Kontrast Rozmiar tekstu

Nabór na stanowisko: pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie lub posiadanie obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podejmowania zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 2. Wykształcenie:
  Kandydat musi spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
  a) posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,
  b) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
  c) ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna,
  d) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
 5. Prawo jazdy kategorii B.
 6. Znajomość ustawy o pomocy społecznej i rozporządzeń do ustawy, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych aktów prawnych w zakresie udzielania pomocy społecznej. 

Wymagania dodatkowe:

 1. Wysoka kultura osobista.
 2. Znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych oraz programu POMOST.
 3. Umiejętność organizacji pracy własnej ( analiza dokumentów i sytuacji życiowej klientów ośrodka pomocy).
 4. Samodzielność, zaangażowanie i kreatywność.
 5. Umiejętności interpersonalne- łatwość nawiązywania kontaktu, cierpliwość, empatia, umiejętność pracy w zespole.
 6. Odporność na stres.
 7. Umiejętność podejmowania decyzji.
 8. Nieposzlakowana opinia.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Praca socjalna prowadzona z osobami i rodzinami w celu rozwiązywania lub wzmacniania ich aktywności i samodzielności życiowej; ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności z wykorzystaniem właściwych tej działalności metod i technik.
 2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do tych świadczeń.
 3. Udzielania informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiazywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.
 4. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.
 5. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 6. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
 7. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz ich aktualizacji u osób ubiegających się o przyznanie pomocy, w terminach określonych obowiązującymi przepisami prawa:
  a) kompletowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia z pomocy społecznej,
  b) prowadzenie teczek rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, prowadzenie rejestru rodzin i osób korzystających z pomocy społecznej,
  c) wprowadzanie wniosków, wywiadów środowiskowych oraz pozostałych danych do systemu komputerowego POMOST,
  d) prowadzenie dokumentacji pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  e) bieżące zaznajamianie się z przepisami prawnymi dotyczącymi spraw prowadzonych na zajmowanym stanowisku pracy.
 8. Terminowe sporządzania ocen, analiz i informacji.

Dodatkowe informacje:

 1. Podstawa zatrudnienia: umowa na czas określony obejmujący nieobecność zastępowanego pracownika.
 2. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy 1.09.2021.
 3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys zawodowy (CV.)
 3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wymagane wykształcenie.
 4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie:
  a) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego albo oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz kolejnych naborów prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku (załącznik nr 1), 
  b) dotyczące ochrony danych osobowych.
 8. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Uwaga:

Dokument, o którym mowa w pkt.3,4 i 5 należy własnoręcznie, czytelnie podpisać. Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę poprzez użycie zwrotu "za zgodność z oryginałem", miejscowość, data, czytelny podpis.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym należy składać osobiście, z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem + 48 61 81 70 054, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku w pokoju 306, przesłać na adres mailowy ośrodka: ops@ops.kornik.pl lub przesłać
pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku, ul. Poznańska 34a, 62-035 Kórnik z dopiskiem "Nabór na stanowisko pracownika socjalnego" do dnia 23 lipca 2021 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu). 

Aplikacje, które wpłyną do ośrodka po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku
Agnieszka Mieloch

Załącznik nr 1 - Pobierz