Dostęp do informacji publicznej | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Dostęp do informacji publicznej

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NA WNIOSEK

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, jest udostępniana na wniosek. Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej można pobrać na końcu tej informacji.

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku). Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji się umarza.

Gdzie przesłać wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
  • złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik: adres jak powyżej;
  • przesłać na numer fax: +48 61 817 04 75;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: kornik@kornik.pl


Opłaty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2, następują w drodze decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik. Wówczas wnioskodawcy przysługuje odwołanie, które jest rozpatrywane w terminie 14 dni.

Wzór wniosku: Poniżej można pobrać wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.