Kontrast Rozmiar tekstu

Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 59 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1657) w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1625) w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.23 z późn. zm.).


Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzona przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik zgodnie z ustawą obejmuje niepubliczne:

 • przedszkola,
 • punkty przedszkolne,
 • zespoły wychowania przedszkolnego,
 • szkoły podstawowe.

Niepubliczne szkoły i placówki mogą zakładać i prowadzić:

 • osoby prawne, którymi są: stowarzyszenia, fundacje, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne,
 • osoby fizyczne pełnoletnie mające pełną zdolność do czynności prawnych.

Opłaty

Wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych dokonywany jest na podstawie pisemnego zgłoszenia. Postępowanie to jest wolne od opłat administracyjnych i skarbowych.

Osoby prawne lub fizyczne zamierzające prowadzić szkoły lub placówki niepubliczne powinny złożyć formularz zgłoszenia szkoły/placówki wraz z wymaganymi dokumentami (lub ich poświadczonymi kserokopiami) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik lub wysłać pocztą.


Formularz zgłoszenia do ewidencji powinien zawierać: 

 • określenie nazwy szkoły lub placówki,
 • określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki,
 • informację o siedzibie placówki (adres ze wskazaniem ulicy, numeru domu, numeru lokalu, kodu pocztowego oraz numer telefonu kontaktowego),
 • informację o miejscu prowadzenia placówki (adres ze wskazaniem ulicy, numeru domu, numeru lokalu, kodu pocztowego oraz numer telefonu kontaktowego),
 • oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
 • określenie daty rozpoczęcia funkcjonowania szkoły lub placówki,
 • dane szkoły lub placówki do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) – wzór formularza do pobrania.

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

Statut szkoły lub placówki podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 172 ustawy Prawo oświatowe, a w przypadku punktu lub zespołu przedszkolnego projekt organizacji wychowania przedszkolnego, który ma być realizowany w danym punkcie lub zespole przedszkolnym.

Statut powinien określać:

 1. nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania,
 2. osobę prowadzącą szkołę lub placówkę,
 3. organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań,
 4. organizację szkoły lub placówki,
 5. prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki,
 6. sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki,
 7. zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki,
 8. listę pracowników pedagogicznych z podaniem informacji dotyczących ich kwalifikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, przewidzianych do zatrudnienia w szkole/placówce oraz wskazanie osoby pełniącej funkcję dyrektora szkoły/placówki (wykaz podpisany przez osobę uprawnioną; bez kserokopii świadectw i dyplomów),
 9. zobowiązanie do przestrzegania wymogów dotyczących nadania uprawnień szkoły publicznej - w przypadku szkoły podstawowej,
 10. informację o warunkach lokalowych – zgodnie z art. 168 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe zapewniających:
 • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • realizację innych zadań statutowych,
 • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
 • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone.

W przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

W przypadku punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego dokumentami potwierdzającymi bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy mogą być wyłącznie opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Państwowej Straży Pożarnej (zgodnie z §2 rozp. MEN w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania):

 1. pozytywna opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (dotyczy tylko szkół niepublicznych),
 2. dokument potwierdzający osobowość prawną wnioskodawcy zamierzającego prowadzić szkołę lub placówkę tj.:
 • kopia dokumentu tożsamości - osoba fizyczna,
 • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego - osoba prawna;
 • formularz - dane szkoły lub placówki do nadania nr REGON (SIO-RSPO).

Informacje dodatkowe:

Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych wydaje Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik w terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia. Zaświadczenie przesyłane jest na adres osoby prowadzącej, wskazany w zgłoszeniu.

W przypadku niekompletności złożonych dokumentów osoba prawna lub osoba fizyczna, która wystąpiła ze zgłoszeniem o wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta i Gminy Kórnik wzywana jest do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie.

W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia o brakujące dokumenty, mimo wezwania w wyznaczonym terminie, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji.

Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się również w przypadku, gdy statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji Zgłaszającemu służy prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Uzyskanie przez szkołę niepubliczną uprawnień szkoły publicznej:

 1. Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej jeżeli:
 • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - również podstawę kształcenia zawodowego;
 • realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu;
 • stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, z wyjątkiem egzaminów wstępnych;
 • prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;
 • zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.
 1. Szkoła uzyskuje uprawnienia szkoły publicznej na mocy decyzji administracyjnej wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik na podstawie pozytywnej decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji

Zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik w ciągu 14 od ich powstania. Informację pisemną w tej sprawie osoba prowadząca składa w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik lub wysyła ją pocztą - wzór formularza do pobrania.


Wykreślenie z ewidencji

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

 • niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
 • prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,
 • stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego te szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej - również w przypadku gdy nie jest wypełnione zobowiązanie dotyczące uprawnień szkoły publicznej - jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
 • zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.


Likwidacja szkoły/placówki 

 • szkołę lub placówkę może zlikwidować osoba prowadząca z końcem roku szkolnego,
 • osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów oraz Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik (pisemna informacja złożona w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik lub wysłać informację pocztą),
 • dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji,
 • po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.