Kontrast Rozmiar tekstu

Imiona i nazwiska

Zmiana imienia (imion) dziecka

Wymagane dokumenty:

Pisemne oświadczenie obojga rodziców złożone przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oraz dokumenty stwierdzające tożsamość rodziców - do wglądu, jeżeli dziecko urodziło się na terenie Gminy Kórnik.

Oświadczenie winno być złożone nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia.


Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Kórniku, plac Niepodległości 1 - parter, +48 61 81 70 411 wew. 609

Składanie dokumentów:

 • poniedziałki - 8:00 - 16.00,
 • wtorki, środy, czwartki i piątki - 7:30 - 15.30.

Opłaty

Od 01 stycznia 2007 r. od czynności urzędowej (oświadczenia) pobiera się opłatę skarbową w wysokości 11 zł.

Opłatę, po 01 stycznia 2007 r. należy uiszczać w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Kórnik Bank Spółdzielczy w Kórniku 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002.


Termin i sposób załatwienia

Zmiana imienia (imion) dziecka dokonywana jest niezwłocznie.

W celu:

 • złożenia wniosku na dowód osobisty,
 • odbioru dowodu osobistego,
 • dokonania meldunku,
 • uzyskania nr PESEL (uchodźcy),
 • uzyskania zaświadczenia o zameldowaniu

należy zarejestrować się poprzez system internetowy w celu umówienia wizyty.


Podstawa prawna

Art. 51 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 - tekst jednolity, z późn. zm).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).


Inne informacje

Osoby występujące z wnioskiem o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, zezwoleń, dokonanie czynności urzędowych obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku

Zmiana imienia lub nazwiska

Wymagane dokumenty:

Obywatele polscy zamieszkali na terenie Gminy Kórnik lub osoby, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały było miasto i gmina Kórnik składają następujące dokumenty:

Wniosek może być uzasadniony następującymi względami:

 • dotychczasowe nazwisko lub imię jest ośmieszające lub nie licujące z godnością człowieka,
 • na imię lub nazwisko bezprawnie zmienione,
 • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo posiada wnioskodawca,
 • chęcią zmiany nazwiska lub imienia na takie, które wnioskodawca od wielu lat używa.

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

 • odpis zupełny aktu urodzenia,
 • odpis zupełny aktu małżeństwa (gdy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim),
 • odpis zupełny aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (gdy małżeństwo wnioskodawcy zostało rozwiązane przez sąd),
 • odpisy skrócone aktu urodzeń małoletnich dzieci (w przypadku gdy ulegają zmianie dane osobowe rodzica)
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (gdy decyzja dotyczy małoletniego),
 • oświadczenie ojca dziecka o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska dziecka (w przypadku braku zgody -postanowienie sądu zezwalające na dokonanie zmiany),
 • oświadczenie dziecka o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska (w przypadku gdy dziecko ukończyło 13 lat),
 • inne dokumenty uzasadniające zmianę ( kopie potwierdzone notarialnie).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Kórniku, plac Niepodległości 1 - parter, +48 61 81 70 411 wew. 609

Składanie dokumentów:

 • poniedziałki - 8:00 - 16.00,
 • wtorki, środy, czwartki i piątki - 7:30 - 15.30.

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

 • podania i załączniki oraz decyzje dotyczące przywrócenia nazwisk i imion osobom i potomkom osób, którym bezprawnie je zmieniono,

Od 1 stycznia 2007 r. obowiązują następujące opłaty:

 • decyzja zezwalająca na zmianę imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej w wysokości 37 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, podania i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową należy uiszczać w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Kórnik, Bank Spółdzielczy w Kórniku 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002.

Prosimy o niedokonywanie opłaty skarbowej przed złożeniem podania.


Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji następuje w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

W celu:

 • złożenia wniosku na dowód osobisty,
 • odbioru dowodu osobistego,
 • dokonania meldunku,
 • uzyskania nr PESEL (uchodźcy),
 • uzyskania zaświadczenia o zameldowaniu

należy zarejestrować się poprzez system internetowy w celu umówienia wizyty.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17.10.2008r. o zmianie imion i nazwisk (Dz. U. z 2008 Nr 220 poz. 1414 tekst jednolity).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Inne informacje

Wniosek składa się osobiście. Ustawa nie daje możliwości działania przez pełnomocnika.

Zmiana imienia lub nazwiska osoby, która nie posiada żadnej przynależności państwowej, na inne wskazane przez nią imię lub nazwisko może nastąpić na jej wniosek, jeżeli osoba ta ma miejsce zamieszkania w Polsce.

W sprawach zmiany imienia lub nazwiska rozstrzyga w drodze decyzji administracyjnej Kierownik USC właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Jeżeli wnioskodawca zamieszkuje za granicą, podanie składa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby występujące z wnioskiem o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, zezwoleń, dokonanie czynności urzędowych obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku.

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Wymagane dokumenty

Ustny wniosek, odpis zupełny aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód oraz dokument tożsamości (zawierający aktualny pobyt stały).

Wniosek winien być złożony przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.


Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Kórniku, plac Niepodległości 1 - parter, +48 61 81 70 411 wew. 609

Składanie dokumentów:

 • poniedziałki - 8:00 - 16.00,
 • wtorki, środy, czwartki i piątki - 7:30 - 15.30.

Opłaty

Od 01 stycznia 2007 r. od czynności urzędowej jest pobierana opłata w wysokości 11 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, podania i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową należy uiszczać w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Kórnik Bank Spółdzielczy w Kórniku 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002.

Prosimy o niedokonywanie opłaty skarbowej przed złożeniem podania.


Termin i sposób załatwienia

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

W celu:

 • złożenia wniosku na dowód osobisty,
 • odbioru dowodu osobistego,
 • dokonania meldunku,
 • uzyskania nr PESEL (uchodźcy),
 • uzyskania zaświadczenia o zameldowaniu

należy zarejestrować się poprzez system internetowy w celu umówienia wizyty.


Podstawa prawna

Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 roku Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zmian.).