Kontrast Rozmiar tekstu

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 tekst jedn.).

Uchwała Nr XLV/456/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 października 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Kórnik należącej do Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie zawartego w dniu 07 października 2008 r.


Wymagane dokumenty:

 • wniosek (pobierz) - druk dostępny w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa lub na stronie internetowej Urzędu.
 • zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 • oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.",
 • dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną,
 • kopia dowodu rejestracyjnego samochodu, którym mają być świadczone wnioskowane usługi,
 • dokument potwierdzający prawo władania bazą poprzez przedłożenie w szczególności wyciągu z księgi wieczystej lub umowy najmu bądź dzierżawy,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty skarbowej,
 • dokument potwierdzający częstotliwość mycia i dezynfekcji pojazdów, a w razie wykonywania tych czynności poza własną bazą, dołączenie umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów oraz przedstawienie faktur,
 • zaświadczenie o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ostateczna decyzja o warunkach zabudowy.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien być podpisany:

 • w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - przez przedsiębiorcę
 • w przypadku przedsiębiorcy nie będącego osobą fizyczną - przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy, zgodnie z KRS.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, parter, pokój nr 9.


Jednostka prowadząca

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Informacje udzielane są przez pracowników wydziału, II piętro, pokój nr 201 oraz 204, +48 61 81 70 411 wew. 590.


Czas rozpatrzenia wniosku

Do 30 dni. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy.


Wysokość opłaty

 • 107 zł - za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • 50 % stawki - za zmianę w/w zezwoleń.

Termin załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Ogólnej.


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.