Kontrast Rozmiar tekstu

Opłata adiacencka

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm..

Uchwała Rady miejskiej w Kórniku nr XXVI/261/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłata adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału /Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008 r. Nr 154 poz. 2684.


Wymagane dokumenty:

Postępowanie wszczynane z urzędu - wycena rzeczoznawcy majątkowego.


Termin i sposób załatwienia sprawy

Ustalenie opłaty może nastąpić w terminie 3 lat od dnia dokonania podziału.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN), parter, pokój nr 2.


Inne informacje

  1. Opłatę adiacencką ustala Burmistrz w drodze decyzji w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym:
  • podziałem nieruchomości na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa,
  1. Na terenie Gminy Kórnik stawka procentowa opłaty adiacenckiej naliczanej w w/w przypadkach wynosi 20% różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale. Opłata może być ustalona w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.