Kontrast Rozmiar tekstu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds. oświaty w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej w Kórniku

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko Komisja Konkursowa wybrała: Panią Katarzynę Musiał zamieszkałą w Robakowie.

Na konkurs wpłynęło 6 ofert. Wszystkie spełniały wymogi formalne.

Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono z 5 kandydatami, 1 osoba zrezygnowała.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Katarzyna Musiał wykazała się znajomością przepisów z zakresu ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ustawy o systemie informacji oświatowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks pracy, w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Posiada wymagany staż i znajomość zagadnień na stanowisku specjalisty ds.oświaty w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej. Przyjęła proponowane warunki pracy i płacy.