obywatelstwa polskiego,
3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
6) znajomość  przepisów ustawy o pomocy społecznej, 
7) znajomość KPA,
8) znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
9) znajomość innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego,
10) umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Internet, poczta elektroniczna, praca w systemie POMOST oraz aplikacji CAS),
 
II. Wymagania dodatkowe: 
1) mile widziane doświadczenie zawodowe w tym praktyka, staż w prowadzeniu szeroko rozumianej pracy socjalnej
2) posiadanie prawa jazdy kat. B
3) skrupulatność,
4) dokładność, precyzja,
5) systematyczność,
6) umiejętność pracy  pod presją czasu,
7) umiejętność dobrej organizacji pracy,
8) umiejętność  pracy w zespole,
9) kultura osobista

III. Informacja o tym czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej  6% :
W miesiącu styczniu 2017 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy  niż 6%. 
 
IV Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku 
Warunki pracy  na proponowanym stanowisku obejmują między innymi :
1) wykonywanie obowiązków pod presją czasu, wymagające odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem, 
2) pracę w siedzibie OPS przy ul. Poznańskiej 34a Kórnik (II piętro) oraz pracę na terenie gminy Kórnik. 
3) wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze poniżej 4 godzin dziennie w pomieszczeniach sztucznie oświetlonych,
4) kontakt  telefoniczny i osobisty 
5) z klientem zewnętrznym i wewnętrznym.

V. Zakres zadań na stanowisku:

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
- praca socjalna;
- dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
- pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
- udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
- pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
- współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
- inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
- współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
- współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem;
- przygotowanie projektów decyzji administracyjnych;
- praca w programie komputerowym POMOST oraz w aplikacji CAS;
- sporządzanie sprawozdań z  prowadzonego rejonu, udział w tworzeniu statystyki i zapotrzebowania na finansowanie poszczególnych świadczeń z pomocy społecznej oraz z programu dożywianie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ;
- wspieranie osoby doznającej przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań w kierunku zaprzestania przemocy w rodzinie;
 
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca częściowo w terenie w miejscu zamieszkania klientów. Praca przy komputerze w siedzibie tut. ośrodka. 

VI. Dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00, za pośrednictwem poczty lub na adres mailowy agnieszkam@ops.kornik.pl w terminie do 06.03.2017 r z dopiskiem PRACOWNIK SOCJALNY. 

VII. Wymagane dokumenty: 
- CV z klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z rekrutacją 
- List motywacyjny,
- Kserokopia dokumentu potwierdzającego zdobyte wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół, ukończone kursy, szkolenia, certyfikaty)
- Kserokopia potwierdzająca wymagany staż – kopie świadectw pracy 
- Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
- Oświadczenie o braku przeciwskazań o stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku pracownik socjalny.

VII. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do dnia 27-03-2016 do godz. 15.30

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty nie podpisane własnoręcznym podopisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 
Informacja o wyborze osoby umieszczona zostanie na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

ogłasza konkurs  na  stanowisko   inspektora ds.  Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obrony Cywilnej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze  1/2  etatu.

  

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) posiadanie polskiego  obywatelstwa,

2) zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych,

3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie  na ww. stanowisku,

4) niekaralność  za  przestępstwa  popełnione  umyślnie,

5) posiadanie  wykształcenie  min. średnie w zakresie  wojskowym lub straży pożarnej lub policji,

6) posiadanie  wiedzy  z  zakresu  spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej,

7) znajomość  zasad funkcjonowania  administracji publicznej, w tym samorządu  terytorialnego,

8) posiadanie  uregulowanego stosunku do służby wojskowej,

9) posiadanie   minimum 5 letniego  staż  pracy.

 

 II. Wymagania dodatkowe kandydata:

1)      umiejętność posługiwania się  środkami łączności,

2)      zdolność  kierowania  zespołem,

3)      umiejętność  wykonywania dokumentów planistycznych i ich wdrażania w zakresie  zarządzania  kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej ,

4)      całodobowa dyspozycyjność,

5)      bardzo dobra znajomość obsługi komputera  w zakresie Microsoft Office.

    

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) kserokopia dowodu osobistego,

9) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych osobowych ( Dz. U. Nr.133, poz. 883, ze zm.)”

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 21 lutego 2017 r., w  Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (I piętro) do godziny 15.00. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  „Konkurs na stanowisko inspektora  ds. Zarządzania  Kryzysowego i Spraw Obrony Cywilnej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjne O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów  kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi do dnia 23 lutego 2017 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik.Burmistrz  Miasta i Gminy

     Jerzy Lechnerowski

 

Kórnik, 07 lutego  2017 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
ogłasza konkurs  na  stanowisko   specjalisty  ds. związanych ze zbiorowym  transportem publicznym, z energią elektryczną i paliwami gazowymi oraz wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących dróg gminnych
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu.

 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) preferowane  wykształcenie wyższe - kierunek:  administracja publiczna,

6) kandydat powinien posiadać  prawo jazdy  kat. B.

 

 II. Wymagania dodatkowe kandydata:

 1)  posiada  znajomość  ustaw:  o publicznym  transporcie  zbiorowym, o samorządzie gminnym,

      kodeks postępowania administracyjnego;  o drogach  publicznych, prawo energetyczne,

2) bardzo dobra znajomość obsługi komputera  w zakresie Microsoft Office.

    

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kopie świadectw pracy,

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

8) kserokopia dowodu osobistego,

9) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr.133, poz. 883, ze zm.)”

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 14 lutego 2017 r., w  Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (I piętro) do godziny 15.00. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  „Konkurs na stanowisko specjalisty  ds. związanych ze  zbiorowym transportem publicznym, energią elektryczną i paliwami gazowymi oraz wydawaniem decyzji  administracyjnych  dotyczących dróg gminnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjne O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów  kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w dniu do dnia 17 lutego 2017 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy  Kórnik.


Burmistrz  Miasta i Gminy

 

     Jerzy Lechnerowski

  

Kórnik, 30  stycznia  2017 roku

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Informacja o  wynikach  naboru na stanowisko

Specjalisty ds. związanych ze zbiorowym  transportem publicznym, z energią elektryczną i paliwami gazowymi oraz wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących dróg gminnych

 w  Urzędzie  Miasta i Gminy   Kórnik

  

Na konkurs wpłynęła 1 oferta , rozmowę przeprowadzono z 1 osobą. 

Po  rozmowie  kwalifikacyjnej, Komisja  podjęła  decyzję, że  ww. osoba  nie  spełnia warunków  i  oczekiwań  związanych  z  tym  stanowiskiem.

 

 

                                                                                                            Burmistrz

 

                                                                                                   Jerzy Lechnerowski

                                                                                             

Kórnik, dnia   27 stycznia  2017 r.