Kontrast Rozmiar tekstu

Akty stanu cywilnego

Odpis aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty

Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są:

 • osoba, której akt dotyczy,
 • wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy,
 • sąd i inne organy państwowe,
 • inne osoby, które wykażą w tym interes prawny.

Wnioskodawca w pisemnym wniosku (pobierz) winien podać dane personalne osoby, której akt dotyczy oraz rodzaj i datę zdarzenia.


Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Kórniku, plac Niepodległości 1 - parter, +48 61 81 70 411 wew. 609

Składanie dokumentów:

 • poniedziałki - 8:00- 16.00,
 • wtorki, środy, czwartki i piątki - 7:30 - 15.30.

Opłaty

Od 01 stycznia 2007 r. obowiązują następujące opłaty:

 • odpis skrócony - 22 zł,
 • wielojęzyczny odpis skrócony - 22 zł,
 • odpis zupełny - 33 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, podania i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłatę należy uiszczać w kasie lub na rachunku Urzędu Gminy Kórnik Bank Spółdzielczy w Kórniku 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002.

Prosimy o niedokonywanie opłaty skarbowej przed złożeniem podania.


Termin i sposób załatwienia

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.


Podstawa prawna

Art. 83 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 - tekst jednolity, z późn. zmian.).

Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 166 poz. 1735).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635).


Inne informacje

Ograniczony krąg podmiotów, które są uprawnione do uzyskania odpisu lub zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego jest wyrazem jednej z podstawowych zasad rejestracji stanu cywilnego tj. zasady ograniczonej jawności ksiąg i aktów stanu cywilnego.

Właściwym do wydania odpisów aktów stanu cywilnego jest kierownik USC, w którego księgach akty stanu cywilnego zostały sporządzone.

Urzędy stanu cywilnego nie prowadzą poszukiwań aktów stanu cywilnego dla celów genealogicznych.

Osoby występujące z wnioskiem o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, zezwoleń, dokonanie czynności urzędowych obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku.

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty

Wniosek (pobierz) oraz odpis zupełny aktu stanu cywilnego stanowiący podstawę do sprostowania lub uzupełnienia.


Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Kórniku, plac Niepodległości 1 - parter, +48 61 81 70 411 wew. 609

Składanie dokumentów:

 • poniedziałki - 8:00- 16.00,
 • wtorki, środy, czwartki i piątki - 7:30 - 15.30.

Opłaty

Odpis aktu stanu cywilnego stanowiący podstawę do sprostowania lub uzupełnienia winien być opłacony opłatą skarbową. Jeżeli odpis nie został opłacony opłata zostanie pobrana w momencie złożenia wniosku.

Od 01 stycznia 2007 r. obowiązują następujące opłaty:

 • decyzja 39 zł,
 • podania i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłatę, po 01 stycznia 2007 r. należy uiszczać w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu Gminy Kórnik Bank Spółdzielczy w Kórniku 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002.

Prosimy o niedokonywanie opłaty skarbowej przed złożeniem podania


Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie maksymalnie 1 miesiąca od daty wpływu wniosku.


Podstawa prawna

Art. 28, 36 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 - tekst jednolity z późn. zmian.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zmian.).


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.


Inne informacje

Osoby występujące z wnioskiem o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, zezwoleń, dokonanie czynności urzędowych obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku.

Odtworzenie aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty

Wniosek (pobierz) oraz zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg.

Dodatkowo wnioskodawca winien przedłożyć posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone odtworzonym aktem.


Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Kórniku, plac Niepodległości 1 - parter, +48 61 81 70 411 wew. 609

Składanie dokumentów:

 • poniedziałki - 8:00- 16.00,
 • wtorki, środy, czwartki i piątki - 7:30 - 15.30.

Opłaty

Od 01 stycznia 2007 r. obowiązują następujące opłaty:

 • podania i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej,
 • decyzja administracyjna 39 zł.

Opłatę skarbową. należy uiszczać w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Kórnik Bank Spółdzielczy w Kórniku 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002.

Prosimy o niedokonywanie opłaty skarbowej przed złożeniem podania.


Termin i sposób załatwienia

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przeprowadza w oparciu o wyżej wymienione dokumenty oraz protokoły przesłuchania stron i świadków postępowanie wyjaśniające, a następnie w terminie maksymalnie 1 miesiąca wydaje decyzję administracyjną.


Podstawa prawna

Art. 34, 35 ustawy z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 - tekst jednolity z późn. zmian.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zmian.).


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie składa się za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego.


Inne informacje

Osoby występujące z wnioskiem o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, zezwoleń, dokonanie czynności urzędowych obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku.

Wpisanie do ksiąg krajowych zdarzeń stanu cywilnego lub aktów sporządzonych za granicą

Wymagane dokumenty

Podanie (pobierz) oraz odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.


Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Kórniku, plac Niepodległości 1 - parter, +48 61 81 70 411 wew. 609

Składanie dokumentów:

 • poniedziałki - 8:00- 16.00,
 • wtorki, środy, czwartki i piątki - 7:30 - 15.30.

Opłaty

Od 01 stycznia 2007 r. decyzja podlega opłacie w wysokości 50 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, podania i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową należy uiszczać w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Kórnik Bank Spółdzielczy w Kórniku 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002.


Termin i sposób załatwienia

Podstawę dokonania wpisu aktu zagranicznego stanowi akt zagraniczny wraz z jego tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

W przypadku:

 • aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu sporządzonego przez niemiecki urząd stanu cywilnego nie są przyjmowane dokumenty w formie "książeczki". Podstawę stanowi odpis z Familienbuch, odpis skrócony aktu lub też odpis międzynarodowy.
 • wpisania aktu małżeństwa zawartego na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej wymagany jest odpis aktu małżeństwa, a także licencja na zawarcie związku małżeńskiego, jeżeli odpis nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osób zawierających związek małżeński. Fakt zawarcia związku małżeńskiego musi być zarejestrowany we właściwym urzędzie miejscowym.
 • wpisania aktu zgonu z Kanady podstawą do wpisania aktu jest odpis aktu zgonu wydany przez właściwy urząd, a nie dokument poświadczający pochówek. W przypadku wpisania kanadyjskiego aktu urodzenia wymagany jest odpis aktu urodzenia, a nie dokument wydawany zaraz po urodzeniu dziecka zawierający tylko imię, nazwisko i datę urodzenia dziecka.

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego może złożyć:

 • osoba, której akt dotyczy,
 • wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jeżeli wniosek jest składany za pośrednictwem osób których akt nie dotyczy (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy), wówczas wymagane jest pełnomocnictwo szczegółowe upoważniające pełnomocnika do dokonania wpisu aktu oraz wydania odpisów aktu stanu cywilnego. Pełnomocnictwo udzielone wstępnym, zstępnemu, rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej. w pozostałych przypadkach winno być opłacone opłatą skarbową w wysokości 17 zł. Ponadto przy składaniu wniosku za pośrednictwem pełnomocnika konieczne jest podanie adresu pobytu stałego osób których akt dotyczy (w przypadku małżeństwa dotyczy obywateli polskich).

Sprawa załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca.


Podstawa prawna

Art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 - tekst jednolity z późn. zmian.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zmian.).


Inne informacje

Osoby występujące z wnioskiem o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, zezwoleń, dokonanie czynności urzędowych obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku.