Konkurs na stanowisko specjalisty w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Konkurs na stanowisko specjalisty w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu.


Warunku zatrudnienia:

 • forma zatrudnienia — umowa o pracę na czas określony (na zastępstwo),
 • wymiar zatrudnienia — pełny etat.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • niezbędne
  • obywatelstwo polskie (nie dotyczy stanowisk na których zgodnie z przepisami odrębnymi nie jest wymagane posiadanie obywatelstwa polskiego),
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • wykształcenie wyższe: gospodarka przestrzenna, urbanistyka, architektura, budownictwo, geoinformacja lub pokrewne,
  • znajomość zagadnień w zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeksu postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, w zakresie niezbędnym do pracy na ww. stanowisku,
  • umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windowa, pakiet Office, QGIS).
 • od kandydata na stanowisko oczekuje się poniższych cech, umiejętności:
  • wysoka kultura osobista,
  • komunikatywność,
  • odpowiedzialność i rzetelność,
  • zdecydowanie i samodzielność w działaniu,
  • umiejętność organizacji pracy,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych, pracy pod presją czasu oraz z trudnym klientem.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie procedur planistycznych związanych z uchwalaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kórnik lub jego zmiany,
 • prowadzenie rejestru zmian studium,
 • prowadzenie procedur planistycznych związanych z uchwalaniem planu ogólnego Miasta i Gminy Kórnik lub jego zmiany,
 • prowadzenie rejestru zmian planu ogólnego,
 • prowadzenie procedur planistycznych związanych z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian,
 • prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • opiniowanie dokumentów planistycznych innych jednostek,
 • przygotowywanie projektów uchwał,
 • dokonywanie oceny aktualności planu ogólnego,
 • przygotowywanie i udostępnianie danych przestrzennych i metadanych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
 • udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej,
 • wyjaśnianie wątpliwości zgłaszanych przez interesantów,
 • przygotowywanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
 • archiwizacja dokumentów zgromadzonych w Wydziale Planowania Przestrzennego — wg zadań,
 • wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego nieujętych w niniejszym zakresie obowiązków, a związanych z zakresem działalności pracownika.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV, list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.


Inne informacje:

Prosimy o załączenie oświadczenia:

Oświadczenie do rekrutacji przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik przez okres 1 roku.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

……………………………………..

(podpis kandydata do pracy)


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, którym jest Pani Agnieszka Lewicka – Bachman. Kontakt z Inspektorem możliwy jest poprzez adres e - mail: abi@umig.kornik.pl
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze) w celu prowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w związku z Ustawą o pracownikach samorządowych oraz Ustawą Kodeks pracy.
 • Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
 • Urząd Miasta i Gminy w Kórniku będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.
 • W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez okres 1 roku.
 • Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych oraz nie będą podlegać profilowaniu.
 • Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także w przypadku wyrażonej zgody, prawo usunięcia danych osobowych.
 • Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane będą niezgodnie z przepisami RODO.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 24 czerwca 2024 r. do godz. 16:00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – (specjalista w Wydziale Planowania Przestrzennego)” w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu) na adres Urzędu z wyżej wymienionym dopiskiem.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.