Kontrast Rozmiar tekstu

Najem nieruchomości

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 47 a ustawy z dnia 17 maja 1989 - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 93, poz. 287 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów z dnia 9 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz. 125 z dnia 2 lutego 2012 r.).


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o najem nieruchomości (pobierz) ze wskazaniem numeru ewidencyjnego nieruchomości przeznaczonej do najmu, podanego do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości 1 (tablica Wydziału Gospodarki Nieruchomościami).

Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kórniku.

Nieruchomości oddane w najem na czas oznaczony do 3 miesięcy nie wymagają umieszczenia na wykazie.

 1. Wniosek o najem nieruchomości innej, niż umieszczona na wykazie (niezbędne jest wskazanie we wniosku numeru ewidencyjnego nieruchomości, obręb, celu i czasu użyczenia).

Załączniki:

 • mapa ewidencyjna lub nieaktualizowana mapa zasadnicza terenu będącego przedmiotem wniosku.

  Miejsce złożenia dokumentów

 • Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, parter, pokój nr 9.


  Opłaty

 • Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.


  Termin i sposób załatwienia sprawy

 1. Pozytywne rozpatrzenie wniosku powoduje wszczęcie postępowania przetargowego na najem nieruchomości.
 2. Wynajęcie nieruchomości w drodze bezprzetargowej jest możliwe wyłącznie przy zawieraniu kolejnej umowy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem najmu jest ta sama nieruchomość. W przypadku zainteresowania osób trzecich Burmistrz powinien przeprowadzić przetarg.
 3. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów załatwienia wniosku.

  Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN), parter, pokój nr 2.


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilno-prawnym. Spory powstałe na tle realizacji umowy rozstrzygnąć może wyłącznie właściwy sąd powszechny.


Inne informacje

Upewnij się, że otrzymałeś potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku z nadanym sprawie unikalnym numerem porządkowym. W ewentualnej dalszej korespondencji z Urzędem Miejskim w powyższej sprawie powołuj się zawsze na ten numer.