Kontrast Rozmiar tekstu

Nabór na stanowisko zastępca głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko: zastępca głównego księgowego.

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie lub posiadanie obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podejmowania zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Wykształcenie :

Kandydat musi spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 – letniej praktyki w księgowości,
 • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6 – letniej praktyki w księgowości,
 • wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
 3. Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku od osób fizycznych.
 4. Mile widziane doświadczenie na stanowisku zastępcy głównego księgowego lub podobnym w księgowości jednostek budżetowych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Wysoka kultura osobista.
 2. Znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych oraz programu Progman Płatnik.
 3. Umiejętność organizacji pracy.
 4. Samodzielność, zaangażowanie.
 5. Umiejętności interpersonalne- łatwość nawiązywania kontaktu, umiejętność pracy w zespole.
 6. Odporność na stres.
 7. Znajomość zasad finasowania zadań w pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych i dodatków mieszkaniowych.
 8. Umiejętność sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz finansowych, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
 9. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostki budżetowej i dyscypliny finansów publicznych.
 10. Umiejętność podejmowania decyzji.
 11. Nieposzlakowana opinia.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Bieżące wsparcie głównego księgowego w prowadzeniu rachunkowości Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
 2. Bieżące wsparcie głównego księgowego w sporządzaniu sprawozdań budżetowych i finansowych, statystycznych, sprawozdań dla GUS.
 3. Bieżące wsparcie głównego księgowego w prowadzeniu rozliczeń z ZUS i US.
 4. Bieżące wsparcie głównego księgowego w przygotowaniu i składaniu deklaracji, zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Bieżące wsparcie głównego księgowego w przeprowadzaniu zgodnie z przepisami inwentaryzacji jednostki.
 6. Bieżące wsparcie głównego księgowego w opracowaniu projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości.
 7. Bieżące wsparcie głównego księgowego w opracowywaniu planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania.
 8. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego.
 9. Bieżące wsparcie głównego księgowego w dokonywaniu wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 10. Bieżące wsparcie głównego księgowego w prowadzeniu ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków.
 11. Bieżące wsparcie głównego księgowego w prowadzeniu analityki do kont syntetycznych według zadań własnych i zleconych.
 12. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
 13. Bieżące wsparcie głównego księgowego w rozliczaniu środków finansowych pozyskanych z dotacji, programów, projektów lub konkursów.
 14. Bieżące wsparcie głównego księgowego w rozliczaniu zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 15. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz dokumentacji przewidzianej ustawą.
 16. Bieżące wsparcie głównego księgowego w odpowiedzialności za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową ośrodka.
 17. Bieżące wsparcie głównego księgowego w prowadzeniu kontroli finansowej i realizacja innych zadań wynikających z aktów prawnych regulujących zakres odpowiedzialności na ww. stanowisku.
 18. Współpraca ze Skarbnikiem Miasta i Gminy Kórnik.

Dodatkowe informacje:

 1. Podstawa zatrudnienia: umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 2. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy wrzesień 2021 r.
 3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys zawodowy (CV.)
 3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wymagane wykształcenie.
 4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie:
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego albo oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz kolejnych naborów prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku ( załącznik nr 1 ),
 • dotyczące ochrony danych osobowych.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Uwaga:

Dokument, o którym mowa w pkt.3,4 i 5 należy własnoręcznie, czytelnie podpisać. Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę poprzez użycie zwrotu "za zgodność z oryginałem", miejscowość, data, czytelny podpis,

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym należy składać osobiście, z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem 618170-054, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku w pokoju 306, przesłać na adres mailowy ośrodka: ops@ops.kornik.pl lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku, ul. Poznańska 34a, 62-035 Kórnik z dopiskiem "Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego" do dnia 31 sierpnia 2021 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do ośrodka po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku.


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku, ul. Poznańska 34a, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: audyt@grd@op.pl
 • dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2021
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku.