Obowiązek Informacyjny według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Obowiązek Informacyjny według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Obowiązek Informacyjny według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka Lewicka-Bachman, e-mail: abi@umig.kornik.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji: 
  • zadań ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych;
  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.