Kontrast Rozmiar tekstu

Nadanie lub zmiana nazwy ulicy, parku, placu itp.

Podstawa prawna

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).


Wymagane dokumenty

Wniosek pisemny od instytucji, organizacji, osób fizycznych lub prawnych, zawierający propozycję nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych wraz z uzasadnieniem, w przypadku patrona wraz z biografią oraz mapą lub załącznikiem graficznym, które uwidaczniają lokalizację przedmiotu proponowanego do nazwania.


Miejsce złożenia wniosku

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, parter, pokój nr 9.


Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.


Termin i sposób załatwienia sprawy

  1. Jeżeli przedmiotem nazwania jest droga wewnętrzna, niezbędne jest uzyskanie pisemnej zgody właściciela/li gruntów, na których droga się znajduje.
  2. W przypadku pozytywnej opinii Komisji oraz Rady Sołeckiej przygotowany zostaje projekt uchwały zgodnie z obowiązującą procedurą, który następnie przekazywany jest Burmistrzowi Gminy Kórnik jako organowi właściwemu do przedkładania projektów uchwał Radzie Miejskiej w Kórniku.
  3. Realizacja wniosku następuje wyłącznie w formie uchwały Rady Miejskiej w Kórniku.
  4. W przypadku negatywnej opinii wnioskodawca zostaje poinformowany o stanowisku Komisji oraz Rady Sołeckiej wraz z uzasadnieniem.
  5. Termin rozpoznania wniosku o nadanie nazwy ulicy uzależniony jest od możliwości zgromadzenia wymaganych dokumentów umożliwiających ocenę wniosku i ewentualne przygotowanie projektu uchwały oraz od harmonogramu prac Rady Miejskiej w Kórniku.

    Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego.


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN), parter, pokój nr 2.


Inne informacje

Upewnij się, że otrzymałeś potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku z nadanym sprawie unikalnym numerem porządkowym. W ewentualnej dalszej korespondencji z Urzędem Miejskim w powyższej sprawie powołuj się zawsze na ten numer.