Kontrast Rozmiar tekstu

Realizacja obowiązku nauki oraz sprawy rekrutacji do szkół

Podstawa prawna

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z póżń. zm.).

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.).


Informacje o obowiązku nauki

Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa (Art. 70 ust. 1 Konstytucji).

Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia  (Art. 15 ust. 1 u.s.o.).

Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się (Art. 16 ust. 5a u.s.o.) :

  1. przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej,
  2. przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w formach pozaszkolnych w placówkach publicznych i niepublicznych posiadających akredytację, o której mowa w art. 68b u.s.o.,
  3. przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w ramach działalności oświatowej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne na podstawie art. 83a ust. 2, dla której osoby te uzyskały akredytację, o której mowa w art. 68b u.s.o.,
  4. przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

Obowiązek nauki może być spełniany również przez uczęszczanie odpowiednio do szkoły (Art. 16 ust. 5b):

  • za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
  • przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

Uczeń, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej (Art. 16 ust. 5c u.s.o.).

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie (Art. 18 ust. 2 u s.o.).

Gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy (Art. 19 ust. 1 u.s.o.).

Niespełnienie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art. 20 ust. 1 u.s.o.).


Wymagane dokumenty:

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o formie spełniania obowiązku szkolnego (pobierz) i obowiązku nauki (pobierz).


Termin złożenia oświadczenia

 Do 30 września każdego roku kalendarzowego.


Miejsce złożenia oświadczenia

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik.


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Kórniku, Rynek 1, 62-035 Kórnik, pokój nr 3.