Kontrast Rozmiar tekstu

Karta Dużej Rodziny

Podstawa prawna

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia. Dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzic (rodzice) nie mają na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki (uczących się do 25 roku życia), Karta Dużej Rodziny przysługuje jedynie rodzicowi (rodzicom) lub małżonkowi rodzica.

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.


Wymagane dokumenty:

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

 • w przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki
  w danej placówce,
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 • w przypadku osób pełnoletnich przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka - oświadczenie o pozostawaniu
  w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami wymienionymi powyżej, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 • w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość,
 • w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość,
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość,
 • w przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza dokumentami wymienionymi powyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłaty

Duplikat

W przypadku utraty Karty Dużej Rodziny należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty (taki sam wniosek jak o wydanie karty) dla osoby, której karta uległa zniszczeniu/została skradziona/zgubiona oraz potwierdzenie dokonania wpłaty za wydanie duplikatu. Wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi 10 zł. Wpłaty można dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Kórnik na nr 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002. W tytule przelewu należy wpisać: Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Dodatkowa forma karty

W związku ze zmianą ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r. wszystkie aktywne Karty uzyskają formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty. Domówienie tradycyjnej formy Karty będzie wynosiła 10 zł. Wpłaty można dokonać przelewem na konto Miasta i Gminy Kórnik na nr 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002. W tytule przelewu należy wpisać: opłata za zamówienie dodatkowej formy dla (imię i nazwisko osoby, dla której wnosimy o wydanie karty).


Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, parter, pokój nr 9.


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik , 62-035 Kórnik, Rynek 1.