Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - dostęp do informacji publicznej | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
  2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka Lewicka-Bachman,  e - mail: abi@umig.kornik.pl.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3 Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.
  7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  8. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.
  9. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO.
  10. Podanie danych osobowych może być obligatoryjne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku i udzielenia odpowiedzi na wniosek.