Kontrast Rozmiar tekstu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: zastępca głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko: zastępca głównego księgowego

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie lub posiadanie obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podejmowania zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Wykształcenie :

Kandydat musi spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 – letniej praktyki w księgowości,
 • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6 – letniej praktyki w księgowości,
 • wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
 3. Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku od osób fizycznych.
 4. Mile widziane doświadczenie na stanowisku zastępcy głównego księgowego lub podobnym w księgowości jednostek budżetowych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Wysoka kultura osobista.
 2. Znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych oraz programu Progman Płatnik
 3. Umiejętność organizacji pracy.
 4. Samodzielność, zaangażowanie.
 5. Umiejętności interpersonalne- łatwość nawiązywania kontaktu, umiejętność pracy w zespole.
 6. Odporność na stres.
 7. Znajomość zasad finasowania zadań w pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych i dodatków mieszkaniowych.
 8. Umiejętność sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz finansowych, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
 9. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostki budżetowej i dyscypliny finansów publiczych
 10. Umiejętność podejmowania decyzji.
 11. Nieposzlakowana opinia.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzeniu rachunkowości Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
 2. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych, statystycznych, sprawozdań dla GUS,
 3. Prowadzeniu rozliczeń z ZUS i US.
 4. Przeprowadzanie zgodnie z przepisami inwentaryzacji jednostki.
 5. Bieżące wsparcie głównego księgowego w opracowaniu projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 6. Bieżące wsparcie głównego księgowego w opracowywaniu planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania.
 7. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego.
 8. Bieżące wsparcie głównego księgowego w dokonywaniu wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 9. Bieżące wsparcie głównego księgowego w prowadzeniu ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,
 10. Bieżące wsparcie głównego księgowego w prowadzeniu analityki do kont syntetycznych według zadań własnych i zleconych.
 11. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
 12. Bieżące wsparcie głównego księgowego w rozliczaniu środków finansowych pozyskanych z dotacji, programów, projektów lub konkursów.
 13. Bieżące wsparcie głównego księgowego w rozliczaniu zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 14. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz dokumentacji przewidzianej ustawą.
 15. Bieżące wsparcie głównego księgowego w odpowiedzialności za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową ośrodka.
 16. Bieżące wsparcie głównego księgowego w prowadzeniu kontroli finansowej i realizacja innych zadań wynikających z aktów prawnych regulujących zakres odpowiedzialności na ww. stanowisku.
 17. Współpraca ze Skarbnikiem Miasta i Gminy Kórnik

Dodatkowe informacje:

 1. Podstawa zatrudnienia: umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 2. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy sierpień 2022 r.
 3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys zawodowy (CV.)
 3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wymagane wykształcenie.
 4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie:
 8. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego albo oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz kolejnych naborów prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku ( załącznik nr 1 ),
 9. dotyczące ochrony danych osobowych.
 10. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Uwaga:

Dokument, o którym mowa w pkt.3,4 i 5 należy własnoręcznie, czytelnie podpisać. Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę poprzez użycie zwrotu "za zgodność z oryginałem’’, miejscowość, data, czytelny podpis,

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym należy składać osobiście, z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem +48 61 81 70 054, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku w pokoju 306, przesłać na adres mailowy ośrodka: ops@ops.kornik.pl lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku, ul. Poznańska 34a, 62-035 Kórnik z dopiskiem "Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego" do dnia  12 lipca 2022 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do ośrodka po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.