Kontrast Rozmiar tekstu

Nabór na stanowisko psychologa w Przedszkolu nr 2 Cztery pory roku w Kórniku

Dyrektor Przedszkola nr 2 Cztery Pory Roku w Kórniku (Bninie) ogłasza nabór na stanowisko psychologa


Warunki zatrudnienia:

 • forma zatrudnienia - umowa o pracę,
 • wymiar zatrudnienia - 1/2 etatu.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

Niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psychologa,
 • posiadanie wykształcenia wyższego z przygotowaniem pedagogicznym,
 • wysoka kultura osobista.

Dodatkowe:

 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Zadania:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron i trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola.
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, w celu rozwiązywania pro­blemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola
 • udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjo­wanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym,
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozy­cji i uzdolnień dzieci
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci;
 • inne zadania zlecone przez dyrekcję szkoły.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 • rodzicami uczniów,
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej "poradniami",
 • placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Wymagane dokumenty:

 1. CV, list motywacyjny;
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 3. kopie świadectw pracy;
 4. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych
 5. podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko psychologa szkolnego,

Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Przedszkole nr 2 Cztery Pory Roku w Kórniku (Bninie) przez okres najbliższych 12 miesięcy.

......................................................
Podpis kandydata do pracy

lub

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

......................................................
Podpis kandydata do pracy

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 • administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku, ul. Jeziorna 16, 62-035 Kórnik jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Przedszkola,
 • kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Przedszkole nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku, ul. Jeziorna 16, 62-035 Kórnik, e-mail: iod@p2kornik.pl,
 • dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do przedszkola na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii,
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2021r
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Przedszkolu.

...........................................

Podpis kandydata do pracy


Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 24 czerwca 2021 r. do godz. 15:00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta pracy. Psycholog w Przedszkolu nr 2 Cztery Pory Roku w Kórniku, ul. Jeziorna 16, 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą tradycyjną na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres poryroku@p2korniki.pl .

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do przedszkola po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej