Kontrast Rozmiar tekstu

Nabór na stanowisko sprzątaczki w Szkole Podstawowej im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w Kamionkach

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Kamionkach ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki w Szkole Podstawowej im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Kamionkach

Warunki zatrudnienia:

 • forma zatrudnienia - umowa o pracę
 • wymiar zatrudnienia 1/1 etat
 • praca w systemie zmianowym

Wymagania związane ze stanowiskiem:

niezbędne:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

dodatkowe:

 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny;
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku sprzątaczka/pomoc kuchenna
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o umyślne przestępstwo skarbowe;

Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata  w Kamionkach, ul. Mieczewska 36, 62-023 Kamionki,
w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Kamionkach, ul. Mieczewska 36, 62-023 Kamionki,
w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników.

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 • administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata  w Kamionkach, ul. Mieczewska 36, 62-023 Kamionki, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Szkoły, kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@mawe.pl
 • dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Szkoły Podstawowej w Kamionkach na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania
 • i usuwania awarii.; dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2021 r.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Szkołę Podstawową im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Kamionkach. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi
 • z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Szkole Podstawowej im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Kamionkach.

 .......................................................

 Podpis kandydata do pracy 

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 3 września 2021 r. do godz.12:00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Oferta pracy - sprzątaczka” w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Kamionkach, ul. Mieczewska 36, 62-023 Kamionki lub przesłać pocztą na ten sam adres
z wyżej wymienionym dopiskiem.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy z Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Kamionkach kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik