Kontrast Rozmiar tekstu

Nabór na stanowisko pracownika obsługi - sprzątaczki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko obsługi - sprzątaczki

Warunki zatrudnienia: 

 • forma zatrudnienia - umowa o pracę
 • wymiar zatrudnienia - 1/1 etatu

Wymagania związane ze stanowiskiem:

niezbędne: 

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • posiadanie wykształcenia minimum zawodowego,
 • wysoka kultura osobista.

dodatkowe:

 • komunikatywność,
 • uczciwość, odpowiedzialność i rzetelność,
 • sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Zakres zadań:

 • sprzątanie wyznaczonego terenu szkoły,
 • wykonywanie innych obowiązków zleconych przez dyrektora szkoły.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV, list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie świadectw pracy;
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 • podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku pracownika obsługi - sprzątaczki;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko pracownika obsługi - sprzątaczki.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.


Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku, ul. Armii Krajowej11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku, ul. Armii Krajowej11, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników.

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 • administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku, ul. Armii Krajowej11, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Szkoły, kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@sp2kornik.pl
 • dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.; dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2022 r.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Szkole Podstawowej nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku.

 .......................................................

Podpis kandydata do pracy

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 31 października 2022 r. do godz.15:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Oferta pracy – pracownik obsługi - sprzątaczka" w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku, ul. Armii Krajowej11, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postępowanie konkursowe obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy z Szkoły Podstawowej nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.