Kontrast Rozmiar tekstu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami ewid.: 943 i 53/4, obręb geodezyjny Kamionki, gmina Kórnik