Kontrast Rozmiar tekstu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Kancelarii Ogólnej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza konkurs na zastępstwo urzędnika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy na stanowisko specjalisty w Kancelarii Ogólnej w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu.

Warunki zatrudnienia:

 • forma zatrudnienia - umowa o pracę - zastępstwo,
 • wymiar zatrudnienia - pełny etat.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • praktyczna, teoretyczna i aktualna wiedza z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej,
 • umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, pakiet Office).

od kandydata na stanowisko oczekuje się poniższych cech, umiejętności:

 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • zdecydowanie i samodzielność w działaniu,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych, pracy pod presją czasu oraz
  z trudnym klientem,
 • dyspozycyjność, kreatywność, zaangażowanie, lojalność.

dodatkowe:

 • minimum roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej. 

Zakres zadań:

 • obsługa interesantów w zakresie: wydawania i przygotowywania druków, wniosków
  do załatwienia spraw, pomoc przy ich wypełnianiu, przyjmowanie wniosków
  i przesyłek awizowanych,
 • udzielanie informacji o sposobie załatwienia spraw i strukturze organizacyjnej Urzędu,
 • udzielanie informacji o podmiotach gospodarczych, instytucjach, stowarzyszeniach, firmach działających na terenie gminy oraz wskazywanie kompetentnych osób
  i miejsca do załatwienia sprawy,
 • wykonywanie czynności kancelaryjnych, a w szczególności odbiór przesyłek listowych i innych, adresowanych i dostarczanych do Urzędu,
 • rejestracja przesyłek w elektronicznym systemie obiegu dokumentów,
 • dekretacja i rozdzielanie korespondencji w uzgodnionym zakresie,
 • ewidencja i wysyłka korespondencji wychodzącej z Urzędu,
 • udostępnianie materiałów instruktażowych i promocyjnych Gminy,
 • przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie danej sprawy,
 • aktualizacja oferty Urzędu,
 • obsługa skrzynki podawczej e-PUAP,
 • obsługa skrzynek mailowych,
 • współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej i zapewnienie ochrony danych osobowych,
 • zastępstwo innych pracowników urzędu na polecenie Burmistrza,
 • wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków, a związanych z zakresem działalności pracownika,
 • inne prace zlecone przez kierownika biura,
 • wykonywanie innych poleceń Burmistrza, W-ce Burmistrzów i Sekretarza,
 • przestrzeganie dyscypliny pracy,
 • przestrzeganie tajemnicy skarbowej i państwowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV, list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

Inne informacje:

Prosimy o załączenie jednego z oświadczeń:

 1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

 .......................................................

Podpis kandydata do pracy

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy.
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem, e-mail: abi@umig.kornik.pl.
 • Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 r.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 • Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 18 sierpnia 2021 roku do godz. 15.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - specjalista w Kancelarii Ogólnej" w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu) na adres Urzędu z wyżej wymienionym dopiskiem.

Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Kancelarii Ogólnej pod nr +48 61 81 70 411.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.