Klauzula Informacyjna zamówienia publiczne poniżej 130.000 zł
Kontrast Rozmiar tekstu

Klauzula Informacyjna zamówienia publiczne poniżej 130.000 zł

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, Niepodległości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych p. Agnieszkę Lewicką-Bachman. Kontakt z Inspektorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: abi@umig.kornik.pl oraz telefonicznie pod numerem +48 61 81 70 411 wew. 672.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 18 oraz art. 74 ustawy PZP, oraz firma dostarczająca usługę IT w postaci platformy zakupowej tj. Open Nexus Sp. z o.o. ul. 28 Czerwca 1956 r. 406, 61-441 Poznań
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
 7. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie
 8. Posiadacie Państwo:
 9. na podstawie 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 10. na podstawie 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 11. na podstawie 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 12. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane
  są niezgodnie z przepisami RODO.
 13. Nie przysługuje Państwu:
 14. w związku z 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 15. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 16. na podstawie 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 17. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Państwu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w 14 ust. 5 RODO.