Kontrast Rozmiar tekstu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko robotnika gospodarczego w Żłobku "Hocki Klocki"

Dyrektor Żłobka „Hocki Klocki” ogłasza nabór na stanowisko robotnika gospodarczego w Żłobku "Hocki Klocki"

Warunki zatrudnienia:

 • forma zatrudnienia – umowa o pracę;
 • wymiar zatrudnienia – 1/4 etatu.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • nie była i nie jest w rejestrze przestępstw seksualnych,
 • wykształcenie zasadnicze zawodowe.

dodatkowe:

 • uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji sieci na stanowisku eksploatacji – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne – kotły wodne na paliwa gazowe do 100 stopni Celsjusza o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 • dobra organizacja pracy,
 • sumienność.

Zakres zadań:

 • utrzymanie porządku wokół budynku,
 • codzienne sprawdzanie bezpiecznych warunków dla pobytu dzieci na placu zabaw,
 • koszenie trawy w okresie wiosenno-jesiennym; dbanie o ogród, wyrywanie chwastów,
 • odśnieżanie,
 • kontrola sprawności powierzonych urządzeń,
 • drobne remonty i prace naprawcze na terenie obiektu.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • wypis z Krajowego Rejestru Karnego,
 • książeczka sanitarno- epidemiologiczna,
 • życiorys zawodowy (CV) z klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282.),
 • oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku robotnik gospodarczy,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o braku w ewidencji w rejestrze przestępstw seksualnych.

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Żłobek „Hocki Klocki”, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Żłobek „Hocki Klocki”, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Żłobek „Hocki Klocki” w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Żłobka „Hocki Klocki”,
 • kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:  e-mail: malo@mawe.pl,
 • dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do przedszkola na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2022 r.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedszkole. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Żłobku „Hocki Klocki”.

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 19 sierpnia 2022 r. do godz.15:00

W rekrutacji biorą udział jedynie pełne oferty

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta pracy – ROBOTNIK GOSPODARCZY” w sekretariacie Żłobka „Hocki Klocki”, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postępowanie konkursowe obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy z Dyrektorem Żłobka „Hocki Klocki” kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.