Klauzula informacyjna w związku z prowadzeniem transmisji i rejestracji nagrań sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Klauzula informacyjna w związku z prowadzeniem transmisji i rejestracji nagrań sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik

Podczas uczestniczenia w obradach sesji Rady MiG Kórnik mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe, w tym wizerunek.

Uprzejmie informujemy, że obrady Rady MiG Kórnik są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady MiG Kórnik wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, str. 1) zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych? informuję, że:

 • Administratorem danych jest Miasto i Gmina Kórnik reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z siedzibą: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, 62-035 Kórnik, Plac Niepodległości 1.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez nr telefonu - 61 8170-411 wew. 672, adres poczty elektronicznej: abi@umig.kornik.pl lub pisemnie na adres siedziby Urzędu wskazany pod lit. a.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu lub są niezbędne dla :
  • realizacji zadań ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Ordynacja podatkowa i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych;
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz w celach archiwalnych na zasadach określonych według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.
 • Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia praw.
 • Podanie danych osobowych może być obligatoryjne na mocy przepisu prawa, niepodanie danych
  w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania określonych powyżej lub zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również podmiotom i osobom na ich prawnie uzasadnione żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Transmisja oraz zapisy filmowe sesji Rady MiG Kórnik zawierające Pani/Pana dane osobowe są upubliczniane przez Administratora na stronie www.kornik.pl oraz serwisie internetowym www.youtube.com.

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe, w związku z upublicznianiem nagrań za pośrednictwem serwisu www.youtube.com, mogą być przekazywane do państw trzecich.