Kontrast Rozmiar tekstu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze na stanowisko inspektora ds. kontroli i monitoringu odpadów komunalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza konkurs na stanowisko inspektora ds. kontroli i monitoringu odpadów komunalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik
w wymiarze pełnego etatu

 1. Warunki zatrudnienia:
 • forma zatrudnienia - umowa o pracę,
 • wymiar zatrudnienia - pełny etat.
 1. Wymagania związane ze stanowiskiem:
 • niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • wykształcenie wyższe,
 • posiada minimum 12 miesięczną praktykę w zakresie pracy dot. gospodarki odpadami komunalnymi w jednostkach samorządu terytorialnego lub przedsiębiorstwach zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych,
 • posiada znajomość przepisów z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, Ordynacji podatkowej, ustawy o odpadach, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet Office).

od kandydata na stanowisko oczekuje się poniższych cech, umiejętności:

 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • umiejętności analityczne,
 • zdecydowanie i samodzielność w działaniu,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych, pracy pod presją czasu oraz
  z trudnym klientem,
 • dyspozycyjność, kreatywność, zaangażowanie, lojalność.
 1. Zakres zadań:
 • bieżąca obsługa mieszkańców bezpośrednia i telefoniczna,
 • obsługa systemu informatycznego odbioru odpadów komunalnych,
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej (RDR), prowadzenie kontroli i postępowań w tym zakresie,
 • weryfikacja sprawozdań składanych do gminy na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • prowadzenie kontroli wykonawców i monitoringu usług na podstawie zawartych umów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie wizji doraźnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości,
 • naliczanie wykonawcom kar w zakresie nieprawidłowej realizacji usługi na podstawie zawartych umów odbioru i zagospodarowanie odpadów,
 • współudział w opracowaniu projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami i realizacja już podjętych przez Radę Miasta i Gminy Kórnik,
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o odpadach w tym prowadzenie postępowań związanych ze składowaniem lub magazynowaniem odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym,
 • kontrola właścicieli nieruchomości z obowiązku zapewnienia i sposobu wykonania obowiązku utrzymania czystości i porządku w gminie,
 • współudział w opracowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z gospodarką odpadami,
 • przygotowywanie projektów umów dotyczących spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi,
 • współpraca z Wydziałami Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
 • przestrzeganie tajemnicy skarbowej i państwowej,
 • wykonywanie innych poleceń Burmistrza ,V-ce Burmistrzów i Kierownika,
 • przestrzeganie dyscypliny pracy.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV, list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w rozumieniu przepisów
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.
 1. Inne informacje:

Prosimy o załączenie jednego z oświadczeń:

 1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

 .......................................................

Podpis kandydata do pracy

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.
 • Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych p. Agnieszkę Lewicką – Bachman. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: abi@umig.kornik.pl.
 • Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane
  w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2021 roku.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będą przekazywane do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 • Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 21 września 2021 roku do godz. 15.30. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - inspektor ds. kontroli i monitoringu odpadów komunalnych" w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu) na adres Urzędu z wyżej wymienionym dopiskiem.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.