Kontrast Rozmiar tekstu

Zasiłki szkolne

Zasiłek szkolny może być przyznany znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć w szczególności:

  • śmierć rodzica ucznia,
  • pożar domu, mieszkania.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo 455,00 zł.

O zasiłek ten można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kórniku.

Zasiłki szkolne są przyznawane na wniosek:

  • rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego ucznia,
  • pełnoletniego ucznia,
  • dyrektora szkoły.

Stypendia i zasiłki szkolne mogą być również przyznawane z urzędu.