logo
logo bip

Nazwa sprawy:

Dowóz do placówek oświatowych
w roku szkolnym 2019/2020

Podstawa prawna:

art. 32 ust. 5, art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 3 pkt 1, art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) 

Wymagane dokumenty:

Wniosek (opiekunów prawnych) w sprawie dowozu dziecka/ucznia do placówki oświatowej w roku szkolnym 2019/2020 (PDFdoc)

Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem)

Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem)

Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych)

Potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do przedszkola lub szkoły lub ośrodka

Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu

Kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC/NW

Kserokopia uprawnienia do kierowania pojazdem

Pisemne upoważnienie dla opiekuna od rodziców lub opiekunów prawnych ucznia niepełnosprawnego do realizacji dowożenia

Termin odpowiedzi: 

w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku

Miejsce załatwienia: 

Urząd Miasta i Gminy Kórnik  - Biuro Obsługi Mieszkańca, 
Plac Niepodległości 1 

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
ul. Rynek 1, (tel. 61-8-301-014)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, str. 1) zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych", informuję, że:
a) Administratorem danych jest Miasto i Gmina Kórnik reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z siedzibą: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, 62-035 Kórnik, Plac Niepodległości 1,
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez nr telefonu ? 61 8170-411 wew. 672, adres poczty elektronicznej: abi@umig.kornik.pl lub pisemnie na adres siedziby Urzędu wskazany pod lit. a.,
c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu lub są niezbędne dla:
- realizacji zadań ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych,
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz w celach archiwalnych na zasadach określonych według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej,
e) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia praw,
f) Podanie danych osobowych może być obligatoryjne na mocy przepisu prawa, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora,
g) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
h) Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania określonych powyżej lub zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również podmiotom i osobom na ich prawnie uzasadnione żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych,
i) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

Termin składania wniosków:

Wniosek, dotyczący zapewnienia dziecku bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówki w roku szkolnym 2019/2020 transportem zorganizowanym należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik - Biurze Obsługi Mieszkańca, Plac Niepodległości 1, w terminie do 31.07.2019 r. Wniosek dotyczący zwrotu kosztów przejazdu ucznia i opiekuna (na podstawie umowy) należy złożyć do końca sierpnia 2019 r. 

 Osoba odpowiedzialna za:

  • wytworzenie informacji: Aneta Weber
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2019-07-01 11:05:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2019-07-01 11:05:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Przybylski (2019-07-01 11:08:22)