Kontrast Rozmiar tekstu

Dzierżawa nieruchomości

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.

Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/472/2005 z dnia 27 lipca 2005r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, a także gdy po umowie na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości gminnych (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2005 r., nr 167, poz. 4488, zm. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008 r. Nr 67, poz. 1322).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).


Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości (pobierz) ze wskazaniem numeru ewidencyjnego nieruchomości podanego w wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, podanego do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości 1 (tablica Wydziału Gospodarki Nieruchomościami).

Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kórniku.

Nieruchomości oddane w dzierżawę na czas oznaczony do 3 miesięcy nie wymagają umieszczenia na wykazie.

  1. Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości innej, niż umieszczona na wykazie (niezbędne jest wskazanie we wniosku numeru ewidencyjnego nieruchomości, obręb geodezyjnego, celu i czasu dzierżawy).

Załączniki:

- mapa ewidencyjna lub nieaktualizowana mapa zasadnicza terenu będącego przedmiotem wniosku.


Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, parter, pokój nr9.


Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.


Termin i sposób załatwienia sprawy

  1. Pozytywne rozpatrzenie wniosku powoduje wszczęcie postępowania przetargowego na dzierżawę nieruchomości.
  2. Wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej jest możliwe wyłącznie przy zawieraniu kolejnej umowy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem dzierżawy jest ta sama nieruchomość. W przypadku zainteresowania osób trzecich Burmistrz powinien przeprowadzić przetarg.
  3. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów załatwienia wniosku.

    Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN), parter, pokój nr 2.


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilno-prawnym.

Spory powstałe na tle realizacji umowy rozstrzygnąć może wyłącznie właściwy sąd powszechny.


Inne informacje

Upewnij się, że otrzymałeś potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku z nadanym sprawie unikalnym numerem porządkowym. W ewentualnej dalszej korespondencji z Urzędem Miejskim w powyższej sprawie powołuj się zawsze na ten numer.