Kontrast Rozmiar tekstu

Nabór na stanowisko pomocy nauczyciela w Szkole Podstawowej w Radzewie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radzewie ogłasza nabór na stanowisko pomocy nauczyciela w Szkole Podstawowej w Radzewie Oddział Przedszkolny

Warunki zatrudnienia:

 • a) forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo,
 • b) wymiar zatrudnienia: 1/1 etat.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie średnie;
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pomocy nauczyciela;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji;
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 • pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie;
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, właściwa postawa etyczna.

Zakres zadań:

 • czuwanie nad bezpieczeństwem, higieną i estetycznym wyglądem dzieci;
 • wspieranie dzieci w czynnościach samoobsługowych (ubieraniu, jedzeniu, wyjściach do toalety, myciu rąk);
 • pomoc w opiece nad dziećmi, w szczególności podczas spacerów i wycieczek;
 • odbiór dzieci od rodziców przed zajęciami i przekazywanie ich rodzicom po zajęciach;
 • opieka nad dzieckiem chorym do czasu przybycia rodzica;
 • dbałość o czystość i estetykę przydzielonych pomieszczeń przedszkolnych;
 • wykonywanie czynności zleconych przez dyrektora związanych z właściwym funkcjonowaniem placówki;
 • wykonywanie innych prac na rzecz przedszkola w okresie ferii i dni wolnych od nauki;
 • prace porządkowe wyznaczone przez dyrektora.

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko pomocy nauczyciela.

Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową im. Jana Wójkiewicza w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

………………………………………
Podpis kandydata do pracy"

"Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową n im. Jana Wójkiewicza w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników/nauczycieli [Przedszkola/Szkoły]

...................................................

Podpis kandydata do pracy"

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych:
"Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że, administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa im. Jana Wójkiewicza w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Szkoły, kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: 
Szkoła Podstawowa im. Jana Wójkiewicza, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Kórnik, e-mail: iod@tmpsc.pl.
Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do szkoły na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2021 r. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Szkołę. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji; podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Szkole.

...................................................
Podpis kandydata do pracy"

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 19 listopada 2021r. do godz.15.00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie szkoły z dopiskiem Oferta pracy: pomoc nauczyciela w Szkole Podstawowej w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami w Szkole Podstawowej w Radzewie. 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do przeszkolą po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kórnik.