Kontrast Rozmiar tekstu

Nabór na stanowisko głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko: główny księgowy

 1. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie lub posiadanie obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podejmowania zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Wykształcenie :

Kandydat musi spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 – letniej praktyki w księgowości,
 • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6 – letniej praktyki w księgowości,
 • wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
 3. Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku od osób fizycznych.
 1. Wymagania dodatkowe:

 1. Wysoka kultura osobista.
 2. Znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych oraz programu Progman Płatnik
 3. Umiejętność organizacji pracy.
 4. Samodzielność, zaangażowanie.
 5. Umiejętności interpersonalne- łatwość nawiązywania kontaktu, umiejętność pracy w zespole.
 6. Odporność na stres.
 7. Umiejętność podejmowania decyzji.
 8. Nieposzlakowana opinia.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa .
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi .
 3. Sporządzanie wspólnie z dyrektorem ośrodka planów finansowych w poszczególnych rozdziałach określających rodzaj działalności.
 4. Bieżące księgowanie operacji finansowych.
 5. Sporządzanie bilansu.
 6. Tworzenie zapotrzebowania na środki finansowe w poszczególnych zadaniach na nowy rok budżetowy, a także kwartalnie wspólnie z pracownikami samodzielnych stanowisk pracy i kierownikiem.
 7. Aprobowanie pod względem finansowym sprawozdań merytorycznych pracowników realizujących poszczególne zadania ośrodka.
 8. Zatwierdzanie dokumentów księgowych i ich opisywanie.
 9. Przygotowywanie przelewów za faktury z zakupu usług, materiałów i świadczeń klientów.
 10. Prowadzenie ewidencji majątku ośrodka.
 11. Rozliczanie inwentaryzacji.
 12. Przestrzeganie wydatkowania środków finansowych zgodnie z planem finansowym.
 13. Sporządzanie sprawozdań z zakresu finansowego, dochodów i wydatków, podatku VAT.
 14. Organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej dla rachunkowości.
 1. Dodatkowe informacje.

 1. Podstawa zatrudnienia: umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 2. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy 09.2021.
 3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.
 1. Wymagane dokumenty.

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys zawodowy (CV.)
 3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wymagane wykształcenie.
 4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie:
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego albo oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz kolejnych naborów prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku ( załącznik nr 1 ),
 • dotyczące ochrony danych osobowych.
 1. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Uwaga:

Dokument, o którym mowa w pkt.3,4 i 5 należy własnoręcznie, czytelnie podpisać. Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę poprzez użycie zwrotu ,, za zgodność z oryginałem’’, miejscowość, data, czytelny podpis,

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym należy składać osobiście, z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem 618170-054, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku w pokoju 306, przesłać na adres mailowy ośrodka: ops@ops.kornik.pl lub przesłać pocztą na adres: ,, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku, ul. Poznańska 34a, 62-035 Kórnik z dopiskiem ,, Nabór na stanowisko głównego księgowego’’ do dnia 6 sierpnia 2021 roku do godz. 15.00 ( decyduje data wpływu ).

Aplikacje, które wpłyną do ośrodka po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku

Agnieszka Mieloch