Formularz pisma dotyczący aktu planowania przestrzennego
Kontrast Rozmiar tekstu

Formularz pisma dotyczący aktu planowania przestrzennego

W związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informujemy, że wnioski i uwagi do projektów aktów planowania przestrzennego oraz wnioski o sporządzenie lub zmianę aktu planowania przestrzennego należy składać na urzędowym formularzu:

Wzór formularza określony został Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii.

Każda zainteresowana osoba może skorzystać z możliwości udziału w procedurze planistycznej, jak również może złożyć wniosek o sporządzenie nowego aktu planowania przestrzennego lub wniosek o jego zmianę. Z urzędowego formularza należy korzystać zawsze w toku sporządzania aktów planowania przestrzennego (tj. planu ogólnego, planu miejscowego) na etapie:

  1. składania wniosku do projektu aktu planowania przestrzennego,
  2. konsultacji społecznych projektu aktu planowania przestrzennego i wnoszenia uwag.

 Ponadto urzędowy formularz służy do składania wniosków o:

  1. sporządzenie aktu planowania przestrzennego,
  2. zmianę ustaleń aktu planowania przestrzennego.

Właściwy rodzaj pisma oraz aktu planowania przestrzennego należy wybrać zaznaczając właściwą pozycję w formularzu. Obowiązuje jeden wzór formularza dla wszystkich wskazanych w nim rodzajów wnoszonych pism dotyczących aktu planowania przestrzennego.

W przypadku formularzy składanych w ramach toczących się procedur planistycznych każdorazowo obowiązuje termin ich składania, określony w obwieszczeniach Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik. Obwieszczenia te publikowane są w BIP pod adresem https://bip.kornik.pl/obwieszczenia-i-ogloszenia.

Zgodnie z ustawą, wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego, uwagę oraz wniosek o sporządzenie lub zmianę aktu planowania przestrzennego składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Poniżej znajdą Państwo do pobrania wzór formularza oraz instrukcję jego wypełnienia.

Podstawa prawna

  • Art. 8g ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 977 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. (Dz. U. poz. 2509)