Kontrast Rozmiar tekstu

Nabór na stanowisko pomoc nauczyciela/woźna w Przedszkolu nr 2 Cztery Pory Roku w Kórniku (Bninie)

Dyrektor Przedszkola nr 2 Cztery Pory Roku w Kórniku (Bninie) ogłasza nabór na stanowisko pomoc nauczyciela/woźna


Warunki zatrudnienia:

 • forma zatrudnienia - umowa o pracę,
 • wymiar zatrudnienia - 1/1 etat,
 • okres zatrudnienia - od 01 września 2021 r.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

Niezbędne:

 • wykształcenie średnie,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pomoc nauczyciela/woźna,

Zadania:

 • Współpracuje z nauczycielem w celu zapewnienia dzieciom opieki i bezpieczeństwa oraz pomaga nauczycielowi w realizacji zadań statutowych i programowych, w tym:
 • bierze udział w przygotowywaniu pomocy do zajęć i dekorowaniu sal,
 • pomaga dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na spacer,
 • pomaga w opiece podczas spacerów i wycieczek;
 • sprząta po dzieciach mających problemy z kontrolą czynności fizjologicznych, w tym w nagłych przypadkach ;
 • pomaga przy karmieniu dzieci słabo jedzących,
 • pomaga w innych sytuacjach tego wymagających,
 • ponosi odpowiedzialność za podopiecznych w chwilach krótkotrwałych nieobecności nauczycielek np. pobytu w toalecie, itp.

W zakresie organizacji posiłków odpowiada za:

 • przynoszenie naczyń do sali przed posiłkiem,
 • rozdawanie (4 razy dziennie) właściwych porcji dzieciom, wg ilości określonych przez normy żywieniowe),
 • dbałość o estetyczne podawanie posiłków,
 • podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia,
 • przestrzeganie zasad dobrej praktyki w zakresie higieny.

W zakresie przestrzegania bezpieczeństwa i zasad higieny odpowiada za:

 • odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi, zgodnie z opracowanymi procedurami,
 • właściwe reagowanie na niebezpieczne zachowania podopiecznych,
 • pomoc przy odprowadzaniu i przyprowadzaniu dzieci do i z sali,
 • zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu,
 • monitorowanie obiektu pod kątem pojawiania się osób postronnych,
 • sprzątanie wyznaczonych rewirów wg harmonogramu i utrzymywanie ich w należytej czystości.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 4. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku (Bninie) przez okres najbliższych 12 miesięcy.
 5. Oświadczenia, o których mowa w punkcie "Wymagane dokumenty" w pozycji od 3) do 4) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole nr 2 Cztery Pory Roku w Kórniku (Bninie) przez okres najbliższych 12 miesięcy.

......................................................
Podpis kandydata do pracy

lub

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

......................................................
Podpis kandydata do pracy


Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 24 czerwca 2021 r. do godz.15.00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - pomoc nauczyciela/woźna" w Przedszkolu nr 2 Cztery Pory Roku w Kórniku (Bninie), 62-035 Kórnik, przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem lub przesłać pocztą elektroniczną na adres poryroku@p2kornik.pl
Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami w Przedszkolu nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku (Bninie).
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do przedszkola po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)
CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole nr 2 Cztery Pory Roku w Kórniku, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Przedszkola nr 2 Cztery Pory Roku w Kórniku
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: iod@p2kornik.pl
 • Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Jeżeli podacie Państwo, inne dane w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie to potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Przedszkole nr 2 Cztery Pory Roku będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2021 r.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole nr 2 Cztery Pory Roku w Kórniku (Bninie). Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 • Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Przedszkolu nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku.