Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, str. 1 (zwanego dalej RODO) informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez nr telefonu - 61 8170-411 wew. 672, adres poczty elektronicznej: abi@umig.kornik.pl, lub pisemnie na adres siedziby Urzędu wskazany pod lit. a.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz:
  • ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
  • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • oraz innych ustaw, przepisów wykonawczych i regulacji.
 • Dane osobowe będą przekazane podmiotom, z którymi Administrator  zawarł umowę  na świadczenie usług. Dane podmiotów dostępne są na BIP pod adresem: www.kornik.pl/odpady
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z Rozporządzeniem   Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania danych może ulec przedłużeniu ze względu na inne przepisy prawa.
 • Przysługuje Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.
 • W przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO, każdej osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiąza­na do ich podania. Inne dane osobowe podane nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są dobrowolne. Niepodanie ich może jednak skutkować ograniczeniem form komunikacji.