Kontrast Rozmiar tekstu

Kierowanie dzieci do szkół specjalnych

Podstawa prawna

Art. 71b ust. 5 i 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

§18 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072).


Wymagane dokumenty:

  • wniosek (pobierz) rodziców (opiekunów prawnych) o skierowanie dziecka do szkoły specjalnej,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

    Termin odpowiedzi

  • W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.


    Miejsce załatwienia

  • Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, parter, pokój nr 9.


    Jednostka odpowiedzialna

Wydział Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Kórniku, ul. Rynek 1.


Tryb odwoławczy

Nie występuje.