Kontrast Rozmiar tekstu

Nadanie lub zmiana numeru porządkowego

Podstawa prawna

Na podstawie art. 47 a ustawy z dnia 17 maja 1989 - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 93, poz. 287 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów z dnia 9 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz. 125 z dnia 2 lutego 2012 r.).


Wymagane dokumenty:

  • wniosek o nadanie numeru porządkowego (pobierz),
  • kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu,
  • jeżeli z wnioskiem występuje Pełnomocnik - dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł - jeżeli jest taka wymagana.

Miejsce złożenia wniosku

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, parter, pokój nr 9.


Opłaty

  1. Opłata skarbowa:
  • od zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości nie pobiera się opłaty skarbowej,
  • od żądania poświadczonej kopii wydanego zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości należy uiścić opłatę w wysokości 5 zł od 1 strony dokumentu,
  • od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem uiszcza się opłatę w wysokości 17 zł.
  1. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
  2. Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kórnik Bank Spółdzielczy w Kórniku 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Kórniku.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Wydanie stosownego zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości następuje nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.


Tryb odwoławczy

Na zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nie służy odwołanie oraz zażalenie.


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN), parter, pokój nr 2.


Inne informacje

Upewnij się, że otrzymałeś potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku z nadanym sprawie unikalnym numerem porządkowym. W ewentualnej dalszej korespondencji z Urzędem Miejskim w powyższej sprawie powołuj się zawsze na ten numer.