Kontrast Rozmiar tekstu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty ds. Kadr i Płac w Szkole Podstawowej im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w Kamionkach

Jednostka: Szkoła Podstawowa im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Kamionkach
Stanowisko: Specjalista ds. Kadr i Płac

 1. Warunki zatrudnienia: 

a) forma zatrudnienia - umowa o pracę

b) wymiar zatrudnienia - 1/1 etatu

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem 

a) niezbędne: 

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
 • posiadanie wykształcenia wyższego bądź średniego;
 • posiadanie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • posiadanie znajomości zagadnień w zakresie prawa pracy, ustawy Prawo Oświatowe, Karty Nauczyciela, znajomość przepisów prawa samorządowego, przepisów o ubezpieczeniach społecznych,
 • umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet biurowy Microsoft Office, Excel)
 • wysoka kultura osobista.

b) dodatkowe:

 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • sumienność,
 • umiejętności planowania,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • znajomość programów linii Vulcan,
 1. Zakres zadań:
 • prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, karty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, ewidencja czasu pracy);
 • sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy;
 • obliczanie i przygotowywanie wypłat wszystkich zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz obliczanie i sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz dla ZUS;
 • rozliczanie pobranych zaliczek na podatek dochodowy i dokonanie całorocznego obliczenia wysokości należnego podatku dochodowego oraz sporządzanie deklaracji PIT dla pracowników;
 • obliczanie zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych
  i innych (sporządzanie stosownej dokumentacji);
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie) dla zleceniobiorców;
 • sporządzanie list płac nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi;
 • rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie;
 • sporządzanie planów urlopowych, ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych;
 • ewidencja zwolnień lekarskich;
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach;
 • sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do GUS, SIO oraz PFRON;
 • sporządzanie sprawozdań z wykonania funduszu płac i etatów;
 • udzielanie pracownikom informacji z zakresu Prawa Pracy;
 • współpraca z innymi działami w zakresie rekrutacji pracowników, współuczestnictwo w procesie rekrutacji;
 • przekazywanie do archiwum uporządkowanej dokumentacji spraw zakończonych zgodnie z obowiązującą Instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV, list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac,
 • rozliczanie deklaracji ZUS i współpraca z ZUS.

Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń:

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Kamionkach, ul. Mieczewska 36, 62-023 Kamionki, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Kamionkach, ul. Mieczewska 36, 62-023 Kamionki,w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników.

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Kamionkach, ul. Mieczewska 36, 62-023 Kamionki, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Szkoły, kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@mawe.pl

dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Szkoły Podstawowej im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Kamionkach na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.; dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 30.06.2022 r.

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Szkołę Podstawową im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Kamionkach. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Szkole Podstawowej im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Kamionkach

 .......................................................

 Podpis kandydata do pracy

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 13 kwietnia 2022 r. do godz.14:00

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Oferta pracy – specjalista ds. kadr i płac" w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Kamionkach, ul. Mieczewska 36, 62-023 Kamionki lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.

Postępowanie konkursowe obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy z Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Kamionkach kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl)