Kontrast Rozmiar tekstu

Ogłoszenie o naborze pracownika do Środowiskowego Domu Samopomocy „Gościnni” na stanowisko psychologa w wymiarze pełnego etatu na umowę na zastępstwo

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Gościnni” ogłasza nabór na stanowisko psychologa w wymiarze pełnego etatu na umowę na zastępstwo

Niezbędne wymagania:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe magisterskie w kierunku psychologia,
 • co najmniej trzymiesięczny staż pracy na stanowisku w bezpośrednim kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Zakres obowiązków:

 • udzielanie fachowej pomocy psychologicznej uczestnikom ŚDS,
 • poradnictwo indywidualne, grupowe i rodzinne,
 • wzmacnianie zdolności uczestników i ich rodzin do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz dalszego pozytywnego rozwoju rodziny,
 • prowadzenie obserwacji uczestników,
 • diagnoza potrzeb bytowych, socjalnych, emocjonalnych, zdrowotnych, społecznych uczestników z ustaleniem zakresu możliwości samoobsługi własnej osoby,
 • proponowanie form oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych w odniesieniu do poszczególnych uczestników,
 • podejmowanie działań zmierzających do ogólnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy jego zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania i funkcjonowania społecznego,
 • stałe czuwanie nad respektowaniem potrzeb emocjonalnych, społecznych i poznawczych wszystkich uczestników przez personel opiekuńczy i terapeutyczny,
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych zgodnie z opracowanym planem postępowania wspierająco – aktywizującego,
 • ocenianie umiejętności zdobytych przez uczestników w czasie zajęć terapeutycznych,
 • pomoc przy karmieniu uczestnika, o ile stan zdrowia wymaga tej czynności,
 • pomoc uczestnikom przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, o ile stan zdrowia uczestnika tego wymaga,
 • opieka nad uczestnikami w trakcie dowozów,
 • współpracę, integrację z innymi Środowiskowymi Domami Samopomocy i placówkami działającymi w obszarze pomocy społecznej,
 • współdziałanie z Dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy oraz z innymi pracownikami przy ustalaniu indywidualnych programów.

Prosimy o załączenie jednego z oświadczeń:

 • Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Gościnni”, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 • Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kórnik."

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz.Urz.UE 1. 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Środowiskowy Dom Samopomocy „Gościnni”, ul. 20 Października 69, 62 - 035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor ŚDS „Gościnni”.
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: audyt.grd@op.pl
 • Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Środowiskowego Domu Samopomocy „Gościnni” na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2021 r.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Gościnni”. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy „Gościnni”.

  Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 1 października 2021 r. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy” w Środowiskowym Domu Samopomocy „Gościnni” w Kórniku, przy ul. 20 Października 69, lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz ewentualnej rozmowy z kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do ŚDS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 10 października 2021 r.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.