Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zastosowaniem monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zastosowaniem monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
 2. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu:
  • ochrony mienia,
  • zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom,
  • zagwarantowania właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w posiadaniu Miasta i Gminy Kórnik,
  • zagwarantowania właściwego poziomu bezpieczeństwa urządzeń służących do przetwarzania informacji.
 3. Dane osobowe w postaci monitoringu wizyjnego, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.
  1 lit. e RODO, w związku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1302) oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040).
 4. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są maksymalnie przez okres 3 miesięcy.
 5. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych ? Inspektor Ochrony Danych: abi@umig.kornik.pl.
 6. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będzie zewnętrzna usługa ochrony mienia oraz inne podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Macie Państwo prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, prawo żądania usunięcia danych, prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia danych osobowych.
 8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00 ? 193 Warszawa.