Kontrast Rozmiar tekstu

Nabór na stanowisko pracownika gospodarczego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej, ul. Armii Krajowej 11, 62-035 Kórnik

Warunki zatrudnienia:

 • forma zatrudnienia - umowa o pracę;
 • wymiar zatrudnienia – 1/1 etatu. 

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 1. a) niezbędne:
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • wykształcenie zawodowe.
 1. b) dodatkowe:
 • uczciwość, odpowiedzialność i punktualność,
 • rzetelne wykonywanie obowiązków.

Zakres zadań:

 • utrzymanie porządku wokół budynku;
 • codzienne sprawdzanie bezpiecznych warunków dla pobytu dzieci na placu zabaw;
 • koszenie trawy w okresie wiosenno-jesiennym;
 • odśnieżanie;
 • kontrola sprawności powierzonych urządzeń;
 • drobne remonty i prace naprawcze na terenie obiektu.

Wymagane dokumenty:

 • CV, życiorys;
 • świadectwa pracy;
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje.

Prosimy o załączenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne):

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11, 62-035 Kórnik k, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku.

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11, 62 - 035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor SP 2 w Kórniku.
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@sp2kornik.home.pl Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2021 r.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kórniku. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 • Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r., w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 , ul. Armii Krajowej 11, 62-035 Kórnik do godziny 15:00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy- pracownik gospodarczy”, przesłać pocztą na powyższy adres z takim samym dopiskiem lub na adres e-mail: sekretariat@sp2kornik.pl.

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.