Informacje niepublikowane w BIP | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Informacje niepublikowane w BIP

Dostęp do informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP, są udostępniane na wniosek, w dniach i godzinach pracy tutejszego Urzędu Miasta i Gminy (tj. pon. 08:00 – 17:00, wt.-pt. 07:30 – 15:30), w terminach i trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej:

  • informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniania w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku;
  • udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku; w przypadku niemożności udostępnienia informacji w tym terminie powiadamia się wnioskodawcę o powodach oraz terminie, w jakim będzie udostępniona informacja, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
  • Część informacji publicznych udostępnianych jest poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w urzędzie miejskim

Udostępnianie informacji publicznych następuje także poprzez umożliwienie wstępu na posiedzenia Rady Miasta i Gminy oraz jej komisji. Terminy spotkań komisji oraz Rady są podawane do wiadomości na stronie internetowej urzędu, urzędowej stronie BIP oraz tablicy ogłoszeń.

Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej znajduje się w plikach do pobrania.