Klauzula informacyjna umowy cywilnoprawne | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Klauzula informacyjna umowy cywilnoprawne

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – umowy cywilnoprawne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, Niepodległości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych p. Agnieszkę Lewicką-Bachman. Kontakt z Inspektorem możliwy za pośrednictwem adresu e - mail: abi@umig.kornik.pl oraz telefonicznie pod numerem 61 8170 411 wew. 672.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3 Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu zakończenia roku finansowego. Okres przechowywania może zostać wydłużony ze względu związanych z umową roszczeń.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
  7. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.
  8. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki prawne do ich przetwarzania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  9. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO.