Klauzula informacyjna meta (FB)
Kontrast Rozmiar tekstu

Klauzula informacyjna meta (FB)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na portalu społecznościowym Meta Platforms, Inc. (Facebook)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych p. Agnieszkę Lewicką – Bachman. Kontakt z Inspektorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: abi@umig.kornik.pl oraz telefonicznie pod numerem +48 61 8170 411 wew. 672.
 3. Państwa dane będą przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e RODO) oraz wyrażonej zgody (art. 6. ust. 1 lit. a RODO).
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: promocji gminy, informowania o jej aktywności, promowania różnych wydarzeń, które organizowane są na jej terenie, budowania i utrzymania relacji społecznych, komunikacji z mieszkańcami za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Meta Platforms, Inc. (zwanego dalej „Meta”)
 5. Państwa dane osobowe przekazywane będą: podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, usługodawcom wykonującym zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczonych usług serwisu i utrzymania systemów i programów informatycznych, właścicielowi portalu społecznościowego Meta na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących przetwarzania danych określonych przez spółkę Meta, z którymi można zapoznać się pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy.
 6. Informacje kontrolowane przez spółkę Meta zostaną przekazane lub przesłane do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów poza miejscem zamieszkania Użytkownika, lub też mogą być w nich przechowywane lub przetwarzane do celów opisanych w zasadach prywatności (więcej: https://www.facebook.com/privacy/explanation). Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Spółka Facebook Inc. przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE - USA oraz Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Szwajcaria - USA (więcej: https://www.facebook.com/about/privacyshield).
 7. Okres przechowywania danych: informacje na temat użytkowników zawarte w ich prywatnych wiadomościach będą przechowywane na czas odpowiedzi na pytania lub do momentu zakończenia współpracy, informacje zawarte w komentarzach użytkowników będą dostępne do czasu usunięcia ich przez autora, dane osobowe gromadzone przez Meta, (historia wpisów, historia aktywności w aplikacjach) podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem spółki Meta. Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO - do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub zakończenia prowadzenia fanpage’a przez Administratora. Dane przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO – do czasu cofnięcia zgody. Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Meta wynoszący 2 lata.
 8. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie Meta Platforms, Inc. (https://www.facebook.com/legal/terms).
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej. Prawo te będzie realizowane zgodnie z zasadami serwisu Meta Platforms, Inc. (https://www.facebook.com/about/privacy).
 10. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited oraz  Meta Platforms, Inc. (Facebook)

Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) oraz Meta Platforms, Inc. (Facebook) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.

Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.

Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland oraz Meta Inc. za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:

 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony,
 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą,
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu,
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.

Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:

 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk,
 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.

Facebook Ireland i Meta Inc. udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.

Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland oraz Meta Inc. są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.