Kontrast Rozmiar tekstu

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego i Kierownika Gospodarczego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego i Kierownika Gospodarczego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie
 1. Warunki zatrudnienia:
  a) forma zatrudnienia - umowa o pracę;
  b) wymiar zatrudnienia – 3/4 etat księgowego, 1/4 etat kierownika gospodarczego.
 2. Wymagania związane ze stanowiskiem

  a) niezbędne:
 • obywatelstwo polskie;
 • niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • niekaralność karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1440 z p. zm.),
 • niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie – spełnienie jednego z poniższych warunków:

- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;

- ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;

- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

- posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na określonym stanowisku;

  b) dodatkowe:
   
 • znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: ustawy Karta Nauczyciela, ustawy Kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy budżetowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości;
 • biegła znajomość obsługi komputera;
 • znajomość obsługi programów finansowo-księgowych Vulcan Finanse, Progman, obsługa bankowości elektronicznej, obsługa systemu e-PFRON;
 • znajomość zasad rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych;
 • znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych;
 • znajomość przepisów ZUS;
 • znajomość zasad sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych;
 • znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów oświatowych w szczególności w zakresie bhp w szkołach i placówkach oświatowych,
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole i na samodzielnym stanowisku, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres, dobra organizacja czasu pracy,
 • mile widziane doświadczenie w księgowości budżetowej;
 1. Zakres zadań na stanowisku Głównego Księgowego:
 • prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych;
 • opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki;
 • kompletowanie dokumentów finansowo - księgowych, dokonywanie przelewów;
 • dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno - rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych;
 • prowadzenie ewidencji finansowo - księgowej;
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;
 • wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.
 1. Zakres zadań na stanowisku Kierownika Gospodarczego:
 • prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami na terenie szkoły;
 • prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami księgi obiektu budowlanego;
 • dbanie o zapewnienie odpowiednich warunków ppoż i bhp;
 • organizacja remontów bieżących (poszukiwanie wykonawców, przygotowywanie umów, nadzór nad realizacją);
 • organizowanie i nadzorowanie pracy personelu techniczno-konserwatorskiego;
 • planowanie, zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymywania budynku i terenów zielonych w dobrym stanie techniczno-eksploatacyjnym;
 • prowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego budynku i terenów przyległych;
 • organizacja inwentaryzacji rocznej i okresowej;
 • odbiór i porządkowanie dokumentacji dotyczącej zakupów, dostaw, zakończenia inwestycji i prac remontowych, atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych;
 • dokonywanie kontroli wewnętrznej;
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i majątku szkolnego;
 • dokonywanie okresowych ocen pracowników na stanowiskach gospodarczych;
 • nadzór nad gospodarką odpadami (utylizacja i ochrona środowiska).
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny wraz z numerem telefonu kontaktowego;
 • życiorys zawodowy (CV),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 • oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni
  z praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe, o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku głównego księgowego i kierownika gospodarczego;

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781 z p. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 . poz. 1282 z późniejszymi zmianami).

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i przesłane pocztą na adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie, ul. Ogrodowa 21, 62-035 Kórnik lub złożone w siedzibie szkoły

w terminie do dnia 09.07.2021 r. do godz. 13.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego + kierownik gospodarczy”.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.07.2021 r. o godz. 10.00.

W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu do szkoły.

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Pozostałe informacje:

Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest przeprowadzana dwuetapowo i obejmuje:

I etap – kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych.

II etap – kwalifikacja merytoryczna: obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową, powołaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru, z podaniem ich imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane do dnia 31.12.2021r. mogą one być odebrane przez kandydatów. Po wskazanym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 790550442.

Szczodrzykowo, dnia 21.06.2021r.

mgr Marzena Dominiak

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 • administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie, ul. Ogrodowa 21, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Szkoły, kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@tmpsc.pl
 • dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii; dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2021r.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie.

 .......................................................

 Podpis kandydata do pracy